9
PELA o ka Iseraela a pau i heluia'i ma na hanauna: aia hoi, ua kakauia lakou iloko o ka buke a na alii o ka Iseraela a o ka Iuda, ka poe i laweia aku i Babulona no na lawehala o lakou.
 
A o na kanaka mua i noho ma ko lakou mau wahi noho i na kulanakauhale o lakou, o lakou ka Iseraela, o na kahuna, a o na Levi, a me ka poe Netini.
A ma Ierusaiema i noho ai kekahi poe mamo a Iuda, a o kekahi poe mamo a Beniamina, a o kekahi poe mamo a Eperaima laua o Manase;
O Utai ke keiki a Amihuda, ke keiki a Omeri, ke keiki a Imeri, ke keiki a Bani, no na mamo a Pareza ke keiki a Iuda.
A no ka poe Siloni; o Asaia ka hanau mua, a me kana mau keikikane.
A no na mamo a Zera; o Ieuela, a o ko lakou poe hoahanau, eono haneri a me kanaiwa.
A no na mamo a Beniamina; o Salu ke keiki a Mesulama, ke keiki a Hodavia, ke keiki a Hasenua.
A o Ibeneia ke keiki a Ierohama, a o Ela ke keiki a Uzi, ke keiki a Mikeri, a o Mesulama ke keiki a Sepatia, ke keiki a Reuela, ke keiki a Ibeuiia.
A o ko lakou poe hoahanau, ma ko lakou mau hanauna, he eiwa haneri a me ke kanalimakumamaono. He poe lunaohana lakou nei a pau, ma ka ohana o ko lakou mau makuakane.
 
10 A no na kahuna; o Iedaia, o Iehoiariba, a o Iakina.
11 A o Azaria keiki a Hilekia, ke keiki a Mesulama, ke keiki a Zadoka, ke keiki a Meraiota, ke keiki a Ahituba, a ka luna no ka hale o ke Akua;
12 A o Adaia ke keiki a Ierohama, ke keiki a Pasura, ke keiki a Malekiia; a o Masia ke keiki a Adiela, ke keiki a Iahezera, ke keiki a Mesulama, ke keiki a Mesilemita, ke keiki a Imera;
13 A o ke lakou poe hoahanau, na lunaohana o ko lakou mau makua, hookahi tausani me na haneri ehiku a me ke kanaono: he poe kanaka ikaika loa e hana i ka hana o ka hale o ke Akua.
 
14 A no ka Levi: o Semaia ke keiki a Hasuba, ke keiki a Azerikama, ke keiki a Hasabia, no na mamo a Merari;
15 A o Bakebaka, o Heresa, o Galala, o Matania ke keiki a Mika, ke keiki a Zikeri, ke keiki a Asapa;
16 A o Obadia ke keiki a Semaia, ke keiki a Galala, ke keiki a Iedu. tuna; a o Berekia ke keiki a Asa, ke keiki a Elekana, ka mea i noho ma na kulanahale o ka Netopata.
 
17 A o ka poe kiaipuka, o Saluma, o Akuba, o Talemona, o Ahimana, a me ko lakou poe hoahanau: a o Saluma ka luna:
18 Mamua, noho lakou ma ka ipuka o ke alii, ma ka aoao hikina; he poe kiaipuka lakou iwaena o na poe mamo a Levi.
19 A o Saluma ke keiki a Kore, ke keiki a Ebiasapa, ke keiki a Kora, a o kona poe hoahanau, no ka ohana o kona makuakane, ko Kora, maluna lakou o ka oihana hoomana, na kiaipuka hoi o ka halelewa: a o ko lakou poe makuakane maluna o ke anainakanaka o Iehova, he poe malama lakou i kahi komo.
20 A o Pinehasa ke keiki a Eleazara ka luna o lakou, i ka manawa mamua, a me ia pu no o Iehova.
21 A o Zekaria ke keiki a Meselemia ke kiaipuka ma ka puka o ka halelewa anaina.
22 O keia poe a pau i waeia he poe kiaipuka, elua haneri a me ka umikumamalua. Ua heluia lakou ma ko lakou hanauna, iloko o ko lakou mau kulanahale; o ka poe a Davida laua o Samuela ke kaula i hoonoho ai ma ka lakou oihana.
23 Pela no ia lakou a me na keiki a lakou ke kiai ana o na ipuka o ka hale o Iehova, o ka halelewa, ma na papa.
24 Ma na aoao eha i noho ai na kiaipuka, ma ka hikina, ma ke komohana, ma ke kukuluakau, a ma ke kukuluhema.
25 A hala ae la na la ehiku, hele mai la na hoahanau o lakou, mai na kulanahale o lakou mai, i kela manawa i keia manawa me lakou.
26 No ka mea, o keia poe Levi, o na luna kiaipuka eha, i noho ma ka lakou oihana, a maluna o na hale ahuwaiwai a me na waihonakala o ka hale o ke Akua.
 
27 A moe iho la lakou a puni i ka hale o ke Akua, no ka mea, maluna o lakou ke kiai ana, a ia lakou hoi ka wehe ana o ka hale ia kakahiaka ae ia kakahiaka ae.
 
28 A i kekahi poe o lakou ka malama ana i na ipu mea lawelawe, i lawe mai ai lakou ia mau mea iloko, a e lawe aku hoi lakou ia mau mea iwaho, ma ka helu ana.
29 Ua hoonohoia hoi kekahi poe o lakou e kiai i na ipu, a me na mea paahana a pau o ka luakini, i ka paiaoa, i ka waina, me ka aila, me ka libano, a me ka mea ala.
30 A na kekahi poe keiki a na kahuna i hana i ka mea poni ala.
31 A o Matitia o ka Levi, o ka hiapo a Saluma ka Kora, ia ia ke kauoha maluna o na mea i hanaia maloko o na pa.
32 A o kekahi poe hoahanau o lakou, o na keiki a ka Kohata, maluna lakou o ka berena hoike, e hoomakaukau ia mea no kela Sabati keia Sabati.
 
33 O keia ka poe mele, na pookela o na makua o na Levi, i noho hana ole ma na keena: no ka mea, ua mau lakou ma ia hana i ka po a me ke ao.
34 O keia poe lunaohana o na Levi, he poe pookela ma ko lakou mau hanauna; a noho iho lakou ma Ierusalema.
 
35 A ma Gibeona i noho ai ka makuakane o Gibeona, o Iehiela, O Maaka ka inoa o kana wahine.
36 O Abedona kana keiki hiapo, alaila o Zura, o Kisa, o Baala, o Nera, o Nadaba.
37 O Gedora, o Ahio, o Zekaria a o Mikelota.
38 Na Mikelota, o Simeama; a noho iho la hoi lakou i Ierusalema me ko lakou poe hoahanau, i kahi ku pono aku i ko lakou poe hoahanau.
39 Na Nera o Kisa, na Kisa o Saula, na Saula o Ionatana, o Malikisua, o Abinadaba, a o Esebaala.
40 A o Meribaala ke keikikane a Ionatana: na Meribaala o Mika.
41 O na keikikane a Mika, o Pitono, o Meleka, o Taherea, [a o Ahaza.]
42 Na Abaza o Iara, na Iara o Alemeta, o Azemaveta, o Zimeri; a na Zimeri o Moza.
43 Na Moza o Binea; a o Repaia kana keiki, o Eleasa kana keiki, a o Azela kana keiki.
44 Na Azela na keikikane eono; eia ko lakou mau inoa, o Azerikama, o Bokeru, o Isemaela, o Searia, o Obadia, a o Hanana: o lakou na keikikane a Azela.