24
EIA ka puunaue ana i na keikikane a Aarona. O na keikikane a Aarona, o Nadaba, o Abihu, o Eleazara, a o Itamara.
A make iho o Nadaba laua o Abihu mamua o ko laua makuakane, aole no a laua keiki: nolaila, na Eleazara laua o Itamara i hana ka oihanakahuna.
A hoonoho iho la o Davida ia laua, o Zadoka no na mamo a Eleazara, a o Ahimeleka no na mamo a Itamara e like me ko laua kuleana iloko o ka oihana a laua.
A ua oi aku ka nui o na luna i loaa o na mamo a Eleazara imua o na mamo a Itamara: a ua puunaueia hoi lakou. Iwaena o na mamo a Eleazara, he umikumamaono ka poe luna no ka ohana o ko lakou mau kupuna, a he awalu hoi iwaena o na mamo a Itamara, e like me ka ohana a ko lakou mau kupunakane.
Pela lakou i puunaueia'i ma ka puu ana, o kekahi poe me kekahi poe; no ka mea, o na luna no kahi hoano, a me na luna [o ka hale] o ke Akua, no na keiki lakou a Eleazara, a no na keiki a Itamara.
A o Semaia ke keiki a Netaneela, ke kakauolelo no na Levi, kakau iho la oia ia lakou imua o ke alii nui a me na alii, a me Zadoka ke kahuna, a me Ahimeleka ke keiki a Abiatara, a me na luna o na ohana kahuna a o na Levi: hookahi ohana kupuna i kakauia no Eleazara, a hookahi hoi no Itamara.
 
A puka mai la ka puu mua ia Iehoiariba, o ka lua ia Iedaia,
O ke kolu ia Harima, o ka ha ia Seorima,
O ka lima ia Malekiia, o ke ono ia Miiamina,
10 O ka hiku ia Hakoza, o ka walu ia Abiia,
11 O ka iwa ia Iesua, o ka umi ia Sekania,
12 O ka umikumamakahi ia Elisiba, o ka umikumamalua ia Iakima;
13 O ka umikumamakolu ia Hupa, o ka umikumamaha ia Iesebeaba;
14 O ka umikumamalima ia Bilega, o ka umikumamaono ia Imera,
15 O ka umikumamahiku ia Hezira, o ka umikumamawalu ia Apese,
16 O ka umikumamaiwa ia Petahia, o ka iwakalua ia Iehezekela,
17 O ka iwakaluakumamakahi ia Iakina, o ka iwakaluakumamalua ia Gamula,
18 O ka iwakaluakumamakolu ia Delaia, o ka iwakaluakumamaha ia Maazia.
19 Oia ka hoonoho papa ana ia lakou no ka lakou hana e hele mai ai iloko o ka hale o Iehova, e like me ka lakou i hana'i mamuli o Aarona o ko lakou makuakane, me ka Iehova ke Akua o Iseraela i kauoha mai ai ia ia.
 
20 No na keikikane a Levi i koe: no na keikikane a Amerama; o Subaela: no na keikikane a Subaela; o Iehedeia.
21 No Rehebia: no na keikikane a Rehebia, o Isehia ka mua.
22 No ka Izehara; o Selomota: no na keiki a Selomota; o Iahata.
23 O na keikikane a Heberona; o Ieria ka mua, o Amaria ka lua, o lahaziela ke kolu a o Iekameama ka ha.
24 No na keikikane a Uziela: o Mika: no na keikikane a Mika; o Samira.
25 O Isehia ke kaikaina o Mika: no na keikikane a Isehia; o Zekaria.
 
26 O na keikikane a Merari; o Maheli a o Musi: no na keikikane a Iaazia; o Beno.
 
27 O na keikikane a Merari ma o Iaazia la; o Beno, o Sohama, o Zakura, a o Iberi.
28 Na Maheli o Eleazara, aohe ana keikikane.
29 No Kisa: o Ierahemeela ke keikikane a Kisa:
30 O na keikikane hoi a Musi; o Maheli, o Edera, a o Ierimota. O lakou na keikikane a na Levi mamuli o ka ohana o ko lakou mau makuakane.
31 Puu iho la no hoi lakou e ku pono aku ana i ko lakou poe hoahanau na mamo a Aarona, imua hoi o ke alii o Davida, a o Zadoka, a o Ahimeleka, a me na makua'lii o na kahuna a me ka Levi, oia hoi, na luna makuakane e ku pono ana i ko lakou poe kaikaina.