11
HAAWIIA mai la na'u kekahi laau, ua like me ke kookoo; a ku mai ka anela, i mai la, E ku mai oe e ana i ka luakini o ke Akua, a me ke kuahu, a me ka poe hoomana maloko.
E waiho i ka papahola mawaho o ka luakini, aole e aua; no ka mea, ua haawiia i ko na aina e; a e hahi no lakou i ke kulanakauhale hoano a hala na malama hookahi kanahakumamalua.
A e haawi aku no wau, na ko'u mau mea hoike elua, a e ao aku no laua me ka aahuia i ke kapa inoino, a hala na la hookahi tausani, elua haneri me kanaono.
Oia no na oliva elua, a me na ipukukui, e ku ana imua o ka Haku o ka honua.
A ina e manao kekahi e hoeha aku ia laua, e puka mai no ke ahi, mai loko mai o ko laua waha, a e luku aku i ko laua mau enemi; a ina manao kekahi e hana ino aku ia laua, pela no ia e pepehiia'i.
He mana ko laua nei e pani i ka lani, i ua ole mai ka ua i na la o ka laua ao ana. He mana no hoi ko laua maluna o na wai, e hoolilo ia lakou i koko, a e hahau i ka honua i na ino a pau, i ko laua manawa e makemake ai.
A pau ko laua hoike ana, alaila e kaua aku ia laua ka holoholona i pii mai, mai loko mai o ka lua hohonu, a e lanakila oia maluna o laua, a e pepehi hoi ia laua a make.
A e waiho wale ia ko laua kupapau ma na alanui o ke kulanakauhale nui, i kapaia ma ka hoohalike, o Sodoma, a o Aigupita, o kahi hoi i kauia'i ko laua Haku ma ke kea.
A ike aku kekahi poe o na lahuikanaka o me na ohana a me na olelo, a me ko na aina i ko laua mau kupapau i ekolu la a me ka hapa, aole hoi e ae aku ana e waihoia ko laua kino ma ka lua.
10 A o ka poe o noho la ma ka honua, e olioli auanei lakou maluna o laua, a e hauoli hoi, a e hoouka aku lakou i na makana, i kekahi i kekahi; no ka mea, ua hooeha keia mau kaula elua i ka poe i noho ma ka honua.
11 A hala na la ekolu a me ka hapa, komo iho la ka uhane ola no ke Akua mai, iloko o laua, a ku mai la laua ma ko laua mau wawae; a kau mai la ka makau nui maluna o ka poe a pau i ike aku ia laua.
12 A lohe aku la laua i ka leo nui mai ka lani mai, i mai la ia laua, E pii mai iluna nei: a pii aku la laua i ka lani ma ke ao; a ike aku la ko laua poe enemi ia laua.
13 Ia hora, nui loa iho la ke olai, a hiolo iho la kekahi hapaumi o ke kulanakauhale; a make iho la ehiku tausani kanaka i ke olai. Makau loa iho la ka poe i koe, a hoo nani aku la lakou i ke Akua o ka lani.
 
14 Ua hala ka lua o ka auwe; aia hoi ke kolu o ka auwe, e hiki koke mai ia.
 
15 Puhi ae la ka anela ahiku; a nui loa iho la na leo ma ka lani, e i mai ana, Ua lilo ke aupuni o ke ao nei no ko kakou Haku, a no kona Kristo; a oia ke Alii e mau loa ana i ke ao pau ole.
16 A o na lunakahiko he iwakaluakumamaha, e noho ana ma ko lakou nohoalii imua o ke Akua, moe iho la ko lakou maka ilalo, a hoomana i ke Akua;
17 I aku la, Ke hoomaikai aku nei makou ia oe, e ka Haku, ke Akua mana loa, ka mea e noho la, a o ka mea mamua, a o ka mea i hiki mai ana; no ka mea, ua lawe oe i kou mana nui iho, a ua hoomalu oe i ke aupuni.
18 Ua huhu aku la ko na aina, a ua hiki mai kou inaina, a me ka manawa o ka poe make, i hookolokoloia lakou, a i haawiia no hoi ka uku no kau poe kauwa, no ka poe kaula, a me ka poe haipule, a me ka poe i makau i kou inoa, no ka poe liilii, a no ka poe nui; i luku mai oe i ka poe nana i luku i ko ka honua.
 
19 A ua weheia ae la ka luakini o ke Akua ma ka lani, a ikeia'ku la ka pahu o kana berita, maloko o kona luakini; alaila, nui iho la ka uila, a me na leo, a me na hekili, a me ke olai, a me ka hua hekili he nui loa.