16
PELA lakou i lawe mai ai i ka pahu o ke Akua, a hookau iho la ia ia iwaena konu o ka halelewa a Davida i kukulu ai nona: a mohai aku la lakou i na mohaikuni a me na mohai hoomalu imua o ke Akua.
I ka wa i hoopau ai o Davida i ka mohai aku i na mohaikuni a me na mohaihoomalu, hoomaikai mai la ia i na kanaka ma ka inoa o Iehova.
A haawi pakahi mai la ia i ka Iseraela a pau, i na kane a me na wahine, i kela mea i keia mea, i ka popoberena a me kauwahi ia, a me kekahi pai huawaina.
 
A hoonoho iho la ia i kekahi poe o na Levi e lawelawe imua o ka pahu o Iehova e hoohiki, e hoomaikai, a e hoolea aku ia Iehova i ke Akua no ka Iseraela.
O Asapa ka luna, a malalo iho o Zekaria, o Ieiela, o Semiramota, o Iehiela, o Matitia, o Eliaba, o Benaia a o Obededoma: a o Ieiela me na pesaleteria a me na lira: aka, hookani ae la o Asapa me na kimebala:
O Benaia hoi a o Iehaziela na kahuna, me na pu e mau ana imua o ka pahuberita o ke Akua.
 
Ia la iho no, haawi mua mai la o Davida i ka mililani ia Iehova, maloko o ka lima o Asapa a o kona poe hoahanau.
E mililani aku ia Iehova, e kahea aku i kona inoa.
E hoike aku i kana mau hana iwaena o kanaka.
E mele aku ia ia, e mele halelu aku ia ia,
E kamailio oukou i na hana kupanaha ana a pau.
10 E kaena oukou no kona inoa hoano:
E olioli ka naau o ka poe imi aku ia Iehova.
11 E imi aku oukou ia Iehova a me kona ikaika,
E imi mau aku i kona maka.
12 E hoomanao i na hana mana ana i hana'i,
I na mea kupanaha ana, a me na olelo hoopono a kona waha;
13 E na hua a Iseraela a kana kauwa,
Na mamo hoi a Iakoba, o kona poe i waeia.
14 Oia o Iehova ko kakou Akua;
Aia ma ka honua a pau kana mau olelo hoopono.
15 E malama mau oukou i kana berita,
I ka olelo ana i kauoha mai ai i na hanauna he tausani;
16 Ana i hana'i me Aberahama,
A me kana hoohiki ana ia Isaaka:
17 Ua hookupaa oia ia mea hookahi i kanawai ia Iakoba,
A i berita mau loa ia Iseraela,
18 E i mai ana, No oukou e haawi aku ai au i ka aina o Kanaana,
I kuleana no ko oukou noho hooilina ana;
19 I ko oukou manawa i uuku ai,
He uuku nae, a he poe malihini ilaila.
20 I ka manawa i hele ai lakou mai kekahi lahuikanaka a kekahi lahuikanaka,
A mai kahi aupuni a hiki i kela aupuni;
21 Aole ia i ae mai i kekahi kanaka e hana ino mai ia lakou,
Oiaio no, ao mai la oia i na'lii no lakou,
22 Mai hoopa aku i kuu poe i poniia,
Mai hoino hoi i kuu mau kaula.
23 E mele aku ia Iehova, e ko ka honua a pau;
E hoike aku i kona ola, ia la aku ia la aku.
24 E hai aku i kona nani i na lahuikanaka,
I kana mau hana kupanaha i ko na aina a pau.
25 No ka mea, he nui no o Iehova, a e hoomaikai nui ia:
E weliweliia hoi oia maluna o na akua a pau.
26 No ka mea, o na akua a pau o na kanaka, he poe kii lakou:
Aka, na Iehova i hana na lani.
27 Ma kona alo ka nani a me ka mahalo;
Ma kona wahi hoi ka ikaika a me ka olioli.
28 E haawi aku no Iehova, e na hanauna kanaka,
E haawi aku no Iehova i ka nani a me ka mana.
29 E haawi aku ia Iehova i ka nani no kona inoa:
E ho mai i ka mohai, a e hele mai imua ona:
E hoomana ia Iehova ma ka nani o ka hemolele.
30 E weliweli imua ona, e ko ka honua a pau:
E ku paa auanei hoi ke ao nei, i hoouaue ole ia'i.
31 E hauoli ko na lani, e olioli ko ka honua:
E oleloia hoi iwaena o na lahuikanaka,
O Iehova e alii ana.
32 E halulu mai ke kai, a me na mea i piha ai:
E olioli na mahinaai me na mea a pau oloko.
33 Alaila e kani aku ai na laau o ka nahele,
I ka hiki ana mai o Iehova;
No ka mea, ke hele mai la ia e hooponopono i ko ka honua.
34 E mililani aku ia Iehova, no ka mea, he maikai kona;
A he mau loa kona aloha.
35 E i aku hoi oukou, E hoola mai ia makou,
E ke Akua nona ko kakou ola,
E houluulu ia makou, a e hoopakele ia makou i ko na aina e,
I aloha aku ai makou i kou inoa hoano,
A e kaena aku ai i kou maikai.
36 E hoomaikaiia ke Akua o ka Iseraela, a mau loa a mau loa aku. Olelo aku la na kanaka a pan, Amene, a hoomaikai aku la lakou ia Iehova.
 
37 A hoonoho aku la oia imua o ka pahuberita o Iehova ia Asapa a me kona poe hoahanau, e lawelawe mau imua o ka pahu, e like me ka mea pono e hanaia'i i kela la i keia la:
38 A me Obededoma, me ko lakou poe hoahanau, he kanaonokumamawalu; o Obededoma hoi he keiki a Iedutuna a o Hosa na kiaipuka:
39 A o Zadoka ke kahuna, a me kona poe hoahanau na kahuna, imua o ka halelewa o Iehova, ma ka wahi kiekie, aia ma Gibeona,
40 E mohai mau aku ai i na mohaikuni ia Iehova maluna o ke kuahu, i kakahiaka, a i ke ahiahi, e like me ka mea a pau i kakauia ma ke kanawai o Iehova, ana i kauoha mai ai i ka Iseraela:
41 Me lakou pu o Hemana, o Iedutuna, a o na mea i waeia e koe, o ka poe i kaheaia ma ka inoa, no ka mililani aku ia Iehova, no ka mea, he mau loa kona aloha:
42 A me lakou pu o Hemana a o Iedutuna, me na pu kani a me na kimebala, no ka poe e pono ke hookani, me na mea kani a ke Akua A o na keikikane a Iedutuna na kiaipuka.
43 A hele aku la na kanaka a pau o kela kanaka keia kanaka i kona hale iho: a hoi hou aku la o Davida e hoomaikai i ko ka hale ona.