13
KU iho la au ma ke one o ke kai, a ike aku la i kekahi holoholona e hoea mai ana, mailoko mai o ke kai, me na pepeiaohao he umi a me na poo ehiku, a ma kona mau pepeiaohao, he umi leialii, a maluna o kona mau poo na inoa o ka hoomainoino.
A o ua holoholona la a'u i ike ai, ua like ia me ka leopadi, a o kona wawae ua like me ko ka hea, o kona waha me ka waha o ka liona. A haawi hoi ka deragona ia ia i kona mana a me kona nohoalii a me ka ikaika nui.
A ike au, ua eha hoi kekahi o kona mau poo, aneane make; a hoolaia'ku la kona eha make. Mahalo aku la ko ke ao nei a pau mamuli o ka holoholona.
Hoomana aku la lakou i ka deragona nana i haawi i ka ikaika no ua holoholona la; a hoomana lakou i ka holoholona, i ae la, Owai la ka mea like me ia holoholona? owai hoi ka mea hiki ke kaua aku ia ia?
A ua haawiia ka waha e olelo i na mea nui a me na mea hoomainoino: a ua haawiia mai nana e hana i na malama hookahi kanaha a me kumamalua.
Hoaka ae la oia i kona waha e hoomainoino i ke Akua, e hoomainoino i kona inoa, a me kona halelewa a me ka poe e noho la ma ka lani.
Ua haawiia mai nana e kaua i na haipule, a e lanakila maluna o lakou; a ua haawiia mai la nana ka mana maluna o na ohana a pau, a me na olelo a pau, a me na lahuikanaka a pau.
A e hoomana aku ia ia ka poe a pau e noho aua ma ka honua, ka poe aole i kakauia ko lakou inoa ma ka buke o ke ola a ke Keikihipa, ka mea i pepehiia mai ka hookumu ana mai o ka honua nei.
Ina he pepeiao ko kekahi, e hoolohe mai ia.
10 Ina e alakai pio aku kekahi, oia kekahi e hele pio. O ka mea pepehi aku me ka pahikaua, e pepehiia oia me ka pahikaua. Eia ka hoomanawanui a me ka manaoio o ka poe haipule.
 
11 A ike aku la au i kahi holoholona hou e hoea mai ana, mailoko mai o ka honua; elua ona pepeiaohao e like me ke keikihipa, a olelo ae la ia e like me ka deragona.
12 Hana iho la no ia me ka mana a pau o ka holoholona mua ma kona alo, a nana no i hoohuli i ka honua a me ka poe e noho ana maluna iho, e hoomana i ka holoholona mua nona ka eha make i hoolaia.
13 A hana iho la ia i na mea kupanaha loa, a hoohaule mai la oia i ke ahi, mai ka lani mai a ka honua imua i ke alo o kanaka;
14 A hoowalewale oia i ka poe i noho ma ka honua, ma na mea kupanaha i haawiia mai nana e hana, imua o ka holoholona. I mai kela i ka poe e noho ana ma ka honua, e hana lakou i kii no ka holoholona i loaa ka eha i ka pahikaua, a ola hoi.
15 A ua haawiia mai nana e hookomo i ke ola iloko o ua kii nei o ka holoholona, i olelo mai ke kii o ka holoholona, a nana no e pepehi a make ka poe a pau i hoomana ole i ke kii o ka holoholona.
16 Nana no i hana aku i ka poe uuku a me ka poe nui, i ka poe waiwai a me ka poe hune, i ka poe paa ole, a me ka poe paa, e haawi ia lakou i hoailona ma ko lakou lima akau, a i ole ia, ma ko lakou lae:
17 I ole ai e hiki i kekahi ke kuai aku a kuai mai, ke loaa ole ia ia ka hoailona, ka inoa o ka holoholona, a o ka heluna paha o kona inoa.
18 Maanei no ke akamai: o ka mea noonoo, e helu oia i ka heluna o ua holoholona nei; no ka mea, oia no ka heluna o ke kanaka, a o kona heluna eono haneri ia me ke kanaonokumamaono.