2
E PALAPALA aku oe i ka anela o ka ekalesia ma Epeso; Ke i mai nei ka mea nana e paa ana na hoku ehiku ma kona lima akau, a e hele ana hoi mawaena o na ipu kukui gula ehiku, penei;
Ua ike no au i kau hana ana, a me kou luhi, a me kou ahonui, a me ka hiki ole ia oe ke hoomanawanui i ka poe hewa; a ua hoao oe i ka poe i hai mai ia lakou iho he poe lunaolelo, aole ka, a ua ike oe ia lakou, he poe wahahee.
He ahonui kou, a ua hoomanawanui no hoi oe ma ko'u inoa, aole i paupauaho.
He mea no nae ka'u ia oe, no ka mea, ua haalele oe i kou aloha mua.
Nolaila, e hoomanao oe i kou wahi i haule ai, a e mihi hoi, a e hana hoi i na hana mua; a i ole, ea, e hele koke aku au iou la, a e lawe aku i kou ipukukui, mai kona wahi aku, ke mihi ole oe.
O kau hoi keia, ua hoowahawaha oe i ka hana ana a ka poe Nikolaite, o ka mea a'u i hoowahawaha aku ai.
O ka mea pepeiao la, e hoolohe ia i ka mea a ka Uhane e olelo nei i na ekalesia; O ka mea lanakila, e haawi no wau ia ia, e ai i ko ka laau o ke ola, ka mea maloko o ka paradaiso o ko'u Akua.
 
E palapala aku oe i ka anela o ka ekalesia ma Semurena; Ke i mai nei ka mea mua, a me ka mea hope, o ka mea i make, a i ola hou, menei;
Ua ike no au i kau hana ana, a me kou popilikia, a me kou hune, ua waiwai no nae oe; a ua ike au i ka olelo hooino a ka poe i kapa ia lakou iho he poe Iudaio, aole ka, o ka halehalawai lakou o Satana.
10 Mai makau aku i na mea au e pilikia ai: aia hoi, e hahao ana o ka diabolo i kekahi o oukou iloko o ka halepaahao, i hoaoia'i oukou; he umi na la a oukou e kaumaha ai. E ku paa oe ma ka pono a hiki i ka make, a na'u no e haawi aku ia oe i ka lei o ke ola.
11 O ka mea pepeiao la, e hoolohe ia i ka mea a ka Uhane e olelo nei i na ekalesia; O ka mea lanakila, aole loa ia e eha i ka make alua.
 
12 E palapala aku oe i ka anela o ka ekalesia ma Peregamo; Ke i mai nei ka mea nana ka pahikaua oi lua penei;
13 Ua ike no au i kau hana ana, a me kou wahi e noho la, aia ma kahi nohoalii o Satana; a ua paa ia oe ko'u inoa, aole hoi oe i hoole i ko'u manaoio, aole i na la o Anetipasa o ka mea i hoike oiaio no'u; ua pepehiia oia iwaena o oukou, i kahi e noho ai o Satana.
14 Aka, he mau mea ka'u ia oe, no ka mea, aia no ia oe kekahi poe malama i ka manao o Balaama, nana i ao mai ia Balaka e kau imua o na mamo a Iseraela i ka mea e hina ai, e ai i na mea i kaumahaia na na kii, a e moe kolohe hoi.
15 Aia no hoi ia oe kekahi poe malama i ka manao o ka poe Nikolaite, ka mea a'u i hoowahawaha'i.
16 Nolaila, e mihi oe; a i ole, ea, e hele koke aku au iou la, a e kaua aku ia lakou, me ka pahikaua o kuu waha.
17 O ka mea pepeiao la, e hoolohe ia i ka mea a ka Uhane e olelo nei i na ekalesia; O ka mea lanakila, e haawi aku au ia ia e ai i ka mane i hunaia, a e haawi no hoi au ia ia i ka pohaku keokeo, a maluna iho o ua pohaku la, ua palapalaia ka inoa hou, aole mea ike ia inoa, o ka mea wale no ia ia ka pohaku.
 
18 E palapala aku oe i ka anela o ka ekalesia ma Tuateira; Ke i mai nei ke Keiki a ke Akua, ka mea nona na maka e like me ka lapalapa o ke ahi, a ua like kona mau wawae me ke keleawe melemele maikai, penei;
19 Ua ike au i kau hana ana, a me kou aloha, a me kou lawelawe ana, a me kou manaoio, a me kou ahonui, a me ka oi ana aku o kau hana hope, mamua o na hana mua.
20 Aka, he mea ka'u ia oe, no ka mea, ua waiho wale oe i ka wahine ia Iesabela, ka mea i hai mai ia ia iho, he kaula, a ua ao mai oia, a ua hoowalewale mai i ka'u poe kauwa, e moe kolohe, a e ai i na mea i kaumahaia na na kii.
21 Ua haawi aku no au ia ia i manawa e mihi ai, no kona moe kolohe ana, aole loa oia i mihi.
22 Aia hoi, e kiola ana au ia ia i kahi moe, a me ka poe i moe kolohe me ia, iloko o ka mainoino nui, ke mihi ole lakou i ka lakou hana ana.
23 A e luku aku no au i kana mau keiki i ka make; a e ike auanei na ekalesia a pau, owau no ka mea huli i ka opu a me ka naau; a na'u no e haawi aku i kela mea i keia mea o oukou, e like me ka oukou hana ana.
24 Ke olelo aku nei no hoi au ia oukou, ka poe i koe ma Tuateira, ka poe aole i hahai ma ia manao, ka poe aole i ike i ko Satana mea hohonu, pela ka olelo; aole au e kau maluna o oukou i kekahi mea kaumaha e ae.
25 Aka, i ka mea a oukou e paa nei, ea, e hoopaa ia mea a hiki aku au.
26 O ka mea e lanakila a malama hoi i ka'u hana, a hiki i ka hopena, e haawi aku no au ia ia i ka mana maluna o na lahuikanaka:
27 A e hoomalu no oia ia lakou me ke kookoohao; me na ipu lepo e ulupaia'i lakou; e like me ka'u i loaa mai ai i ko'u Makua.
28 A na'u no e haawi ia ia i ka hokuao.
29 O ka mea pepeiao la, e hoolohe ia i ka mea a ka Uhane e olelo nei i na ekalesia.