7
MAHOPE iho o keia mau mea, ike aku la au i na anela eha e ku ana ma na kihi eha o ka honua, e paa ana i na makani eha o ka honua, i pa ole mai ka makani ma ka aina, aole hoi ma ka moana, aole hoi ma kekahi laau.
A ike aku la au i kekahi anela okoa e pii mai ana, mai ka hikina a ka la mai; aia no ia ia ka hoailona o ke Akua ola. A hea aku la ia me ka leo nui i na anela eha, ua haawiia mai na lakou e hana ino i ka aina a me ka moana,
I mai la oia, Mai hana ino oukou i ka aina, aole hoi i ka moana, aole hoi i na laau, a hoailona aku la makou i na kauwa a ko kakou Akua ma ko lakou lae.
A lohe aku la au i ka huina helu o ka poe i hoailonaia. Ua hoailonaia hookahi haneri me kanahakumamaha tausani, mai loko mai o na ohana a pau o na mamo a Iseraela.
No ka ohana a Iuda, ua hoailonaia he umikumamalua tausani; a no ka ohana a Reubena, ua hoailonaia he umikumamalua tausani; a no ka ohana a Gada, ua hoailonaia he umikumamalua tausani;
A no ka ohana a Asera, ua hoailonaia he umikumamalua tausani; a no ka ohana a Napetali, ua hoailonaia he umikumamalua tausani; a no ka ohana a Manase, ua hoailonaia he umikumamalua tausani;
A no ka ohana a Simeona, ua hoailonaia he umikumamalua tausani; a no ka ohana a Levi, ua hoailonaia he umikumamalua tausani; a no ka ohana a Isakara, ua hoailonaia he umikumamalua tausani;
A no ka ohana a Zebuluna, ua hoailonaia he umikumamalua tausani; a no ka ohana a Iosepa, ua hoailonaia he umikumamalua tausani; a no ka ohana a Beniamina, ua hoailonaia he umikumamalua tausani.
 
A mahope iho o keia mau mea, nana aku la au, aia hoi, he anaina nui loa, aole hiki i kekahi ke helu aku, mai loko mai lakou o na aupuni a pau, a me na ohana, a me na lahuikanaka, a me na olelo a pau, e ku ana lakou imua o ka nohoalii, a imua hoi o ke Keikihipa, ua aahuia lakou i na holoku keokeo, a he mau pama ma ko lakou mau lima.
10 Hea mai la lakou me ka leo nui, i mai la, No ko kakou Akua ke ola, ka Mea e noho la ma ka nohoalii, a no ke Keikihipa hoi.
11 A ku mai la na anela a pau a puni ka nohoalii, a me na lunakahiko, a me na mea ola eha, a moe iho la ko lakou alo ilalo imua o ka nohoalii, a hoomana aku la lakou i ke Akua,
12 I aku la, Amene; no ko kakou Akua ke aloha, a me ka nani, a me ke akamai, a me ka hoomaikai, a me ka hanohano, a me ka mana, a me ka ikaika, ia ao aku ia ao aku. Amene.
13 I mai la kekalii o na lunakahiko, ninau mai la ia'u, Owai lakou nei i aahuia i ka aahu lole keokeo? a mai hea mai la lakou i hele mai ai?
14 I aku la au ia ia, E kuu haku, ua ike no oe. I mai kela ia'u, Oia ka poe i hele mai, mai loko mai o ka pilikia nui, a ua holoi lakou i ko lakou aahu, a hookeokeo, maloko o ke koko o ke Keikihipa.
15 Nolaila lakou i noho ai imua o ka nohoalii o ke Akua, a ke malama aku nei lakou ia ia i ke ao a me ka po, maloko o kona luakini; a o ka Mea e noho la ma ka nohoalii, oia ke noho pu me lakou.
16 Aole lakou e pololi hou, aole e makewai hou, aole e wela hou mai ka la maluna o lakou, aole hoi kekahi mea e wela'i.
17 No ka mea, o ke Keikihipa ka mea maloko ma kahi o ka nohoalii, oia ka mea e hanai ana ia lakou, a e alakai aku hoi ia lakou, i na punawai ola; a na ke Akua no e holoi ae mai ko lakou maka aku, i na waimaka a pau.