22
KUHIKUHI mai la oia ia'u i ka muliwai o ka wai ola, a akaka e like me ke aniani, puka mai la ia mai ka nohoalii mai o ke Akua a o ke Keikihipa.
A mawaena o kona alanui a ma kela kapa keia kapa o ka muliwai, o ka laau o ke ola, e hua ana i ka hua he umikumamalua ke ano, akahi malama, akahi hua ana. A o na lau o ka laau, oia ka mea e ola'i na lahuikanaka.
Aole loa he mea ino malaila; a aia maloko o ia wahi ka nohoalii o ke Akua a me ke Keikihipa, a e malama kana poe kauwa ia ia.
A e ike aku no lakou i kona maka; a aia hoi kona inoa ma ko lakou mau lae.
Aole po malaila, aole hoi make kukui, a me ka malamalama o ka la; no ka mea, na ka Haku na ke Akua no e hoomalamalama ia lakou: a e lilo lakou i mau alii a i ke ao pau ole.
 
I mai la kela ia'u, Ua pololei keia mau olelo, ua oiaio: a o ka Haku o ke Akua o ka poe kaula hemolele, hoouna mai la oia i kona anela, e hai mai i kana poe kauwa i na mea e hana koke ia mai.
Eia hoi, e hele koke mai no au, pomaikai ka mea malama i na olelo o ka wanana o keia buke.
 
Owau, o Ioane nei ka mea i ike a i lohe hoi i neia mau mea: a i ka wa a'u i lohe ai a ike aku ai hoi, moe iho la au e hoomana aku ma na wawae o ka anela nana i hoike mai ia'u i neia mau mea.
I mai la kela ia'u, Uoki kau: no ka mea, owau no kou hoakauwa, kekahi o na kaula, kou mau hoahanau, ka poe e malama i na olelo o keia buke. E hoomana i ke Akua.
 
10 I mai la kela ia'u, Mai hoopaa i ka wepa i na olelo o ka wanana o keia buke; no ka mea, ua kokoke mai ka manawa.
11 O ka mea hewa, e mau no kona hewa; a o ka mea paumaele, e mau no kona paumaele; a o ka mea pono, o mau no kona pono; a o ka mea hemolele, e mau no kona hemolele.
12 Eia hoi, e hele koke mai au, a eia no ia'u ka'u uku, a e haawi aku au i kela mea a i keia mea e like me kana hana ana.
13 Owau no ka Alepa a me ka Omega, ke kumu a me ka welau, ka mua a me ka hope.
14 Pomaikai ka poe malama i kona mau kanawai, i hiki ke loaa ia lakou ko ka laau o ke ola, i komo aku hoi ma na puka, iloko o ke kulanakanhale.
15 Aia mawaho na ilio, a me na mea hoopiopio, a me na moe kolohe, a me na pepehi kanaka, a me ka poe hoomanakii, a me ka poe a pau i makemake a hana aku hoi ma ka wahahee.
 
16 Owau, o Iesu, ua hoouna aku au i ko'u anela, e hoike aku ia oukou i keia mau mea ma na ekalesia. Owau no ke kumu a me ka mamo a Davida; owau no ka hokuao malamalama.
 
17 Ke olelo mai nei ka Uhane a me ka wahine mare; E hele mai. A e olelo hoi ka mea lohe, E hele mai A o ka mea makewai la, e hele mai ia. A o ka mea makemake, e lawe wale ia i ka wai o ke ola.
 
18 Ke hoike aku nei au i ka poe a pau i lohe i ka olelo o ka wanana o keia buke, Ina e hookui mai kekahi i ka mea hou me keia mau olelo, na ke Akua no e hookui mai me ia kanaka, i na mea ino i palapalaia maloko o keia buke:
19 A ina e lawe aku kekahi i kekahi olelo o ka buke o keia wanana, na ke Akua no e lawe aku i kona kuleana mai loko aku o ka laau o ke ola, a mai loko aku o ke kulanakauhale hoano, a mai waena aku o na mea i palapalaia maloko o keia buke.
 
20 Ke i mai nei ka mea nana i hoike mai i keia mau mea, E oiaio no, e hele koke mai no au. Amene. E hele mai oe, e ka Haku, e Iesu.
 
21 O ke aloha o ka Haku, o Iesu Kristo, me oukou a pau. Amene. KA HOPENA.