21
I KE aku la au i ka lani hou a me ka honua hou; no ka mea, ua lilo ka lani mua a me ka honua mua; aole hoi he kai hou aku.
Owau no o Ioane, ike aku la au i ka iho ana mai o ke kulanakauhale hoano o Ierosalema hou, mai ke Akua, mai ka lani mai, ua makaukau, e like me ka wahine mare i kahikoia no kana kane.
A lohe aku la au i ka leo nui, mai ka lani mai, i ka i ana, Aia ka halelewa o ke Akua me kanaka, a e noho ana oia me lakou, a e lilo lakou i kanaka nona, a e noho pu ke Akua me lakou i Akua no lakou.
A na ke Akua no e holoi i na waimaka a pau, mai ko lakou maka aku; aole he make hou aku, aole kanmaha, aole uwe, aole hoi he mea e eha ai; no ka mea, na pau na mea kahiko i ka lilo aku.
I mai la ka mea i noho ma ka nohoalii, Aia hoi, ke hana hou nei au i na mea a pau. I mai la kela ia'u, E palapala oe; no ka mea, he pono keia mau olelo, he oiaio.
I hou mai ia ia'u, Ua pau: owau no ke Alepa a me ka Omega, ke kumu a me ka welau. O ka mea makewai, e haawi wale aku au nana i ka wai puna o ke ola.
O ka mea lanakila, e ili mai keia mau mea a pau nona; a e lilo wau i Akua nona, a oia hoi, i keiki na'u.
Aka, o ka poe hopohopo, a me ka poe hoomaloka, a me ka poe i hoopailuaia, a me ka poe pepehi kanaka, a me ka poe moe kolohe, a me ka poe hoopiopio, a me ka poe hoomanakii, a me ka poe hoopunipuni a pau, e loaa ia lakou ko lakou pun ma ka loko e aa mau loa ana i ke ahi a me ka luaipele; oia ka make alua.
 
Hele mai la kekahi o na anela ehiku e paa ana i na hue ehiku i piha i na ino hope loa ehiku, a kamailio mai ia'u, i mai la, E hele mai, a e hoike aku au ia oe i ka wahine mare, o ka wahine hoi a ke Keikihipa.
10 Lawe ae la ia ia'u ma ka Uhane, i ke kuahiwi nui a kiekie loa, a hoike mai la ia'u i ke kulanakauhale laa ia Ierusalema, e iho mai ana, mai ka lani, mai ke Akua mai,
11 Me ka nani o ke Akua: a ua like kona alohilohi me ka pohaku maikai loa, e like me ka pohaku iasepi, moakaka me he aniani la;
12 Ua paa hoi i ka pa nui kiekie, he umi a me kumamalua puka komo, a ma na puka he umikumamalua anela, a maluna iho, ua kakauia na inoa, oia hoi na inoa o na ohana umikumamalua o na keiki a Iseraela.
13 Ma ka hikina, ekolu puka; a ma ka aoao akau, ekolu pnka; a ma ka aoao hema, ekolu puka; a ma ke komohana, ekolu puka.
14 He umikumamalua pohaku kumu o ka pa o ua kulanakauhale la, a ma ia mau pohaku, na inoa o ka poe lunaolelo a ke Keikihipa, he umikumamalua.
15 A o ka mea i kamailio mai ia'u, aia no ia ia he ana he ohe gula, i mea e ana ai i ke kulanakauhale, a me kona mau puka a me kona pa.
16 Eha aoao o ia kulanakauhale, a ua like ka loa me ka laula. A ana iho la ia i ke kulanakauhale me ka ohe, he umikumamalua tausani setadia. Ua like no ka loa a me ka laula, a me ke kiekie.
17 Ana iho la ia i kona pa, akahi haneri kubita a me kanahakumamaha, ma ke ana ana o ke kanaka, oia hoi ko ka anela.
18 He pa iasepi kona pa, a o ke kulanakauhale, he gula aiai, e like me ke aniani aiai.
19 Ua hoonaniia ke kumu o ka pa i na pohaku maikai a pau loa. O ke kumu mua o ka hooku ana, he iasepi; o ka lua, he sapeiro; o ke kolu, he kalekedona; o ka ha, he omaomao;
20 A o ka lima, he saredonuka; a o ke ono, he saredio; a o ka hiku, he kerusolito; a o ka walu, he berulo; a o ka iwa, he topazo; a o ka umi, he kurusoperaso; a o ke kumamakahi, he huakineto; a o ke kumamalua, he ametuseto.
21 A o ka puka umikumamalua, he mau momi ia he umikumamalua, hookahi puka, hookahi no ia momi. A o ke alanui o ua kulanakauhale la, he gula aiai e like me ke aniani olinolino.
22 Aole au i ike aku he luakini maloko ona; no ka mea, o ka Haku o ke Akua mana loa, a me ke Keikihipa, oia ko laila luakini.
23 Aole pono ka la ma ia kulanakauhale, aole hoi ka mahina, i mea e malamalama ai maloko; no ka mea, ua hoomalamalama mai ka nani o ke Akua ia wahi, a o ke Keikihipa, oia kona malamalama.
24 A e hele na lahuikanaka i hoolaia ma ko laila malamalama; a e lawe aku no na'lii o ka honua i ko lakou nani a me ka hanohano maloko o ia wahi.
25 Aole e paniia kona mau puka i ke ao; aole hoi po malaila.
26 A e lawe mai no lakou i ka nani a me ka hanohano o na lahuikanaka iloko ona.
27 Aole hoi e komo aku iloko o ia wahi, kekahi mea haumia, aole he mea e hana ma ka ino, a me ka wahahee; o ka poe wale no i palapalaia iloko o ka buke o ke ola a ke Keikihipa.