25
EIA hoi kekahi, hookaawale ae la o Davida a me na lunakaua i na keikikane a Asapa me ka Hemana a me ka Iedutuna, no ka oihana; na lakou e wanana mai me na lira, na pesaleteria, a me na kimebala: a eia ka poe lawehana e like me ka lakou hana ana;
No na keikikane a Asapa; o Zakura, o Iosepa, o Netania, a o Asarela, na keikikane a Asapa, malalo no o na lima o Asapa, nana i wanana mai, e like me ke kauoha a ke alii.
No Iedutuna: o na keikikane a Iedutuna; o Gedalia, o Zeri, o Iesaia, o Hasabia, a o Matitia, eono, malalo o na lima o ko lakou makuakane o Iedutuna, nana i wanana mai me ka lira, e hooaloha aku a e hoolea ia Iehova.
No Hemana: o na keikikane a Hemana; o Bukia, o Matania, o Uziela, o Sebuela, o Ierimota, o Hanania, o Hanani, o Eliata, o Gidaleti, o Romameti-ezera, o Iosebekasa, o Maloti, o Hotira a o Mahaziota.
O lakou nei a pau na keikikane a Hemana, a ke kaula o ke alii ma na mea o ke Akua, e hookiekie ae i ka pu. A haawi mai la ke Akua i na keikikane he umikumamaha, a me na kaikamahine ekolu na Hemana.
O keia poe a pau, malalo o na lima o ko lakou makuakane no ka mele iloko o ka hale o Iehova, me na kimebala, na pesaleteria, a me na lira, no ka oihana ma ka hale o ke Akua, e like me ke kauoha a ke alii ia Asapa, ia Iedutuna, a me Hemana.
A o ka huina o lakou a pau, me ko lakou poe hoahanau, i aoia i na mele no Iehova, o ka poe akamai a pau, he alua haneri me ke kanawalukumamawalu.
 
A puu iho la lakou, o kekahi papa e ku pono ana i kekahi papa, o na mea nui a me na mea uuku, o ke kumu a me ka haumana.
 
A puka mai la ka puu mua no Asapa ia Iosepa: o ka lua ia Gedalia, oia me na hoahanau ona a me na keikikane, he umikumamalua:
10 O ke kolu ia Zakura; o na keikikane ana a me kona mau hoahanau, he umikumamalua:
11 O ka ha ia Izeri; o na keikikane ana, a me kona mau hoahanau, he umikumamalua:
12 O ka lima ia Netania; o na keikikane ana, a me kona mau hoahanau, he umikumamalua:
13 O ke ono ia Bukia; o na keikikane ana, a me kona mau hoahanau, he umikumamalua:
14 O ka hiku ia Iesarela; o kana mau keikikane, a me na hoahanau ona, he umikumamalua:
15 O ka walu ia Iesaia; o kana mau keikikane, a me na hoahanau ona, he umikumamalua:
16 O ka iwa ia Matania; o kana mau keikikane, a me na hoahanau ona, he umikumamalua:
17 O ka umi ia Simei, o kana mau keikikane, a me na hoahanau ona, he umikumamalua:
18 O ka umikumamakahi ia Azareela; o kana mau keikikane a me na hoahanau ona, he umikumamalua:
19 O ka umikumamalua ia Hasabia; o kana mau keikikane, a me na hoahanau ona, he umikumamalua:
20 O ka umikumamakolu ia Subaela; o kana mau keikikane, a me na hoahanau ona, he umikumamalua:
21 O ka umikumamaha ia Matitia; o kana mau keikikane, a me na hoahanau ona, he umikumamalua:
22 O ka umikumamalima ia Ieremota; o kana mau keikikane a me na hoahanau ona, he umikumamalua:
23 O ka umikumamaono ia Hanania; o kana mau keikikane a me na hoahanau ona, he umikumamalua:
24 O ka umikumamahiku ia Iosebekasa; o kana mau keikikane, a me na hoahanau ona, he umikumamalua:
25 O ka umikumamawalu ia Hanani; o kana mau keikikane, a me kona mau hoahanau, he umikumamalua:
26 O ka umikumamaiwa ia Maloti; o kana mau keikikane, a me na hoahanau ona, he umikumamalua:
27 O ka iwakalua ia Eliata; o kana mau keikikane, a me na hoahanau ona, he umikumamalua:
28 O ka iwakaluakumamakahi ia Hotira; o kana mau keikikane a me na hoahanau ona, he umikumamalua:
29 O ka iwakaluakumamalua ia Gidaleti; o kana mau keikikane a me na hoahanau ona, he umikumamalua:
30 O ka iwakaluakumamakolu ia Mahaziota; o kana mau keikikane, a me na hoahanau ona, he umikumamalua:
31 O ka iwakaluakumamaha ia Romametiezera: o kana mau keikikane, a me na hoahanau ona, he umikumamalua.