15
I KE aku la au i kekahi hoailona hou ma ka lani, he nui a kupanaha loa, ehiku anela me na mea ino ehiku, hope loa; no ka mea, ma ia mau mea ua hookoia ko ke Akua inaina.
 
A ike aku la au, he mea ua like me ka moana aniani, i hui pu ia me ke ahi; a o ka poe i lanakila maluna o ka holoholona a me kona kii, a me kona hoailona, a me ka heluna o kona inoa, e ku ana lakou maluna o ka moana aniani, a ia lakou na lira o ke Akua.
Mele mai la lakou i ke mele a Mose, ke kauwa a ke Akua a me ke mele a ke Keikihipa, e olelo ana, He nui a he kupanaha loa kau hana, e ka Haku, ke Akua Mana loa; he pono a he oiaio kou mau aoao, e ke Alii o na lahuikanaka.
Owai ka mea e makau ole ia oe, o ka Haku, a e hoonani ole i kou inoa? no ka mea, o oe wale no ka Hemolele; a e hele mai no hoi ko na aina a pau, a e kukuli hoomaikai imua ou; no ka mea, ua maopopo ka pono o kou hoopai ana.
 
Mahope o keia mau mea, ike aku la au, a ua weheia ka luakini o ka halelewa hoike, ma ka lani:
A puka mai la na anela ehiku mailoko mai o ka luakini, me na mea iuo ehiku, ua aahuia i ka lole olona aiai keokeo, ua kaeiia ko lakou umauma i na kaei gula.
Haawi mai la kekahi o na mea ola eha, na ka poe anela ehiku i ehiku huewai gula, ua piha i ka inaina o ke Akua, e ola mau ana ia ao aku ia ao aku.
Ua piha hoi ka luakini i ka uahi, mai ka nani mai o ke Akua a me ka mana ona: aole i hiki i kekahi ke komo iloko o ka luakini, a pau i ka hookoia na mea ino ehiku a kela poe anela ehiku.