10
A KAUA mai la ko Pilisetia i ka Iseraela; auhee ae la na kanaka o ka Iseraela imua o ko Pilisetia, a haule iho la lakou me ka pepehiia ma ka mauna o Gileboa.
A hahai ikaika mai la ko Pilisetia mahope o Saula, a mahope o kana mau keiki; a pepehi iho la ko Pilisetia ia Ionatana, a ia Abitiadaba, a ia Malekisua, na keiki a Saula.
A ikaika mai la ke kaua ana ia Saula, a loaa oia i na kanaka pana pua, a ua ku oia i ka poe pana pua.
Alaila, i aku la o Saula i ke kanaka hali i kana mea kaua, E unuhi oe i kau pahikaua, a e hou mai ia'u me ia, o hele mai keia poe okipoepoe ole, a e hoomaewaewa mai ia'u. Aka, aole i makemake ka mea hali i kana mea kaua; no ka mea, ua makau loa ia. Nolaila, lalau aku la o Saula i ka pahikaua, a haule iho la iluna.
A ike iho la ka mea hali i kana mea kaua, ua make o Saula, haule iho la hoi oia maluna o ka pahikaua, a make iho la.
Pela i make ai o Saula, me kana mau keikikane ekolu, a o kona poe ohua ua pau pu i ka make.
 
A ike ae la na kanaka a pau o ka Iseraela, ma ke awawa, hee aku la lakou; a ua make hoi o Saula a me kana mau keikikane, alaila haalele lakou i ko lakou mau kulanakauhale, a holo aku la; a hele mai la ko Pilisetia a noho iho la malaila.
 
A ia la ae, a hele mai la ko Pilisetia e hao i ka poe make, loaa iho la ia lakou o Saula a me kana mau keiki i haule ma ka mauna o Gileboa.
A pau ko lakou hao ana ia ia, lawe ae la lakou i kona poo, a me kana mau mea kaua, hoouna aku la lakou ma ka aina o ko Pilisetia a puni, e hai aku i ko lakou mau kii, a i na kanaka.
10 A waiho iho la lakou i kana mau mea kaua iloko o ka hale o ko lakou mau akua, a hoopaa aku la i kona poo ma ka heiau o Dagona.
 
11 A lohe ae la ko Iabesa gileada a pau i na mea a pau a ko Pilisetia i hana'i ia Saula,
12 Ku ae la lakou, o ka poe kanaka koa a pau, a lawe aku la i ke kino o Saula, a me na kino o na keiki ana, a hali mai la i Iabesa, a kanu iho la i ko lakou mau iwi malalo o ka laau oka, aia ma labesa, a hookeai lakou i na la ehiku.
 
13 Pela o Saula i make ai no kona hala, i ka mea ana i hoohala ai ia Iehova, i ku e i ka olelo a Iehova ana i malama ole ai, a no ka imi ana i uhane ino, e ninau aku;
14 A ninau ole aku oia ia Iehova; nolaila, pepehi iho la oia ia ia, a hoohuli ae la i ke aupuni no Davida ke keiki a Iese.