6
NANA aku la au, a akaa ae la ke Keikihipa i ka mua o na wepa ehiku, a lohe iho la au i kekahi o na mea ola eha, e olelo ana, e like me ka halulu hekili, E hele mai e ike.
A nana aku la au, aia hoi, he lio keokeo; a o ka mea e noho ana maluna iho ona, he kakaka kana, a ua haawiia mai nona kekahi papale alii; a hele lanakila ia, a e lauakila ana.
 
A wehe ae la ia i ka lua o ka wepa, a lohe aku la au i ka lua o ka mea ola, i ka i ana mai, E hele mai e ike.
A hele aku la kekahi lio hou, he ulaula; a o ka mea e noho ana maluna ona, ua haawiia nana e lawe aku i ke kuikahi like, mai ka honua aku, i pepehi lakou i kekahi i kekahi: a ua haawiia nana he pahikaua nui.
 
A i ka wa ana i wehe ai i ke kolu o ka wepa, lohe aku la au i ke kolu o ka mea ola, i ka i ana mai, E hele mai e ike. Nana aku la au, aia hoi, he lio eleele; a o ka mea e noho ana maluna iho ona, aia no i kona lima ka mea kaupaona.
A lohe aku la au i ka leo mawaena mai o ka mea ola eha, i ka i ana mai, Akahi kiaha palaoa, akahi denari, a ekolu kiaha bale, akahi denari; a mai hana ino oe i ka aila a me ka waina.
 
A wehe ae la ia i ka ha o ka wepa, lohe aku la au i ka ha o na mea ola, i ka i ana mai, E hele mai e ike.
A nana aku la an, aia hoi, he lio lenalena; a o ka mea e noho ana maluna iho ona, o Make kona inoa, a hahai aku la o ka po mahope ona. A ua haawiia mai ia ia ka mana maluna o kekahi hapa o ka honua, e luku aku me ka pahikaua, a me ka wi, a me ka make, a me na ilio hihiu o ka honua.
 
A i kona wehe ana i ka lima o ka wepa, ike aku la au malalo iho o ke kuahu i na uhane o ka poe i pepehiia no ka olelo a ke Akua, a no ka mea a lakou i hoike aku ai.
10 Hea mai la lakou me ka leo nui, i mai la, E ka Haku hoano, a me ka oiaio, pehea la ka loihi? aole anei oe e hookolokolo, a e hoopai hoi i ko makou koko, maluna o ka poe e noho la ma ka honua?
11 Ua haawiia'ku ka aahu keokeo na kela mea keia mea o lakou, ua oleloia aku la hoi lakou, e kakali iki lakou, a hiki i ka manawa e pau ai ko lakou poe hoalawehana a me ko lakou poe hoahanau, ka poe e pepehiia ana e like me lakou.
 
12 A i kona akaa ana i ke ono o na wepa, ike aku la au, a nui loa iho la ke olai; a lilo iho la ka la i mea eleele e like me ka lole lauoho, a lilo ka mahina a pau e like me ke koko:
13 A haule mai la na hoku o ka lani a i ka honua, e like me ka laau fiku i lulu i kona hua opiopio i kona wa i hooluliluliia e ka makani nui;
14 A hookaawaleia'ku la na lani e like me ka pepa i owiliia; a ua hooneeneeia na mauna, a me na moku a pau, mai ko lakou wahi aku.
15 A o na'iii o ka honua, a me na mea kiekie, a me na lunatausani, a me ka poe waiwai, a me ka poe ikaika, o na kauwa a pau, a me na haku a pau, pee lakou iloko o na ana a me na pohaku o na kuahiwi;
16 A hea aku la lakou i na kuahiwi a me na pohaku, E haule mai oukou maluna iho o makou, a e uhi mai ia makou, mai ka maka o ka Mea e noho la ma ka nohoalii, a me ka inaina o ke Keikihipa.
17 No ka mea, ua hiki mai ka la nui o kona inaina; owai hoi ka mea hiki ke ku iluna?