23
I KA wa i elemakule ai o Davida, a he nui kona mau la, hoolilo iho la oia ia Solomona i alii no ka Iseraela.
 
Houluulu ae la ia i na'lii a pau o ka Iseraela, me na kahuna a me ka Levi.
A ua heluia na Levi mai ka makahiki he kanakolu a maluna ae: a o ko lakou helu ana ma ko lakou poo, i pakahiia kela kanaka keia kanaka, he kanakolukumamawalu tausani.
He iwakaluakumamaha tausani o keia poe, he kokua ka lakou i ka hana o ko Iehova hale: a eono tausani, he poe ilamuku a me na lunakanawai lakou.
A he poe kiaipuka na tausani eha: a eha tausani hoi i hoolea ia Iehova me na mea kani a'u i hana'i, i mea hoolea, [wahi a Davida.]
Puunaue mai la o Davida ia lakou i na papa mamuli o na keikikane a Levi, o Geresona, o Kohata, a o Merari.
 
No ka Geresona, o Laadana a o Simei.
O na keikikane a Laadana; o ka luna, o Iehiela, o Zetama, a o Ioela, ekolu.
O na keikikane a Simei; o Selomita, o Haziela, a o Harana, ekolu. O lakou na luna o na makuakane na Laadana mai.
10 A o na keikikane a Simei; o Iahata, o Zina, o Ieusa, a o Beria. O lakou eha na keikikane a Zimei.
11 A o Iahata ka luna, o Ziza ka lua: aka, aohe nui o na keikikane a Ieusa laua o Beria; nolaila, hookahi o ko laua helu pu ia'na, mamuli o ka ohana o ko laua makuakane.
 
12 O na keikikane a Kohata; o Amerama, o Izehara, o Heberona, a o Uziela, eha.
13 O na keikikane a Amerama; o Aarona a o Mose; ua hookaawaleia ae o Aarona, e hoolaa oia i na mea hoano loa, oia a me kona poe keikikane a mau loa aku, e kuni i ka mea ala imua o Iehova, e lawelawe nana, a e hoomaikai ma kona inoa a mau loa aku.
14 A o Mose ke kanaka no ke Akua, ua heluia kana mau keikikane maloko o ka ohana a Levi.
15 O na keikikane a Mose, o Geresoma a o Eliezera.
16 O na keikikane a Geresoma, o Sebuela ka luna.
17 A o na keikikane a Eliezera, o Rehabia ka luna. Aohe keiki e ae a Eliezera: aka, he nui na keikikane a Rehabia.
18 O na keikikane a Izehara; o Selomita ka luna.
19 O na keikikane a Heberona; o Ieria ka mua, o Amaria ka lua, o Iahaziela ke kolu, a o Iekameama ka ha.
20 O na keikikane a Uziela; o Mika ka mua, o Iesia ka lua.
 
21 O na keikikane a Merari; o Maheli a o Musi. O na keikikane a Maheli; o Eleazara, a o Kisa.
22 A make iho la o Eleazara, aohe ana keikikane, o na kaikamahine wale no: a o na hoahanaukane o lakou, na keikikane a Kisa ka i lawe ia lakou.
23 O na keikikane a Musi; o Maheli, o Edera, a o Ieremota, ekolu.
 
24 O lakou na keikikane a Levi mamuli o ka ohana o ko lakou mau makuakane; oia o na makua'lii, e like me ka helu ana ia lakou ma ko lakou poo, o ka poe nana i malama i ka oihana o ka hale o Iehova, mai ka makahiki he iwakalua mai, a malaila aku.
25 No ka mea, olelo mai la o Davida, Ua hoomaha mai o Iehova ke Akua o ka Iseraela i kona poe kanaka, a e noho mau loa aku ma Ierusalema.
26 Eia hoi, o na Levi; aole lakou e amo hou i ka halelewa, aole hoi na ipu ona no kolaila oihana.
27 No ka mea, ma na olelo hope a Davida, ua heluia na Levi mai ka iwakalua o ka makahiki, a malaila aku.
28 No ka mea, o ka lakou hana no ka lawelawe na na keikikane a Aarona, no ka oihana o ka hale o Iehova, ma na pahale, a ma na keena, a i ka huikala ana i na mea laa a pau, a me ka hana ana i ka oihana o ka hale o ke Akua;
29 No ka berena hoike, a no ka palaoa, ka mea mohai ai, a no na popo palaoa hu ole, a no ke pa pulehu, a no ka mea i koalaia, a no na mea ana wai a pau, a me na ana loa:
30 A no ke ku pono i na kakahiaka a pau, e hooaloha a e hoolea aku ia Iehova; a pela hoi i na ahiahi;
31 A no ke kaumaha aku i na mohaikuni a pau no Iehova i na Sabati, a me na mahina hou, a i na ahaaina i kauohaia, e mau ana imua o Iehova, ma ka helu ana, e like me ke kanawai i kauohaia mai ia lakou:
32 I malama ai lakou i ke kauoha no ka halelewa o ke anaina, a me ke kauoha no kahi hoano, a me ke kauoha no na keiki a Aarona ko lakou poe hoahanau, ma ka oihana o ka hale o Iehova.