14
NANA aku la au, aia hoi, ku mai la ke Keikihipa ma ka mauna o Ziona, a me ia pu hookahi haneri me kauahakumamaha tausani, me ka inoa o kona Makua i kakauia ma ko lakou lae.
A lohe aku la au i ka leo, mai ka lani mai, e like me ka halulu ana o na waikahe he nui, a e like me ka halulu ana o ka hekili nui; a o ka leo a'u i lohe ai, ua like me ka hookani ana a ka poe i hookani ma ko lakou mau lira.
Mele iho la lakou i ke mele hou imua o ka nohoalii, a imua o na mea ola eha, a imua o na lunakahiko. Aole e hiki i kekahi ke ao ia mele, o ka poe hookahi haneri me kanahakumamaha tausani wale no, ka poe i kuaihoolaia'e mai ka honua aku.
Oia ka poe, aole i haumia i na wahine; no ka mea, he poe puupaa lakou. Oia ka poe hahai i ke Keikihipa i kona wahi a pau i hele aku ai. Oia ka poe i kuaihoolaia maiwaena ae o na kanaka, i hua mua no ke Akua a no ke Keikihipa.
Aole i loaa ka wahahee iloko o ko lakou waha; no ka mea, ua hala ole lakou.
 
A ike aku la au i kekahi anela hou e lele ana iwaena o ka lani, ia ia ka enanelio mau loa, e ao ai i ka poe e noho la ma ka honua, a i ko na aina a pau, a me na ohana, a me na olelo, a me na lahuikanaka;
I mai la ia me ka leo nui, E makau i ke Akua, a e hoonani aku ia ia; no ka mea, na hiki mai ka hora o kona hoopai ana: e kukuli hoomaikai i ka mea nana i hana ka lani a me ka honua, a me ke kai, a me na wai puna.
 
Hahai aku la ka lua o na anela, i mai la, Ua haule, ua haule o Babulona, ke kulanakauhale nui, no ka mea, ua hoinu aku la oia i ko na aina a pau i ka waina o ka ukiuki no kona moe kolohe ana.
 
Hahai aku la ka anela ekolu ia lakou, e olelo ana me ka leo nui, Ina e hoomana aku kekahi i ka holoholona a me kona kii, a kauia hoi kona hoailona ma kona lae, a ma kona lima paha,
10 E inu oia i ka waina o ko ke Akua ukiuki, i ukuhiia iloko o ke kiaha o kona inaina, aohe mea e mananalo ai. A e hoomainoinoia oia, i ke ahi a me ka luaipele, imua o na anela hoano a imua o ke Keikihipa.
11 Pii ae la ka uahi o ko lakou hoomainoinoia, ia ao aku ia ao aku: aole oluolu iki, i ke ao a me ka po, ka poe i hoomana i ka holoholona a me kona kii, a o na mea hoi a pau i loaa ka hoailona o kona inoa.
12 Maanei no ka hoomanawanui ana o ka poe haipule, ka poe malama i na kauoha a ke Akua me ka manaoio ia Iesu.
 
13 Lohe aku la au i ka leo, mai ka lani mai, i mai la, E palapala oe, Pomaikai ka poe make, ke make iloko o ka Haku, ma keia hope aku: he oiaio, wahi a ka Uhane, i hoomaha lakou i ko lakou luhi; a ke hahai nei no hoi ka lakou mau hana me lakou.
 
14 Ike aku la au, aia hoi, he ao keokeo, a aia maluna o ke ao e noho ana kekahi ua like me ke Keiki a ke kanaka, a maluna o kona poo, ke leialii gula, a maloko o kona lima, he pahikakiwi oi loa.
15 Puka mai la iwaho kekahi anela hou, mailoko mai o ka luakini, hea mai la me ka leo nui, i ka mea e noho ana maluna o ke ao, E hookomo oe i kau pahikakiwi, a e hoiliili; no ka mea, ua hiki mai ka hora e hoiliili ai; ua oo hoi ka ai o ka honua.
16 O ka mea e noho ana ma ke ao, hookomo iho la ia i kana pahikakiwi ma ka honua, a hoiliiliia iho la ko ka honua.
 
17 Puka mai la kekahi anela hou, mailoko mai o ka luakini, ma ka lani, he pahikakiwi no hoi kana, na oi loa.
18 Puka mai la kekahi anela hou mai ke kuahu mai, he mana no kona maluna o ke ahi; hea mai la ia me ka leo nui loa i ka mea ia ia ka pahikakiwi oi, i mai la, E hookomo oe i kau pahikakiwi oi, a e hoiliili i na ahuiwaina o ke kumuwaina o ka honua; no ka mea, ua oo loa kona hua.
19 Hookomo iho la ua anela la i kana pahikakiwi ma ka honua, a hoiliili iho la i na kumuwaina o ka honua, a kiola aku la iloko o ka lua kaomi waina nui o ko ke Akua ukiuki.
20 A ua hahiia ka lua kaomi waina, mawaho o ke kulanakauhale, a hu mai la ke koko mai ka lua mai, a hiki iluna i ke kaula waha o na lio, no ua setadia hookahi tausani, me na haneri keu eono.