15
HE pono no hoi no kakou ka poe ikaika e hoomanawanui i ka nawaliwali o ka poe ikaika ole, aole hoi e hooluolu iho ia kakou iho.
E hooluolu aku kela mea keia mea o kakou i kona hoalauna ma ka pono, i hooku paa ia'i ia.
No ka mea, aole i hooluolu iho o Kristo ia ia iho; aka, me ka mea i palapalaia, O na olelo hoino a ka poe hoino ia oe ua haule mai ia maluna iho o'u.
No ka mea, o na mea a pau i palapala e ia mamua, ua palapalaia ia i mea e ao mai ai ia kakou, i loaa ia kakou ka manaolana ma ke ahonui, a me ka hooluolu aua o ka palapala hemolele.
A na ke Akua nona mai ke ahonui, a me ka hooluolu ana, e haawi ia oukou i manao like kekahi me kekahi mamuli o Kristo Iesu:
I hoonani aku oukou me ka lokahi o ka manao, a me ka leo hookahi i ke Akua, i ka Makua hoi o ko kakou Haku o Iesu Kristo.
 
Nolaila e lokomaikai aku kekahi i kekahi, me Kristo hoi i lokomaikai mai ai ia oukou, i hoonaniia'i ke Akua.
Ke olelo aku nei no hoi au, he lawehana no o Iesu Kristo no ka poe i okipoepoeia, no ka pono a ke Akua, i hookoia'i na olelo hoopomaikai i ka poe kupuna;
E hoonaui ae hoi na kanaka e i ke Akua no kona lokomaikai; e like me ka mea i palapalaia, Nolaila au e hoomaikai aku ai ia oe mawaena o ko na aina e, a e hoolea aku hoi au i kou inoa.
10 A ua olelo hou mai no ia, E olioli oukou e na lahuikanaka me kona poe kanaka.
11 Eia hou, E hoolea aku oukou ia Iehova, e na lahuikanaka a pau, a e hoonani aku oukou ia ia, e na kanaka a pau.
12 A ua olelo hou mai o Isaia, E kupu ana ka mole o Iese, a e ku mai kekahi i alii no na lahuikanaka, a ia ia e paulele ai ko na aina e.
13 Na ke Akua nona mai ka manaolana e hoopiha ia oukou me ka olioli, a me ka malu i ka manaoio ana, i nui ai hoi ko oukou manaolana ana ma ka mana o ka Uhane Hemolele.
 
14 Ua maopopo lea hoi ko oukou ia'u, e na hoahanau, ua piha oukou i ka lokomaikai, ua nui hoi ko oukou ike, a e hiki no ia oukou ke ao aku kekahi i kekahi.
15 Ua palapala aku hoi au ia oukou, me ka maopopo, e na hoahanan, e paipai ana ia oukou ma kekahi mau mea, no ka haawina i haawiia mai ia'u e ke Akua,
16 I lilo au i lawehana o Iesu Kristo no na lahuikanaka, e hana ana i ka oihana kahuna, ma ka euanelio a ke Akua, i lilo ua lahuikanaka i alana pono i huikalaia e ka Uhane Hemolele.
17 No ia hoi, he mea ko'u e hauoli ai ma o Iesu Kristo la i na mea mamuli o ke Akua.
18 No ka mea, aole au manao o hai aku i na mea aole i hanaia e Kristo ma o'u nei, i hoolohe ai na lahuikanaka ma ka olelo, a ma ka hana kekahi,
19 Ma ka mana o na hoailona, a me na mea kupanaha, a ma ka mana o ka Uhane o ke Akua; ua hoolaha nui aku au i ka euanelio a Kristo, mai Ierusalema a puni, a hiki aku i Iluriko.
20 Nui aku la no hoi ko'u makemake e hai aku i ka euanelio ma kahi i hai ole ia'ku ai ka inoa o Kristo, o kukulu aku wau maluna o ko hai kumu;
21 Aka, e like me ka mea i palapalaia, O ka poe i ao ole ia nona, e ike no lakou, a o ka poe i lohe ole, e hoomaopopo no lakou.
 
22 Nolaila, ua alalai nui ia au i kuu hele ana'ku io oukou la.
23 Aka, ano, aole wahi e koe mai ia'u i keia mau aina, a i ko'u makemake ana i keia mau makahiki e hele io oukou la;
24 I ko'u hele ana'ku i Sepania, manao no wau e ike ia oukou i ko'u hele ana'e, a e kokuaia e oukou i ko'u hele ana ilaila, ke loaa e ia'u kauwahi oluolu ia oukou.
25 Aka, ano, e hele ana au i Ierusalema e kokua i ka poe haipule:
26 No ka mea, he mea pono no i ka manao o ko Makedonia a me ko Akaia, e haawi i na makana no ka poe ilihune ma Ierusalema.
27 He mea pono ia manao, no ka mea, he poe aie io lakou nei na lakou la. No ka mea, ina i loaa i na lahuikanaka ko lakou waiwai ma ka uhane, he pono io no lakou nei e kokua ia lakou la ma na mea o ke kino.
28 A pau keia i ka hanaia, a hooiaio aku au i keia hua no lakou, e hele aku no wau iwaena o oukou i Sepania.
29 Ua ike no hoi au, i ko'u hele ana io oukou la, e hele no wau me ka pono nui o ka euanelio a Kristo.
 
30 Ke nonoi aku nei au ia oukou, e na hoahanau, no ko kakou Haku no Iesu Kristo, a no ke aloha o ka Uhane, e hooikaika pu oukou me au i ka pule i ke Akua no'u;
31 I hoopakeleia'i au i ka poe manaoio ole ma Iudea, a i oluolu hoi ka poe haipule i ko'u kokua ana no Ierusalema:
32 I hele aku hoi au io oukou la me ka olioli, ke makemake mai ke Akua, a e hooluolu pu ia au me oukou.
33 E noho pu hoi ke Akua e malu ai me oukou a pau. Amene.