Hoikeana
1
KA HOIKEANA
KA hoikeana a Iesu Kristo, ka mea a ke Akua i haawi mai ai ia ia, e hoike mai i kana poe kauwa i na mea e hiki koke mai ana; a ma kona anela i hoouna mai ai oia, a hoike mai la hoi i kana kauwa ia Ioane:
Nana no i hoike i ka olelo a ke Akua, a me na mea a Iesu Kristo i ao mai ai, a me na mea a pau ana i ike aku ai.
Pomaikai ka mea heluhelu a me ka poe lohe i na olelo o keia wanana, a malama hoi i na mea i palapalaia maloko; no ka mea, ua kokoke mai ka manawa.
 
N A IOANE aku i na ekalesia ehiku ma Asia: E alohaia mai oukou, a e maluhia hoi i ka mea e noho ana, ka mea mamua hoi, ka mea e hiki mai ana; a i na Uhane ehiku e noho la ma ke alo o kona nohoalii;
A ia Iesu Kristo ka mea hoike ma ka pololei a me ka oiaio, o ka makahiapo o ka poe mai ka make mai, a o ke alii o na'lii o ka honua nei. I ka mea aloha mai ia kakou, a holoi mai hoi ia kakou, i pau ko kakou hewa i kona koko iho,
A i hoolilo mai ia kakou he aupuni, a he mau kahuna hoi no ke Akua no kona Makua; ia ia ka hoonaniia a me ka hoomanaia, a i ke ao pau ole. Amene.
Aia hoi ke hele mai la ia me na ao; a e ike aku na maka a pau ia ia, a o ka poe hoi nana ia i o aku; a ia ia no e uwe ai na ohana a pau o ka honua. Oia, Amene.
 
Ke i mai nei ka Haku, Owau no ka Alepa a me ka Omega, ke kumu a me ka welau, ka mea e noho ana, ka mea mamua hoi, o ka mea e hiki mai ana no, o ka mea mana loa.
 
Owan, o Ioane nei, o ko oukou hoahanau, a o ko oukou hoa maloko o ka pilikia, a maloko o ke aupuni a me ke ahonui o Iesu Kristo, i noho au ma ka mokupuni, i kapaia o Patemosa, no ka olelo a ke Akua, a no ka hoike ana ia Iesu Kristo.
10 A i ka la o ka Haku, hihio no wau i ka Uhane, a lohe iho la i ka leo nui mahope o'u, e like me ko ka pu puhi,
11 I mai la, Owau no ka Alepa a me ka Omega, ka mua a me ka hope; O ka mea au i ike ai, e palapala iho oe ma ka buke, a e hoouna aku i na ekalesia ehiku ma Asia; ma Epeso, a ma Semurena, a ma Peregamo, a ma Tuateira, a ma Saredeisa, a ma Piladelepia, a ma Laodikeia.
12 Huli ae la au e ike i ka leo i kamailio mai ia'u; a i ko'u huli ana, ike aku la au i na ipukukui gula ehiku;
13 A mawaena pono o na ipukukui ehiku, he mea e like me ke Keiki a ke kanaka, ua aahuia a hiki ilalo i na wawae, a ua kaeiia ma ka umauma i ke kaei gula.
14 A o kona poo a me kona oho, ua keokeo e like me ka hulu hipa keokeo, me he hau la; a o kona mau maka, ua like me ka lapalapa o ke ahi;
15 A o kona mau wawae, ua like me ko keleawe melemele maikai, me he mea la e lapalapa ana i ka umu ahi; a o kona leo hoi, ua like me ka halulu ana o na wai he nui.
16 Ua paa hoi iloko o kona lima akau na hoku ehiku; a puka aku la mawaho o kona waha he pahikaua makalua, oi loa; a o kona helehelena, ua like ia me ka la e lilelile ana i kona ikaika.
17 A ike aku la au ia ia, hina iho la au ma kona wawae me he mea make la: kau mai la oia i kona lima akau maluna iho o'u, i mai la ia'u, Mai makau. Owau no ka mea mua a me ka mea hope:
18 A owau no ka mea ola, i make au mamua; aka, e ola mau ana au ia kau aku ia kau aku, Amene; a eia uo ia'u na ki o gehena a me ka make.
19 Nolaila e palapala oe i na mea au i ike ai, i na mea o keia manawa, a me na mea e hiki mai ana ma keia hope aku;
20 I ka mea pohihihi o na hoku ehiku au i ike ai ma ko'u lima akau, a me na ipu gula ehiku. O na hoku ehiku, o lakou na anela o ua mau ekalesia la ehiku; a o na ipukukui ehiku, oia no ua poe ekalesia ehiku la.