11
A LAILA akoakoa ae la ka Iseraela a pau io Davida la i Heberona, i mai la, Eia hoi, hookahi no ko kakou iwi a me ka io.
I ka wa mamua no hoi, ia Saula i alii ai, o oe no ka mea nana i alakai aku a i alakai mai i ka Iseraela: i mai la hoi o Iehova o kou Akua ia oe, E hanai oe i ko'u poe kanaka i ka Iseraela; a e lilo oe i alii no ko'u poe kanaka no ka Iseraela.
Nolaila, i hele mai na lunakahiko a pau o ka Iseraela i ke alii ma Heberona; a hoopaa iho la o Davida i berita me lakou ma Heberona, imua o Iehova: a poni iho la lakou ia Davida i alii no ka Iseraela, e like me ka olelo a Iehova ma o Samuela la.
 
Hele aku la o Davida me ka Iseraela a pau i Ierusalema, oia o Iebusa. kahi i noho ai ka Iebusa, na kanaka o ia aina.
Olelo mai la na kanaka o Iebusa ia Davida, Aole oe e hele mai ia nei. Aka, lawe lilo o Davida i ka pakaua o Ziona, oia ke kulanakauhale o Davida.
I mai la o Davida, O ka mea pepehi mua i ka Iebusi, e lilo ia i pookela a i lunakoa. A o Ioaba, o ke keiki a Zeruia i pii mua aku la, a lilo ae la ia i pookela.
A noho iho la o Davida ma ka pakaua; nolaila, kapa aku la lakou ia wahi, O ke kulanakauhale o Davida.
Kukulu iho la ia i ke kulanakauhale a puni, mai Milo aku a puni: a kukulu hou iho la o Ioaba i na wahi i koe o ke kulanakauhale.
Mahuahua ae la o Davida a nui loa: no ka mea, me ia pu o Iehova sabaota.
 
10 Eia hoi na pookela o na kanaka ikaika ia Davida, ka poe i hooikaika pu me ia iloko o kona aupuni a me ka Iseraela a pau, e hooalii ia ia, e like me ka olelo a Iehova no ka Iseraela.
11 Eia ka helu ana o na kanaka ikaika ia Davida: o Iasobeama ka Hakemoni, ke pookela o na lunakoa: hoaka ae la ia i kana ihe e ku e i na haneri kanaka ekolu, a make lakou i ka manawa hookahi.
12 Mahope iho ona o Eleazara ke keiki a Dodo ka Ahohi, kekahi o na kanaka ikaika loa ekolu.
13 Aia no ia me Davida ma Padamima, ilaila i akoakoa ai ko Pilisetia i ke kaua, i kahi i paa pu ai ka honua i ka bale: a naholo aku la na kanaka imua o ko pilisetia.
14 A ku iho la lakou iwaena konu o ua aina la, a hoomalu iho la ia wahi, a pepehi iho la i ko Pilisetia; a hoola ae la o Iehova ia lakou i ke ola nui.
 
15 Iho aku la na mea ekolu o ka poe luna he kanakolu i kahi paa io Davida la iloko o ke ana o Adulama: a hoomoana iho la ka poe kauwa o Pilisetia ma ke awawa i Repaima.
16 Haila o Davida iloko o kahi paa, a ma Betolehema ka pakaua o ko Pilisetia ia manawa.
17 Makewai iho la o Davida, i mai la, Nani ino kuu makemake e haawi mai kekahi i wai e inu no ka luawai mai o Betelehema, aia ma ka ipuka!
18 Wahi ae la aa mau kanaka ekolu la i ka poe kaua o ko Pilisetia, a huki mai la i ka wai, mailoko o ka luawai o Betelehema ma ka ipuka, lalau aku la, a lawe mai la io Davida la: aka, aole o Davida i manao e inu ia mea, a ninini aku no ia mea no Iehova.
19 I aku la ia, E papa mai ko'u Akua ia'u. i ole au e hana ia mea: e inu no auei au i ke koko o keia mau kanaka, me ko lakou ola? no ka mea, me ke ola wale no lakou i lawe mai nei ia mea: nolaila, aole ia i make inu. Pela i hana'i ia mau kanaka ikaika loa ekolu.
 
