3
NO ia hoi, heaha anei ka mea e oi aku ai ka Iudaio? Heaha hoi ka pomaikai o ke okipoepoe ana?
He nui no ma kela mea, ma keia mea; eia hoi ka mua, ua haawiia mai ia lakou na kanawai o ke Akua.
Heaha hoi i manaoio ole kekahi poe? E hiolo anei ka oiaio o ke Akua i ko lakou hoomaloka?
Aole loa ia; aka, e hooiaioia ku ke Akua ke hoopunipuni na kanaka a pau: me ka mea i palapalaia, I hoaponoia'i oe i kau olelo ana mai, a i lanakila hoi oe i kou hoahewa ana mai.
A ina e hoakaka ae ko kakou hewa i ka pono o ke Akua, heaha ka kakou mea e olelo ai? He pono ole anei ke Akua ke hooili mai i ka inaina? (ke olelo nei au ma ka ke kanaka;)
Aole loa: ina pela, pehea la e hoopai mai ai ke Akua i ko ke ao nei?
A ina i lilo ka oiaio o ke Akua i mea e nui ai kona nani, no ko'u hoopunipuni ana; no ke aha la e hoohewaia mai ai au e like me ke kanaka hewa?
E olelo anei kakou, e like me ka makou i olelo ino ia mai ai, a e like me ka kekahi poe i olelo no makou, E hana hewa kakou e hiki mai ai ka maikai? He pono ko lakou hoohewaia.
 
Heaha hoi? ua oi aku anei kakou? Aole loa; no ka mea, ua hoakaka makou mamua, O na Iudaio a me na Helene, ua pau pu lakou i ka hewa;
10 E like me ka mea i palapalaia, Aole loa he mea pono, aole hookahi.
11 Aole no he mea i ike, aole hoi he mea i imi i ke Akua.
12 Ua pau lakou i ka hele hewa, ua lilo lakou i poe pono ole; aole loa he mea e hana ana i ka maikai, aole loa hookaki.
13 O ko lakou kaniai he lua kupapau hamama; ua hoopunipuni lakou me ko lakou mau alelo; aia malalo o ko lakou mau lehelehe ka mea make a na moonihoawa.
14 Ua piha ko lakou waha i ka hailili a me ka mea awahia.
15 Ua mama ko lakou mau wawae i ka hookahe koko.
16 Aia ma ko lakou mau alanui ka luku ana a me ka popilikia.
17 Aole hoi lakou i ike i ke alanui e malu ai.
18 Aole he weliweli i ke Akua imua o ko lakou mau maka.
 
19 Ua ike no kakou, o na mea a ke kanawai i olelo mai ai, ua olelo no ia i ka poe malalo o ke kanawai; i paa na waha a pau, a i lilo hoi ko ke ao nei a pau i hewa imua o ke Akua.
20 Nolaila ma ka hana ana ma ke kanawai, aohe kanaka e hoaponoia imua ona; no ka mea, ma ke kanawai ka ike ana i ka hewa.
 
21 Ano hoi, ua hoakakaia mai ko ke Akua hoapono ana aole ma ke kanawai; ua hoikeia mai ia e ke kanawai a me na kaula.
22 Oia hoi ka hoapono ana o ke Akua, ma ka manaoio aku ia Iesu Kristo, no na mea a pau, a maluna hoi o ka poe a pau e manaoio ana; aole mea okoa;
23 No ka mea, ua lawehala na mea a pau, ua nele hoi i ka nani o ke Akua.
24 Ua hoapono wale ia mai ma kona lokomaikai, no ka hoola ana ma o Kristo Iesu la;
25 Oia ka ke Akua i haawi mai ai i mohaikalahewa ma ka hilinai i kona koko, i mea e hoakaka ai i kona hoapono ana, i ke kala ana i na hewa i hana e ia mamua, i ke ahonui ana o ke Akua;
26 I mea e hoakaka ai i kona hoapono ana, i keia manawa; i pono oia, a i mea hoapono hoi i ka mea manaoio ia Iesu.
27 Anhea la hoi ke kaena ana? Ua paleia'ku ia. Ma ke kanawai hea? O na hana anei? Aole; ma ke kanawai no hoi o ka manaoio ana.
28 Nolaila, ke manao nei makou, ua hoaponoia mai ke kanaka ma ka manaoio, aole ma na hana o ke kanawai.
29 O ke Akua no anei ia no ka poe Iudaio wale no? Aole no na kanaka e kekahi? Oia, no na kanaka e kekahi.
30 No ka mea, oia hookahi no ke Akua nana e hoapono i ka poe i okipoepoeia, ma ka manaoio, a i ka poe i okipoepoe ole ia hoi ma ka manaoio.
 
31 Ke hoohiolo nei anei makou i ke kanawai, ma ka manaoio? Aole loa: ke hookupaa nei no makou i ke kanawai.