16
A LOHE aku la au i ka leo nui mai ka luakini mai, e olelo ana i na anela ehiku, O hele oukou, a e ninini aku i na hue ehiku o ko ke Akua inaina maluna iho o ka honua.
 
Hele aku la ka mua, ninini aku la i kona hue maluna iho o ka honua; a puu mai la ka hehe, inoino pono ole maluna o ka poe kanaka i loaa ka hoailona o ka holoholona, a i hoomana aku i kona kii.
 
A ninini aku la ka anela alua i kona hue iloko o ke kai; a lilo iho la ia i mea e like me ko koko o ke kanaka make; a make no na mea ola a pau maloko o ke kai.
 
A ninini aku la ka anela ekolu i kona hue ma na muliwai a me na punawai; a lilo lakou i koko.
A lohe aku au i ka anela o na wai, i ka i ana mai, Pono no oe, e ka Haku, e ka mea e noho la, a me ka mea mua, ka mea hemolele, no ka mea, ua hoopai oe i keia mau mea.
No ka mea, ua hookahe lakou i ke koko o ka poe haipule, a me ka poe kaula, a na haawi aku oe i ke koko na lakou e inu, ua ku pono no ia ia lakou.
A lohe aku la au i kekahi ma ke kuahu, e i mai ana, Oia no, e ka Haku ke Akua mana loa, he oiaio a he pololei kou hoopai ana.
 
Ninini aku la ka anela eha i kona hue maluna iho o ka la; a ua haawiia mai nana e hoowela i kanaka i ka ahi.
A wela iho la na kanaka i ka wela nui, a kuamuamu aku la i ka inoa o ke Akua, ka mea nona ka mana maluna o keia mau ino: aole hoi i mihi lakou e hoonani ai ia ia.
 
10 Ninini aku la ka anela elima i kona hue maluna o ka nohoalii o ka holoholona; a pouli iho la kona aupuni, a nahu iho la lakou i ko lakou elelo no ka eha nui,
11 A kuamuamu aku la i ke Akua o ka lani no na eha o lakou a no na mai hehe, aole hoi i mihi i ka lakou huna ana.
 
12 Ninini aku la ka anela eono i kona hue maluna o ka muliwai nui o Euperate; a maloo iho la kona wai, i hoomakaukauia ke ala no na'lii ma ka hikina a ka la.
13 A ike aku la au i na uhane haukae ekolu e like me na rana, mailoko mai o ka waha o ka deragona, a me ka waha o ka holoholona, a me ka waha o ke kaula wahahee.
14 He poe uhane daimonio keia, e hana ana i na mea kupanaha, e hele ana hoi i na'lii o ka honua nei a pau, e hoakoakoa ia lakou i ke kaua o kela la nui o ke Akua mana loa.
15 Aia hoi, e hele mai au me he aihue la. Pomaikai ka mea makaala, a malama hoi i kona aahu, i ole ia e hele kapa ole, a ike mai lakou i kona hilahila.
16 A hoakoakoa iho la oia ia lakou i kahi i kapaia, ma ka olelo Hebera, o Aremagedona.
 
17 Ninini aku la ka anela ehiku i kona hue ma ka lewa; a puka mai la ka leo nui mailoko mai o ka luakini o ka lani, mai ka nohoalii mai, i mai la, Ua pau.
18 Alaila anapu mai la na uila, a he mau leo hoi, a me na hekili; a he olai nui kekahi, aole hoi he olai nui me ka ikaika e like me neia, mai ka wa mai o ka noho ana o kanaka ma ka honua nei.
19 A maheleia ae la ke kulanakauhale nui, a lilo i ekolu, a haule iho la na kulanakauhale o na lahuikanaka; a hoomanao iho ke Akua ia Babulona nui i haawi ia ia i ke kiaha o ka waina o ka ikaika o kona inaina.
20 Holo aku la na mokupuni a pau, aole hoi i ike hou ia na kuahiwi.
21 Haule iho la, mai ka lani mai iluna o kanaka, ka huahekili nui e like me na taleua; a kuamuamu aku la na kanaka i ke Akua no ka ino o ka huahekili; no ka mea, he ino nui loa ia.