3
E PALAPALA aku oe i ka anela o ka ekalesia ma Saredeisa; Ke i mai nei ka mea ia ia na Uhane ehiku o ke Akua, a me na hoku ehiku, penei; Ua ike no au i kau hana ana, he inoa kou ma ke ola, aka, ua make oe.
E makaala a e hooikaika i na mea i koe, na mea aneane make; no ka mea, aole i loaa ia'u kau mau hana he pono io imua o ke Akua.
E hoomanao hoi i na mea au i loaa ai, a i lohe ai hoi, a e malama aku, a e mihi. A i ole oe e makaala, ea, e hele aku au iou la, me he aihue la, aole hoi oe e ike i ko'u hora e hiki aku ai ia oe.
He mau inoa no nae kou ma Saredeisa, aole i hoohaumia lakou i ko lakou mea aahu; e hele pu lakou mo au, ma ke keokeo; no ka mea, ua pono lakou.
O ka mea lanakila, e hooaahuia oia i ka aahu keokeo; aole hoi au e holoi aku i kona inoa mailoko aku o ka buke o ke ola, aka, e hooiaio aku no au i kona inoa, imua o ko'u Makua, a imua o kona poo anela.
O ka mea pepeiao la, e hoolohe ia i ka mea a ka Uhane e olelo nei i na ekalesia.
 
E palapala aku oe i ka anela o ka ekalesia ma Piladelepia; Ke i mai nei ka mea hoano, ka mea oiaio, o ka mea ia ia ke ki o Davida, o ka mea wehe, aohe mea nana e pani mai; a pani hoi oia, aohe mea nana e wehe;
Ua ike no au i kau hana ana: aia hoi, ua waiho au i ka puka imua ou, e hamama ana, aohe mea nana ia e pani; no ka mea, he wahi ikaika iki kou, a ua malama oe i ka'u olelo, aole i hoole i ko'u inoa.
Aia hoi, e hoolilo aku au i halehalawai o Sataua, i ka poe i olelo ia lakou iho, he poe ludaio, aole ka, ua wahahee lakou; e hana aku no au ia lakou, a e hele mai lakou a e kukuli hoomaikai imua o kou wawae, a e ike auanei lakou, owau no ka i aloha aku ia oe.
10 No ka mea, ua malama oe i ka olelo o ko'u ahonui, na'u no hoi e malama aku ia oe i ka hora o ka hoowalewale, i kokoke no e hiki mai maluna o ko ke ao nei a pau, e hoao i ka poe e noho la ma ka honua.
11 E hele koke mai no wau; e malama oe i kau mea i loaa ai, o lawe aku auanei kekahi i kou lei alii
12 O ka mea lanakila, e hoolilo no au ia ia i kia maloko o ka luakini o ko'u Akua, aole hoi ia e puka hou iwaho. A e palapala wau maluna ona i ka inoa o ko'u Akua, a me ka inoa o ke kulanakauhale o ko'u Akua, o Ierusalema hou, o ka mea i iho mai mai loko mai o ka lani, mai ko'u Akua mai; a me ko'u inoa hou kekahi.
13 O ka mea pepeiao la, e hoolohe mai ia i ka mea a ka Uhane e olelo nei i na ekalesia.
 
14 E palapala aku oe i ka anela o ka ekalesia ma Laodikeia; Ke i mai nei ka Amene, ka hoike hoopono a me ka oiaio, ke poo o na mea a ke Akua i hana'i;
15 Ua ike no au i kau hana ana, aole oe i anu, aole hoi i wela. Ua makemake au ia oe e anu, a i ole, e wela no.
16 Aka, no ka mea, ua pumahana wale no oe, aole i anu, aole hoi i wela, nolaila e luai aku auanei au ia oe, mai ko'u waha aku.
17 No ka mea, ke olelo mai nei oe, Ua waiwai au, ua ahuia kuu ukana, aole o'u wahi hemahema iki. Aole hoi oe i ike, ua popilikia oe, a ua poino, a ua hune, a ua makapo a me ke kapa ole.
18 Ke ao aku nei au ia oe, e kuai me au i ke gula i hoomaikaiia i ke ahi, i waiwai io oe; a i aahu keokeo, i aahuia oe, i ike ole ia mai ka hilahila o kou olohelohe ana: a i laau makole e hamo ai i kou mau maka, i ike oe.
19 O na mea a'u i aloha ai, oia ka'u i ao aku ai, a i paipai ai hoi. No ia mea, e hooikaika, a e mihi hoi.
20 Aia hoi, ke ku nei au ma ka puka e kikeke ana: ina lohe kekahi i ko'u leo, a wehe i ka puka, e komo aku au io na la, a e ai pu au me ia, a oia pu me au.
21 O ka mea lanakila, e haawi no au ia ia, e noho pu me au ma ko'u nohoalii, me au i lanakila ai, a ua noho pu me ko'u Makua ma kona nohoalii.
22 O ka mea pepeiao la, e hoolohe mai ia i ka mea a ka Uhane e olelo nei i na ekalesia.