8
A I kona akaa ana i ka hiku o na wepa, hamau loa ko ka lani e like me ka hapalua hora.
A ike aku la au i na anela ehiku, ka poe i ku imua o ke Akua; a ua Laawiia mai ia lakou ehiku pu puhi.
 
A hele ae la kekahi anela hou, a ku mai la ma ke kuahu, he ipuala gula kana; a ua haawiia mai he mea ala ia ia he nui loa, i amama pu oia ia mea me na pule a ka poe haipule a pau, ma ka lele gula aia imua o ka nohoalii.
Punohu aku la ka uahi o ia mea ala a me na pule a ka poe haipule, mai ka lima aku o ka anela, imua o ke Akua.
Lawe ae la ka anela i ka ipuala a hahao iho la a piha i ke ahi o ke kuahu, a kiola iho la ilalo i ka honua; alaila puka mai la na leo, a me na hekili, a me na uila, a me ke olai.
 
A o na anela ehiku, ia lakou na pu ehiku, hoomakaukau lakou e puhi.
 
A puhi ae la ka anela mua, a hiki mai la ka hua hekili, a me ke ahi, i hui pu ia me ke koko, ua hooleiia iho la ia i ka honua. Pau iho la i ke ahi ka hapakolu o na laau, a pau no hoi ka mauu uliuli a pau i ke ahi.
 
A puhi ae la ka anela elua, a ua hooleiia'ku la i ke kai, he mea e like me ke kuahiwi nui e aa ana i ke ahi. A lilo iho la ka hapakolu o ke kai i koko.
A make iho la ka hapakolu o na mea e ola ana iloko o ke kai; a lukuia iho la ka hapakolu o na moku.
 
10 A puhi ae la ka anela ekolu, a haule mai kekahi hoku nui, mai ka lani mai, e aa ana e like me ka ipukukui, a haule ia maluna o ka hapakolu o na muliwai, a maluna o na wai puna;
11 Ua kapaia'ku ka inoa o ia hoku o Awaawa; a lilo iho la kekahi hapakolu o na wai i awaawa; a nui loa iho la ka poe kanaka i make i ka wai, no ka mea, ua lilo ia i mea awaawa.
 
12 A puhi ae la ka anela ha, a ua hahauia'ku la kekahi hapakolu o ka la, a me ka hapakolu o ka mahina, a me ka hapakolu o na hoku; ua poeleele ka hapakolu o lakou, a o ka hapakolu o ke ao, aole malamalama, a pela no hoi ka po.
 
13 Nana aku la au, a lohe aku la i kekahi anela e lele ana mawaena o ka lani, e hea ana me ka leo nui, Auwe, auwe, auwe, i ka poe e noho la ma ka honua, no na kani ana i koe o ka pu o na anela ekolu i makaukau e hookani mai!