5
I KE aku la au maloko o ka lima akau o ka mea e noho ana ma ka nohoalii, he buke ua palapalaia maloko, a mawaho ua hoopaaia i na wepa ehiku.
Ike aku la au i ka anela ikaika, e hea ae ana me ka leo nui, Owai ka mea pono ke wehe i ka buke, a e akaa i kona mau wepa?
Aole ma ka lani, aole ma ka honua, aole hoi malalo iho o ka honua, ka mea i hiki ia ia ke wehe i ua buke nei, aole hoi ke nana aku ia ia.
Uwe nui iho la au, no ka loaa ole o ka mea pono e wehe a e heluhelu i ka buke, a e nana hoi maluna iho.
I mai la kekahi o na lunakahiko ia'u, mai uwe oe; aia hoi ua lanakila mai la ka Liona o ka ohana a Iuda, ka Mamo a Davida, e wehe i ua buke nei, a e akaa i kona mau wepa ehiku.
A ike aku la au ma ka nohoalii, a mawaena o na mea ola eha, a me na lunakahiko, he Keikihipa e ku ana me he mea i pepehiia la, ehiku ona pepeiaohao, ehiku hoi ona maka; oia na Uhane ehiku o ke Akua, i hoounaia'ku i ka honua a pau.
Hele mai la ia, lawe iho la i ka buke, mai ka lima akau aku o ka Mea e noho ana ma ka nohoalii;
A i kona lawe ana i ka buke, moe iho la na mea ola eha a me na lunakahiko he iwakalua kumamaha imua o ke Keikihipa; he mau lira ko lakou a pau, a me na hue gula, ua piha i na mea ala, oia hoi na pule a ka poe haipule.
Memele mai la lakou i ke mele hou, e olelo ana, Pono no oe ke lawe i ka buke, a e akaa i kona mau wepa: no ka mea, ua pepehiia oe, a ua kuai mai oe ia makou no ke Akua me kou koko, mai loko mai o na ohana a pau, a me na olelo, a me na aina, a me na lahuikanaka a pau;
10 A ua hoolilo oe ia makou i poe alii, a i poe kahuna no ko makou Akua; a ia makou no ke aupuni ma ka honua.
11 Nana aku la au, a lohe iho la i ka leo o na anela, he nui loa, a me na mea ola, a me na lunakahiko e anaina ana ma ka nohoalii: a o ka helu ana ia lakou he haneri miliona a me na tausani tansani;
12 E olelo ana me ka leo nui, E pono no ke Keikihipa i pepehiia, ke loaa ia ia ka mana, a me ka waiwai, a me ke akamai, a me ka ikaika, a me ka nani a me ka mahalo, a me ka hoomaikaiia.
13 A lohe aku la au i na mea a pau ma ka lani, a ma ka honua, a malalo iho o ka honua, a me na mea a pau ma ka moana, a maloko o ia mau mea, e olelo ana, No ka Mea e noho ana ma ka nohoalii, no ke Keikihipa hoi, ka hoomaikaiia a me ka nani, a me ka hanohano, a me ka ikaika, ia ao aku, ia ao aku.
14 I mai la na mea ola eha, Amene. Moe iho la na lunakahiko he iwakaluakumamaha, hoomana aku la i ka Mea e ola mau ana ia ao aku, ia ao aku.