6
HEAHA hoi ka kakou e olelo nei? E mau anei kakou ma ka hewa i nui ai ka lokomaikai?
Aole loa. Pehea la kakou ka poe i make no ka hewa e noho hou ai malaila?
Aole anei oukou i ike, o ko kakou poe i bapetizoia iloko o Kristo Iesu, ua bapetizoia iloko o kona make?
Nolaila, ua kanu pu ia kakou me ia, ma ka bapetizoia iloko o ka make; a me Kristo hoi i hoalaia'i mai waena mai o ka poe make ma ka nani o ka Makua, pela hoi kakou e pono ai ke hele ma ko ola hou.
A ina ua hui pa kakou me ia ma ka make e like me kona, alaila hoi e hui io kakou ma ke alahouana.
Ke ike nei kakou, ua kau pu ia ko kakou kanaka kahiko me ia ma ke kea, i make ai ko kakou kino lawehala, i ole ai kakou e hookauwa hou mamuli o ka hewa.
No ka mea, o ka mea i make, ua hookuuia oia mai ka lawehala ana.
A ina i make pu kakou me Kristo, ke manao nei kakou e ola pu no hoi kakou me ia.
E ike ana hoi, ua hoalaia mai o Kristo mai waena mai o ka poe make, aole e make hou; aole hoi e lanakila hou ka make maluna ona.
10 No ka mea, o kona make ana, hookahi wale no kona make ana no ka hewa; a o kona ola ana ke ola nei no ia no ke Akua.
11 Pela no hoi oukou e manao ai ia oukou iho, ua make no ka hewa, e ola ana no hoi no ke Akua, ma o Kristo Iesu la ko kakou Haku.
 
12 Mai noho a lanakila mai ka hewa iloko o ko oukou kino make, i hoolohe oukou ia ia, ma kona kuko.
13 Aole hoi oukou e haawi i ko oukou mau lala i ka hewa i mau mea e lawehala ai; aka, e haawi aku ia oukou iho i ke Akua, a me ko oukou mau lala i mau mea e hana pono i ke Akua, me he poe ola la mai waena mai o ka poe make.
14 Oia, aole e lanakila ka hewa maluna o oukou; no ka mea, aole oukou malalo o ke kanawai, aka, malalo no oukou o ka lokomaikai.
 
15 Heaha la hoi? E hana hewa anei kakou, no ka mea, aole kakou malalo o ke kanawai, aka, malalo no o ka lokomaikai? Aole loa.
16 Aole anei oukou i ike, ina e haawi aku oukou ia oukou iho na kekahi i mau kauwa e malama ai, he poe kauwa oukou na ka mea a oukou i malama ai, na ka hewa paha e make ai, a na ka pono paha e hoaponoia'i?
17 E hoomaikaiia'ku ke Akua, no ka mea, he poe kauwa oukou mamua na ka hewa, aka, ua lilo ae nei i poe hoolohe ma ka naau i ka olelo ao, i aoia'ku ai oukou.
18 A ua hookaawaleia'e oukou mai ka hewa ae, a ua lilo ae nei i poe kauwa na ka pono.
19 Ke olelo nei au me na hua olelo a kanaka, no ka nawaliwali ana i ko oukou kino. Nolaila me ko oukou haawi ana i ko oukou mau lala i mau kauwa na ka paumaele a me ka hewa e lawehala ai; pela hoi ano, e haawi aku i ko oukou mau lala i mau kauwa na ka pono e hemolele ai.
20 No ka mea, i ko oukou kauwa ana na ka hewa, ua kaawale oukou i ka pono.
21 Heaha hoi ka hua i loaa ia oukou ia manawa o na mea a oukou e hilahila nei? No ka mea, o ka hope o ia mau mea, he make ia.
22 Ano hoi, ua hookaawaleia'e oukou mai ka hewa ae a lilo hoi i mau kauwa na ke Akua, ua loaa ia oukou ka oukou hua i ka pono, a o ka hope, ke ola mau loa.
23 No ka mea, o ka uku no ka hewa he make ia; aka, o ka haawina o ke Akua, o ke ola mau loa ia, ma o Iesu Kristo la o ko kakou Haku.