20 A o Abisai ke kaikaina o Ioaba, oia ke pookela o na mea ekolu: no ka mea, hoaka ae la ia i kona ihe e ku e i na kanaka ekolu haneri, a pepehi iho la ia ia lakou, a loaa ia ia ka inoa iwaena o ua mau kanaka ikaika la ekolu.
21 No na mea ekolu, ua oi aku kona koikoi imua o na mea elua, nolaila, oia ko laua luna: aka, aole i hiki aku kona e like me ko kela poe ekolu.
 
22 O Benaia ke keiki a Iehoiada, ke keiki a kekahi kanaka ikaika no Kabezeela, he nui kana hana kupanaha: pepehi iho la ia i elua kanaka ikaika loa o Moaba: iho iho la hoi ia iloko o ka lua, a pepehi iho la i ka liona i ka la e haule ana ka hau.
23 Pepehi iho la hoi oia i kekahi kanaka Aigupita, he kanaka nunui, he elima hailima ke kiekie: a he ihe no ma ka lima o ka Aigupita, e like me ka laau o ka mea ulana lole: a iho aku la kela io na la me ke kookoo, a kaili ae la i ka ihe mailoko ae o ka lima o ka Aigupita, a pepehi iho la ia ia me kana ihe.
24 O na mea keia a Benaia a ke keiki a Iehoiada i hana'i, a loaa ia ia ka inoa iwaena o ka poe kanaka ikaika ekolu.
25 Aia hoi, he koikoi no ia iwaena o ke kanakolu, aole hoi i hiki aku kona i ko kela poe ekolu. A hoonoho aku la o Davida ia ia i kuhina nona.
 
26 Eia hoi na kanaka koa o na kaua: o Asahela ke kaikaina o loaba, o Elehanana ke keiki a Dodo no Betelehema,
27 O Samota no Harora, o Heleza no Pelona.
28 O Ira ke keiki a Ikesa no Tekoa, o Abiezera no Anetota,
29 O Sibekai no Husata, o Hai no Ahota.
30 O Maharai no Netopa, o Heleda ke keiki a Baana no Netopa,
31 O Itai ke keiki a Ribai no Gibea, no na mamo a Beniamina, o Benaia no Piratona,
32 O Hurai no na awawa o Gaasa, o Abiela, no Arabata,
33 O Azemaveta no Baharuma, o Eliaba no Saalebo,
34 O na keiki a Hasema no Gilo, o Ionatana ke keiki a Sage no Harara.
35 O Ahiama ke keiki a Sakara no Harara, o Elipala ke keiki a Ura,
36 O Hepera no Mekerata, o Ahiia no Pelona,
37 O Hezero no Karemela, o Naarai ke keiki a Ezebai,
38 O Ioela ka hoahanau o Natana, o Mibehara ke keiki a Hageri,
39 O Zeleka ka Amona, o Naharai no Berota, ka mea lawe i na mea kaua a Ioaba ke keiki a Zeruia,
40 O Ira no Itera, o Gareba no Itera,
41 O Auria ka Heta, o Zabada ke keiki a Ahelai,
42 O Adina ke keiki a Siza a ka Reubena, he luna ia o ka Reubena, a he kanakolu no me ia,
43 O Hanana ke keiki a Maaka, o Iosapata no Mitana,
44 O Uzia no Aseterata, o Sama, a o Iehiela, na keiki a Hotana no Aroera,
45 O Idiaela ke keiki a Simeri, a o Ioha kona kaikaina, no Tiza,
46 O Eliela no Mahava, o Ieribai, a o Iosavia, na keiki a Elenaama, o Itema ka Moaba,
47 O Eliela, o Obeda, a o Iasiela ka Mesoba.