17
HELE mai la kekahi o na anela ehiku, ia lakou na hue ehiku, a kamailio mai ia'u, i mai la, Hele mai; na'u no e hoike aku ia oe i ke ahewaia o ka wahine hookamakama nui e noho ana maluna o na wai nui.
Me ia no i moe kolohe ai na'lii o ka honua, a ua ona hoi ka poe e noho la ma ka honua i ka waina o kona moe kolohe ana.
Kai ae la ia ia'u ma ka uhane a i ka waonahele; a ike aku la au he wahine e noho ana maluna o ka holoholona ula, paapu i na inoa o ke kuamuamu, ehiku ona poo a he umi pepeiaohao.
Ua hoaahuia ka wahine i ka lole poni a me ka ula, ua hoonaniia e ke gula, a me ka pohaku maikai, a me na momi; he kiaha gula ma kona lima, ua piha i na mea hoopailua a me na mea paumaele o kona moe kolohe ana.
A ua palapalaia ka inoa ma kona lae, KA MEA HUNA, BABULONA NUI, KA MAKUWAHINE O NA WAHINE HOOKAMAKAMA A ME NA MEA HOOPAILUA O KA HONUA.
A ike aku la au i ua wahine la, ua ona i ke koko o ka poe haipule, a me ke koko o ka poe hoike aku ia Iesu; a i ko'u ike ana, kahaha aku la au, me ka manao kahaha nui loa.
I mai la ka anela ia'u, No ke aha la oe e kahaha mai nei? Na'u no e hai aku ia oe i ka mea huna o ka wahine, a me ka holoholona nana ia i lawe, ehiku hoi ona mau poo, a he umi pepeiaohao.
O ka holoholona au i ike ai, mamua ia, i keia wa hoi, aole; a mahope e pii mai no ia mailoko mai o ka lua hohonu, a e hele ana i ka make. E kahaha hoi ka poe noho ma ka honua, ka poe aole i kakauia ko lakou inoa ma ka buke o ke ola mai ka hookumu ana mai o ka honua, i ko lakou ike ana i ka holoholona, i ka mea mamua, a i keia wa aole, a e noho ana hoi.
Eia hoi ka naau akamai, Oia mau poo ehiku, ehiku ia mau puu o kahi a ka wahine e noho ai maluna iho o lakou.
10 Ehiku hoi alii. Elima o lakou i haule, a eia hoi kekahi, a o kekahi aole i hiki mai i neia wa: a hiki mai ia, e noho no ia i ka wa pokole.
11 A o ka holoholona, ka mea mamua, aole hoi i neia wa, oia ka walu, a no na mea ehiku no hoi ia, a ke hele aku nei i ka make.
12 A o na pepeiaohao he umi au i ike ai, he umi ia mau alii, i loaa ole ia lakou ke aupuni i neia wa; aka, e loaa no ia lakou ka mana, e like me na'lii, no ka hora hookahi, me ua holoholona la.
13 Hookahi no a lakou nei manao, a e haawi no lakou i ko lakou mana a me ko lakou ikaika i ka holoholona.
14 E kaua aku lakou nei i ke Keikihipa, a e lanakila mai ke Keikihipa maluna o lakou; no ka mea, oia ka Haku o na haku, a me ke Alii o na'lii; a o ka poe pu me ia, ua heaia mai lakou, a ua waeia hoi, a ua paulele pono.
15 I mai la kela ia'u, 0 na wai au i ike ai, o kahi noho ai a ka wahine hookamakama, oia na lahuikanaka, a me na lehulehu, a me na aupuni, a me na olelo.
16 A o na pepeiaohao he umi au i ike ai, a me ka holoholona, e huhu lakou nei i ka wahine hookamakama, a e hao lakou ia ia, a e hele wale oia, a e ai hoi lakou i kona io, a e puhi aku ia ia i ke ahi.
17 No ka mea, ua haawi ke Akua na ko lakou naau e hana i kona makemake, a e lokahi ka manao e haawi i ko lakou aupuni i ka holoholona, a pau ka olelo a ke Akua i ka hookoia.
18 A o ka wahine au i ike ai, oia ke kulanakauhale nui, e hooalii ana maluna o na'lii o ka honua.