2
NOLAILA hoi, e ke kanaka, ka mea nana o hoohewa aku, aole on mea e hoaponoia'i; no ka mea, i kou hoahewa ana i kekahi, ua hoahewa oe ia oe iho, no kau hana ana i na mea au i hoahewa aku ai.
Ua ike no kakou, ma ka pono ka ke Akua hoahewa ana mai i ka poe e hana ana ia mau mea.
E ke kanaka, ka mea nana o hoahewa i ka poe e hana pela, a ke hoohalike nei oe me lakou, ke manao nei anei oe e pakele i ka ke Akua hoahewa ana mai?
A ke hoowahawaha nei anei oe i ka nui loa o kona lokomaikai, a me kona ahonui, a me kona hoomanawanui ana, aole hoi oe i hoomaopopo, o ko ke Akua maikai, o ka mea ia o alakai ia oe i ka mihi?
Aka, mamuli o kou paakiki a me ka naau mihi ole o hoahu ana oe nou iho i ka inaina no ka la e inainaia mai ai, a e hoikeia mai ai hoi ka hoahewa pono ana mai a ke Akua;
Nana no e uku mai i kela kanaka i keia kanaka e like me kana hana ana;
I ka poe e imi ana i ka nani, a me ka mahalo, a me ka make ole, ma ka hooikaika mau ana i ka hana maikai, i ke ola loa;
Aka, i ka poe i hoopaapaa, me ka malama ole i ka olelo oiaio, a malama hoi ma ka hewa, ia lakou ka huhu a me ka inainaia;
O ka poino, a me ka ehaeha matuna o ka uhane o kela kanaka o keia kanaka e hana ana i ka hewa; o ka Iudaio mua, a o ka Helene hoi;
10 Aka, o ka nani, a me ka mahalo, a me ka pomaikai, no na mea a pau e hana ana i ka pono; no ka Iudaio mua a no ka Helene hoi;
11 No ka mea, aole ke Akua i manao mai ma ko ka helehelena.
12 No ka mea, o na mea kanawai ole a pau i hana hewa, e make kanawai ole lakou; a o na mea a pau i hana hewa malalo o ke kanawai, e hoahewaia lakou ma ke kanawai;
13 (No ka mea, aole ka poe lohe wale no i ke kanawai ka pono imua o ke Akua; aka, o ka poe o malama i ke kanawai e hoaponoia'na.
14 No ia hoi, o ka poe kanaka e, ka poe kanawai ole, ina ma ko lakou manao maoli i hana'i lakou i na mea maloko o ke kanawai, o keia poe kanawai ole, he kanawai lakou no lakou iho no;
15 A e hoike nei hoi lakou, ua kakauia ka pono a ke kanawai ma ko lakou mau naau, a ua hooiaio ko lakou lunamanao, e hoahewa ana, a e hoapono ana ko lakou mau naau ia lakou iho;)
16 I ka la a ko Akua e hoopai ai i na mea huna a na kanaka, ma o Iesu Kristo la, e like me ka'u euanelio.
 
17 Ina ua kapaia'ku oe he Iudaio, a ua hilinai iho oe ma ke kanawai, ua haano i ke Akua,
18 A ua ike oe i kona makemake, ua hoao hoi i na mea ano e, ua aoia oe ma ke kanawai;
19 Ua manao iho hoi oe, he alakai oe no na makapo, he malamalama hoi no ka poe iloko o ka pouli;
20 He mea nana e ao i ka poe naaupo, he kumu hoi na na kamalii, ua loaa hoi ia oe ke ano o ka ike, a me ka oiaio iloko o ke kauawai:
21 O oe ke ao aku ia hai, aole anei oe e ao ia oe iho? O oe ke papa aku, Mai aihue, e aihue no anei oe?
22 O oe ke olelo aku, Mai moe kolohe, e moe kolohe no anei oe? O oe ke hoopailua i na kii, e aihue no anei oe i na mea laa?
23 O oe ke haano aku i ke kanawai, e hoino no anei oe i ke Akua ma ka haihai ana i ke kanawai?
24 No ka mea, ua olelo ino ia'e ka inoa o ke Akua iwaena o na kanaka e, ma o oukou la, e like me ka mea i palapalaia.
25 O ke okipoepoe ana, he mea ia e pono ai, ke malama oe i ke kanawai; aka, ina haihai oe i ke kanawai, ua lilo kou okipoepoe ana i okipoepoe ole ana.
26 A ina o ka mea i okipoepoe ole ia e malama i na kauoha o ke kanawai, aole anei e manaoia kona okipoepoe ole ana, me he okipoepoe ana la?
27 A o ka mea i malama i ke kanawai mamuli o kona hanau ana a me ke okipoepoe ole, e hoahewa oia ia oe i ka mea i loaa ka palapala a me ke okipoepoeia, a i lilo hoi i mea haihai i ke kanawai.
28 No ka mea, o ka mea e Iudaio ana mawaho, aole ia he Iudaio; aole hoi ka mea mawaho ma ke kino, ke okipoepoe ana.
29 Aka, o ka mea e Iudaio ana maloko, oia ka Iudaio; a o ke okipoepoe ana, no ka naau ia, ma ka uhane, aole ma ka hua palapala; aole no na kanaka kona hoomaikaiia, no ke Akua mai no.