7
A OLE anei i ike oukou, e na hoahanau, (no ka mea, ke olelo aku nei au i ka poe i ike i ke kanawai,) e kau ana ke kanawai maluna o ke kanaka i kona wa a pau e ola nei?
No ka mea, o ka wahine mea kane, ua paa ia i kana kane ma ke kanawai, i kona wa a pau e ola ana kana kane; a make ke kane, ua kuuia oia mai ke kanawai aku o kana kane.
No ia hoi, e kapaia oia he wahine moe kolohe ke mare ia i ke kane hou i ka wa e ola ana kana kane; aka, ina i make ke kane, ua kuuia oia mai ke kanawai aku; aole ia he wahine moe kolohe ke mare ia i ke kane e.
Pela hoi oukou, e na hoahanau o'u, ua make oukou i ke kanawai, ma ke kino o Kristo, i mareia'i oukou i ka mea i hoala hou ia mai waena mai o ka poe make, i hoohua kakou i ka hua no ke Akua.
No ka mea, i ka wa i noho ai kakou ma ke kino, o ko kakou mau kuko hewa no ke kanawai, ua hooikaika maloko o ko kakou mau lala e hoohua mai i ka hua no ka make.
Ano hoi ua kuuia kakou mai ke kanawai, ka mea i paa pio ai kakou, no ka mea, ua make kakou ia mea; i hookauwa hoi kakou me ka hou ana o ka uhane, aole ma ka mea kahiko o ke kanawai.
 
Heaha hoi ka kakou e olelo nei? He hewa anei ke kanawai? Aole loa; aka, ma ke kanawai wale no i ike ai au i ka hewa; no ka mea, ina aole i papa mai ke kanawai, Mai kuko wale aku oe, ina aole au i ike i ke kuko ana.
Aka, ma ke kauoha i loaa'i i ka hewa ka wa maopopo, hoala ae la ia i kela kuko wale i keia kuko wale iloko o'u. No ka mea, me ke kanawai ole, ua make ka hewa.
No ia hoi, ola no au mamua me ke kanawai ole, a hiki mai ke kauoha, ala ae la ka hewa, a make iho la au.
10 Oia, o ke kauoha e ola'i, ua loaa ia'u he mea ia e make ai.
11 No ka mea, loaa ae la i ka hewa ka wa maopopo ma ke kauoha, ua puni au ia ia a ua make au ia ia ma ia mea.
12 Nolaila, ua hemolele ke kanawai, a ua hemolele hoi, ua pono, ua maikai ke kauoha.
13 Ua lilo anei ka mea maikai i make no'u? Aole loa ia; aka, o ka hewa, i ikeia hoi ia ho hewa io, e hana ana i ka make iloko o'u ma ka mea maikai, i akaka ae la ma ke kauoha he mea lawehala loa ka hewa.
14 No ka mea, ua ike no au ma ko ka uhane ke kanawai; aka, ma ko ke kino wau, ua kuaiia na ka hewa.
15 No ka mea, o ka mea a'u i hana'i, aole au e hoapono; no ka mea, aole ka mea a'u i makemake ai ka'u i hana'i, aka, hana no wau i ka mea a'u i hoowahawaha ai.
16 Ina hoi e hana wau i ka mea a'u i makemake ole ai, ua ae aku au i ke kanawai, he pono.
17 Ano hoi aole na'u ia i hana, aka, na ka hewa e noho ana iloko o'u.
18 No ka mea, ua ike au, aole e noho ana iloko o'u, oia hoi iloko o ko'u kino, kekahi mea maikai; no ka mea, o ka makemake eia no ia'u ia, aka, o ka hana i ka pono aole i loaa ia'u.
19 No ka mea, aole au i hana i ka pono a'u i makemake ai; aka o ka hewa a'u i hoowahawaha ai, oia ka'u i hana'i.
20 A ina i hana au i ka mea a'u i makemake ole ai, aole na'u ia i hana, aka, na ka hewa no e noho ana iloko o'u.
21 Ua loaa hoi ia'u he kanawai no'u, i ko'u wa e makemake ai e hana pono, ua kokoke mai no ka hewa.
22 No ka mea, ua oluolu no wau i ke kanawai o ke Akua, ma ke kanaka oloko;
23 Aka, ua ike au i kekahi kanawai iloko o ko'u mau lala e hakaka ana me ke kanawai o ko'u manao, a e hoolilo ana ia'u i pio no ke kanawai o ka hewa iloko o ko'u mau lala.
24 Auwe hoi au ke kanaka poino! nawai au e hoopakele ae i ke kino nona keia make.
25 Ke aloha aku nei au i ke Akua ma o Iesu Kristo la o ko kakou Haku. No ia hoi, owau nei la, ua malama wau i ke kanawai o ke Akua, aka ma ko'u kino i ke kanawai o ka hewa.