9
A PUHI ae la ka anela elima, a ike aku la au i kekahi hoku i haule, mai ka lani mai a i ka honua. A ua haawiia mai nana, ke ki o ka lua hohonu.
Wehe ae la oia i ka lua hohonu; a punohu aku la ka uahi, mai ka lua aku, e like me ka uahi o ka umu nui hoohehee hao; pouli iho la ka la a me ka lewa no ka uahi o ka lua.
A mai loko mai o ka uahi i hele mai ai maluna o ka honua na uhini; a ua haawiia mai na lakou ka mana, e like me ka mana o na moohueloawa o ka honua.
A ua kauohaia mai lakou, aole e hana ino i ka mauu o ka honua, aole hoi i kekahi mea uliuli, aole hoi i kekahi laau; i na kanaka wale no, i ka poe aole i loaa ka hoailona o ke Akua ma ko lakou lae.
Ua haawiia mai, aole e pepehi, aka, e hoomainoino ia lakou i na malama elima. A o ko lakou eha, ua like ia me ka eha a ka moohueloawa, ke hahau mai ia i ke kanaka.
Ia mau la e imi no na kanaka i ka make, aole e loaa; a e ake no lakou e make, a e holo no ka make mai o lakou aku.
A o ke ano o na uhini, ua like ia me na lio i makaukau i ke kaua; a ma ko lakou poo, he mea e like me ka leialii gula, a o ko lakou mau maka ua like me na maka kanaka.
A he lauoho ko lakou, ua like hoi me ka lauoho wahine, a o ko lakou niho, ua like me ko ka liona.
He paleumauma no hoi ko lakou, me he paleumauma hao la ke ano. A o ke kani ana o ko lakou poe eheu, ua like ia me ka halulu ana o na kaakaua lio nui, e holo ana i ke kaua.
10 He huelo ko lakou e like me ko ka moohueloawa, a he mea ooi ma ko lakou huelo: a he mana ko lakou e hoomainoino i kanaka no na malama elima.
11 He alii no hoi ko lakou, oia no ka anela o ka lua hohonu. A o kona inoa Hebera, o Abadona, a ma ka olelo Helene, o Apoluona kona inoa.
 
12 Ua hala kekahi auwe; aia hoi, elua auwe i koe mahope aku.
 
13 Puhi ae la ka anela aono, a lohe aku la au i ka leo, mai na kihi eha o ke kuahu gula mai, aia ma ke alo o ke Akua,
14 I mai la i ka anela aono e paa ana i ka pu, E wehe oe i na anela eha i hikiiia ma ka muliwai nui ma Euperate.
15 Kuuia aku la ua mau anela la eha, ka poe i makaukau no ka hora, a no ka la, a no ka malama, a no ka makahiki, i pepehi aku lakou i ka hapakolu o na Kanaka.
16 A o ka huina helu o na puali holohololio, elua haneri tausani o na tausani lakou. A lohe au i ko lakou heluia ana.
17 A ike aku la au ma ka hihio, i na lio a me ka poe i noho iluna o lakou, he ahi no ko lakou paleumauma, a he huakineto, a he luaipele. A o na poo o na lio, ua like me na poo liona; a mai loko mai o ko lakou waha i puka mai ai ke ahi a me ka uahi a me ka luaipele.
18 I keia mau mea ino ekolu, i make ai ka hapakolu o kanaka, i ke ahi, a i ka uahi a me ka luaipele i puka mai iwaho o ko lakou waha.
19 O ka mana o ia poe lio, aia ma ko lakou waha a me ko lakou huelo; no ka mea, ua like ko lakou huelo me na nahesa, a he poo ko lakou, a oia ko lakou mea e hooeha aku ai.
20 A o kanaka i koe, ka poe i make ole i keia mau mea ino, aole lakou i mihi i na hana a ko lakou mau lima, i ole ai lakou e hoomana aku i na daimonio, a me na'kua kii, o ke gula, a me ke kala, a me ke keleawe, a me ka pohaku, a me ka laau; na mea aole hiki ke nana, aole hoi ke lohe, aole hoi ke hele.
21 Aole hoi lakou i mihi i ko lakou pepehi kanaka ana, aole hoi i ko lakou pule anaana, aole hoi i ko lakou moe kolohe, aole hoi i ko lakou aihue.