14
E LAUNA aku oukou i ka mea nawaliwali i ka manaoio ana, aole hoi no ka hookolokolo ana i kona mau manao.
Ua manao kekahi e pono ke ai ia i na mea a pau; aka, o ka mea nawaliwali, ua ai no ia i na laauikiai.
Mai hoowahawaha aku ka mea e ai ana, i ka mea i ai ole; aole hoi ka mea e ai ole ana, e hoahewa i ka mea i ai; no ka mea, ua maliu mai ke Akua ia ia.
Owai oe ka mea e hoahewa ana i ka hai kauwa? Aia no i kona haku ponoi kona ku paa ana, a o ko na haule ana; a e hooku paa ia no ia, no ka mea, e hiki no i ke Akua ke hoooku paa ia ia.
Ua manao kekahi, ua oi aku kekahi la mamua o kekahi la, manao no hoi kekahi, ua like na la a pau: he pono ke hoomaopopo lea kola mea keia mea i kona manao iho.
O ka mea e malama i ka la, e malama no ia no ka Haku; a o ka mea i malama ole i ka la, no ka Haku no koua malama ole ana. A o ka mea i ai, ua ai no ia no ka Haku, no ka mea, ua hoomaikai aku oia i ke Akua; a o ka mea i ai ole, no ka Haku kona ai ole ana, a hoomaikai aku no ia i ke Akua.
No ka mea, aohe mea o kakou e ola ana nona iho; aole hoi mea e make nona iho.
No ka mea, ina e ola ana kakou, no ka Haku ko kakou ola nei; a ina e make ana kakou, no ka Haku ko kakou make ana. Nolaila, i ko kakou ola ana, a me ko kakou make ana, no ka Haku kakou.
No ka mea, eia ka mea i make ai o Kristo, a i ala hou ai, a ola, i noho Haku ia no ka poe make a me ka poe ola.
10 A o oe, no ke aha la e hoahewa nei oe i kou hoahanau? A o oe hoi, no ke aha la e hoowahawaha nei oe i kou hoahanau? No ka mea, e ku no kakou a pau imua o ka noho lunakanawai o Kristo.
11 No ka mea, ua palapalaia, Me au e ola nei, wahi a ka Haku, e pau na kuli i ke kukuli ia'u, e pau hoi na elelo i ka hoike i ke Akua.
12 Nolaila hoi, e hoike aku no kela mea keia mea o kakou a pau nona iho i ke Akua.
 
13 No ia hoi, mai noho kakou a hoahewa hou aku i kekahi i kekahi; aka, e manao oukou me neia, aole e waiho i ka mea e hina ai, aole hoi i ka mea e hihia ai imua o ka hoahanau.
14 Ua ike an, a ua hoomaopopoia au e ka Haku, e Iesu, aohe mea i haumia wale iho; aka, ina manao kekahi ua haumia kekahi mea, he haumia no ia nona.
15 Ina ua ehaeha kou hoahanau, no ka ai, aole ma ke aloha kou hele ana: mai hoopoino aku oe me kau ai, i ka mea nona i make ai o Kristo.
16 No ia mea, e ao oukou o olelo ino ia ko oukou pono.
17 No ka mea, aole ka ai a me ka mea inu ke aupuni o ke Akua; aka, o ka pono, a me ke kuikahi, a me ka olioli i ka Uhane Hemolele.
18 No ka mea, o ka mea i malama ia Kristo ma ia mau mea, ua oluolu ke Akua ia ia, a ua pono hoi ia i kanaka.
19 No ia hoi, e hahai kakou i na mea e kuikahi ai, a me na mea e hooku paa ai kekahi i kekahi.
20 Mai hoohiolo oe i ka hana a ke Akua no ka ai. He maemae na mea ai a pau. Aka, he mea ia e ino ai ke kanaka ke ai oia me ka hoohihia aku.
21 He mea pono e ai ole i ka io, a e inu ole i ka waina, aole hoi e haua i ka mea e hina ai kou hoahanau, a e hihia ai, a e nawaliwali ai.
22 He manaoio no kou. E malama oe ia iloko ou iho imua o ke Akua. Pomaikai ke kanaka i hoahewa ole ia ia iho ma ka mea ana i ae aku ai.
23 O ka mea kanalua, e hoahewaia oia ke ai ia, no ka mea, aole ma ka manaoio ia. A o na mea a pau aole ma ka manaoio, he hewa ia.