10
I KE aku la au i kekahi anela hou, ikaika loa, e iho ana, mai ka lani mai, ua aahuia i ke ao; a he anuenue ma kona poo, ua like hoi kona maka me ka la, a o kona mau wawae me na kia ahi.
Ua paa hoi i kona lima kekahi palapala liilii e hamama ana: a ku mai la ia, o kona wawae akau ma ke kai, a o kona wawae hema ma ka aina;
Kahea mai la ia me ka leo nui, e like me ka uwo ana o ka liona. A i kona kahea ana, poha mai la ka leo o na hekili ehiku.
A i ka wa i poha mai ai ka leo o ia mau hekili ehiku, ua makaukau wau e palapala; a lohe au i ka leo, mai ka lani mai, e olelo ana, E hoopaa oe i ka wepa i na mea a na hekili ehiku i pane mai ai, mai palapala oe ia mau mea.
A o ka anela a'u i ike ai e ku ana ma ke kai a ma ka aina, kikoo aku la kona lima iluna i ka lani,
A hoohiki ae la ia i ka mea e ola ana ia ao aku ia ao aku, ka mea nana i hana ka lani a me na mea iloko ona, a me ka honua a me na mea iloko ona, a me ke kai a me na mea iloko ona, aole e manawa kali hou aku.
Aka, ke hiki aku i na la e kani mai ai ka anela ehiku, i ka wa e hoomaka ai e puhi, alaila, e hookoia na mea huna o ke Akua, e like me kana i olelo mai ai i kana poe kauwa, i na kaula.
A o ka leo a'u i lohe ai, mai ka lani mai, olelo hou mai ia'u, i mai la, O hele oe, e lawe i ka palapala liilii e hamama ana ma ka lima o ka anela, e ku mai la ma ke kai a ma ka aina.
Hele aku la au i ua anela la, i aku la ia ia, Ho mai na'u ka palapala liilii. I mai la kela ia'u, E lawe, a e ai hoi; e hoawahia ia i kou opu, aka, ma kou waha he mea ono ia e like me ka meli.
10 Lawe aku la au i ua palapala liilii la, mai ka lima ae o ka anela, a ai iho la; a ma ko'u waha ua ouo ia e like me ka meli; a pau i ka aiia, ua awaawa iho la ko'u opu.
11 I mai la kela ia'u, E pono ia oe ke wanana hou aku, i na lahuikanaka, a me ko na aina, a me na olelo, a me na'lii he nui loa.