15
HANA iho la ia i na hale nona maloko o ke kulanakauhale o Davida, a hoomakaukau iho la hoi oia i wahi no ka pahu o ke Akua, a kukulu iho la i halelewa nona.
Alaila, olelo mai la o Davida, Aohe mea e ae nana e amo i ka pahu o ke Akua, o na Levi wale; no: no ka mea, ua koho o Iehova ia lakou e amo i ka pahu o ke Akua, a e lawelawe nana a mau loa no.
Houluulu mai la o Davida i ka Iseraela a pau i Ierusalema, e lawe mai i ka Pahu o Iehova i kona wahi, kahi ana i hoomakaukau ai nona.
Houluulu ae la o Davida i na mamo a Aarona, a me na Levi:
O na mamo a Kohata; o Uriela ka luna, a o kona poe hoahanau hookahi haneri a me ka iwakalua:
O na mamo a Merari; o Asaia ka luna, a o kona poe hoahanau he elua haneri a me ka iwakalua:
O na mamo a Geresoma; o Ioela ka luna, a o kona poe hoahanau he haneri a me ke kanakolu;
O na mamo a Elizapana; o Semaia ka luna, a o kona poe hoahanau he elua haneri:
O na mamo a Heberona; o Eliela ka luna, a o kona poe hoahanau he kanawalu:
10 O na keikikane a Uziela; o Aminadaba ka luna, a o kona poe hoahanau he haneri a me ka umikumamalua.
11 Kahea aku la o Davida ia Zadoka laua o Abiatara na kahuna, a i na Levi hoi, ia Uriela, Asaia, Ioela, Semaia, Eliela, a me Aminadaba,
12 I aku la oia ia lakou, O oukou na luna ohana o na Levi; e huikala ia oukou iho, oukou a me na hoahanau o oukou, i lawe mai ai oukou i ka pahu o Iehova ke Akua o ka Iseraela i kahi a'u i hoomakaukau ai nona.
13 No ka mea, no ka oukou hana ole ana ia me. mamua, i hookae mai ai o Iehova ko kakou Akua maluna o kakou, no ko kakou imi ole ana ia ia ma ka pololei maoli.
14 Nolaila, i huikala ai na kahuna a me na Levi ia lakou iho, i mea e lawe mai ai i ka pahu o Iehova ke Akua o ka Iseraela.
15 A amo mai la na mamo a Levi i ka pahu o ke Akua maluna o ko lakou poohiwi, ma na auamo o luna, me ka Mose i kauoha mai ai, e like me ka olelo a Iehova.
 
16 Olelo mai la o Davida i na luna o na Levi, e hoonoho i ko lakou poe hoahanau, i poe hoolea, me na mea kani, na pesaleteria, na lira, na kimebala, e hookani ana me ka hookiekie ana i ka leo me ka olioli.
17 A hoonoho aku la na Levi ia Hemana ke keiki a Ioela; a no kona poe hoahanau, ia Asapa ke keiki a Berekia; a no na mamo a Merari o ko lakou poe hoahanau, o Etana ke keiki a Kusaia;
18 A me lakou pu ko lakou mau hoahanau mamuli iho, o Zekaria, o Bena, o Iaaziela, o Semiramota, o Iehiela, o Uni o Eliaba, o Benaia, o Maaseia, o Matitia, o Elipele, o Mikeneia, o Obededoma, a o Ieiala na kiaipuka.
19 Pela na mea hoolea, o Hemana, o Asapa, a o Etana, e hookani lakou me na kimebala keleawe:
20 A o Zekaria, o Aziela, o Semiramota, o Iehiela, o Uni, o Eliaba, o Maaseia, a o Benaia, me na pesaleteria ma ka Ieo kiekie;
21 A o Matitia, o Elipele, o Mikeneia, o Obededoma, o Ieiela, o Azazia, me na lira ma ka leo haahaa e alakai ai.
22 A o Kenania, ka luna o ka Levi, no ka leo mele no ia; ao aku la ia i ka leomele, no ka mea, he akamai kona.
23 A o Berekia laua o Elekana na kiaipuka no ka pahu.
24 A o Sebenia, o Iehosapata, o Netaneela, o Amasai, o Zekerta, o Benaia, a o Eliezera, na kahuna i puhi i na pu imua o ka pahu o ke Akua: a o Obededoma laua o Iehia na kiaipuka no ka pahu.
 
25 Pela o Davida me na lunakahiko o ka Iseraela a me na luna tausani i hele aku ai, e lawe mai i ka pahuberita o Iehova, mai ka hale o Obededoma mai me ka olioli.
26 A i ka manawa a ke Akua i kokua mai ai i na Levi e amo ana i ka pahuberita o Iehova, alaila mohai aku la lakou i na bipikane ehiku, a me na hipakane ehiku.
27 Ua aahuia o Davida i ka aahu makue, a me na Levi e amo ana i ka pahu a me ka poe memele, a o Kenania ke kumu ao i ka mele, a me ka poe memele: maluna hoi o Davida kekahi epoda olona.
28 Pela ka Iseraela a pau i lawe mai ai i ka pahuberita o Iehova me ka hooho ana, a me ke kani ana o ke koreneta, a o na pu, a mo na kimebala, e hookani ana hoi i na pesaleteria a me na lira.
 
29 A hiki mai la ka pahuberita o Iehova i ke kulanakauhale o Davida, nana mai la o Mikala ke kaikamahine a Saula ma ka pukamakani, a ike mai la i ke alii ia Davida e haa ana a e hookani ana: hoowahawaha iho la oia ia ia maloko o kona naau.