5
NO ia mea, i hoaponoia mai kakou ma ka manaoio, he malu ko kakou me ke Akua, ma ko kakou Haku o Iesu Kristo:
Ma o na la hoi i loaa mai ai ia kakou ka hookipaia ma ka manaoio, iloko o keia hoopomaikai ia, kahi e ku nei kakou, a e hauoli hoi me ka manaolana i ka nani o ke Akua.
Aole ia wale no, ke hauoli nei no hoi kakou i na popilikia; ke ike nei, e hana ana ka popilikia i ke ahonui;
A o ke ahonui i ka hoao ana; a o ka hoao ana i ka manaolana:
A o ua manaolana la aole ia i hoohilahila; no ka mea, ua nininiia mai ke aloha i ke Akua iloko o ko kakou mau naau e ka Uhane Hemolele, i haawiia mai ia kakou.
No ka mea, a ia kakou i nawaliwali ai, a i ka wa pono, make iho la o Kristo no ka poe pono ole.
No ka mea, aneane hiki ole i kekahi ke make no ke kanaka pono; malia e hiki paha i kekahi ke make no ke kanaka lokomaikai.
Aka, ua hoakaka mai ke Akua i kona aloha ia kakou, no ka mea, i ka wa e hewa ana kakou, make iho la o Kristo no kakou.
Nolaila hoi, ke hoaponoia mai nei kakou e kona koko, he oiaio no, e hoopakeleia mai kakou e ia i ka inaina.
10 No ka mea, ina i ko kakou wa e enemi ana i hoolauleaia'i kakou i ke Akua ma ka make ana o kana Keiki, he oiaio no, a laulea kakou, e hoola io ia hoi kakou ma kona ola ana.
11 Aole o keia wale no, ke hauoli nei no hoi kakou i ke Akua ma ko kakou Haku ma Iesu Kristo, ma ka mea i loaa mai ai ia lakou ka hoolauleaia.
 
12 No ia mea, me ka puka ana mai o ka hewa iloko o ke ao nei ma ke kanaka hookahi, a ma ka hewa mai ka make; a pela i kau mai ai ka make maluna o na kanaka a pau, no ka mea, ua pau lakou i ka hana hewa.
13 No ka mea, iloko o ke ao nei ka hewa a hiki mai ke kanawai; aka, aole i manaoia ka hewa i ka manawa kanawai ole.
14 Aka hoi, ua lanakila mai la ka make mai ia Adamu a ia Mose, maluna o ka poe aole i hana hewa, e like me ke ano o ko Adamu hala, oia hoi ko kumuhoohalike o ka Mea e hele mai ana.
15 Aka, aole e like me ka hala ka lokomaikai ana mai. No ka mea, ina ma ka hala o ka mea hookahi, i make ai ka poe he lehulehu, oiaio hoi, ua nui mai ka lokomaikai mai o ke Akua, i ka poe he lehulehu a me ka makana i haawi lokomaikai mai ma ke kanaka hookahi, ma o Iesu Kristo la.
16 Aole hoi ma ka mea hookahi i hana hewa, ka like o ka haawina; no ka mea, no ka hala hookahi ka hoahewa ana mai e make; aka, no na bala he nui wale, ka lokomaikai ana mai e hoaponoia.
17 No ka mea, ina ma ka hala o ka mea hookahi, i lanakila mai ai ka make ma ka mea hookahi; he oiaio hoi, o ka poe i loaa ka lokomaikai nui ia mai, a me ka haawina o ka hoapono ana, e lanakila ana lakou iloko o ke ola ma ka mea hookahi o Iesu Kristo.
18 No ia hoi, me ka kau ana o ka hoahewa maluna o na kanaka a pau ma ka hala o ka mea hookahi; pela i hiki mai ai ka hoapono maluna o na kanaka a pau e ola, ma ka pono o ka mea hookahi.
19 No ka mea, me ka lilo ana o na mea he nui loa i poe hewa no ka hoolohe ole o ke kanaka hookahi, pela hoi e lilo ai ana na mea he nui loa i poe pono no ka hoolohe ana o ka mea hookahi.
20 A ua komo ke kanawai e nui ai ka hala: aka, ma kahi i nui ai ka hewa, malaila no i nui loa ae ai ka lokomaikai ana mai.
21 A, me ka hewa i lanakila ai ma ka make, pela hoi e lanakila ai ka lokomaikai ma ka hoapono ana, i mea e ola mau ai, ma o Iesu Kristo la ko kakou Haku.