20
I KE aku la au i kekahi anela e iho mai ana, mai ka lani mai, me ke ki o ka luahohonu, a he kaulahao nui ma kona lima.
A lalau aku la ia i ka deragona, kela moo kahiko, oia hoi o ka diabolo, a o Satana hoi, a nakinaki iho la ia ia a paa i na makahiki hookahi tausani;
A kiola aku la ia ia iloko o ka luahohonu, pani iho la, a hoailona iho la ia ia, i ole ia e hoowalewale hou aku i ko na aina, a pau na makahiki hookahi tausani; a mahope iho o keia mau mea, e kuu hou ia 'ku oia no kekahi manawa pokole.
 
A ike aku la au i na nohoalii, a noho lakou maluna iho, a ua haawiia na lakou e hoopai aku. A ike aku la au i na uhane o ka poe i okiia ko lakou poo no ka hoike ana ia Iesu, a no ka olelo a ke Akua, a me ka poe i hoomana ole i ka holoholona a me kona kii, aole hoi, i loaa kona hoailona ma ko lakou lae, aole hoi ma ko lakou lima; ola pu lakou me Kristo a hoomalu pu me ia i na makahiki hookahi tausani
Aole i ola ke koena o ka poe make a pau ia mau makahiki hookahi tausani. Oia ke ala mua ana.
Pomaikai a hoano hoi ke kanaka ke loaa ia ia ke ala mua ana; aole e lanakila ka make alua maluna o lakou, aka, e lilo no lakou i poe kahuna no ke Akua a no Kristo, a na lakou e hoomalu pu me ia i na makahiki hookahi tausani.
 
A pau ia tausani makahiki, alaila e kuuia'ku o Satana, mai kona wahi paa;
A e hele hou ia e hoowalewale i ko na aina, ma na kihi eha o ka honua, ia Goga a me Magoga, e hoakoakoa ia lakou i ke kaua; a ua like ka nui o lakou me ke one o ke kai.
A hele lakou ma ka palahalaha o ka honua, a puni iho la kahi hoomoana'i ka poe hoano a me ke kulanakauhale aloha. Iho mai la ke ahi mai ke Akua, mai ka lani mai, a luku iho la ia lakou.
10 Kiolaia'ku la o ka diabole, nana lakou i hoowalewale, i ka loko o ke ahi a me ka luaipele, kahi o ka holoholona a me ke kaula wahahee, a e hoomainoino mau ia lakou i ke ao a me ka po, ia ao aku ia ao aku.
 
11 Ike aku la au i ka nohoalii keokeo nui, a me ka mea e noho ana iluna iho, holo aku la ka honua a me ka lani mai kona alo aku; aole i loaa hou kahi no laua.
12 A ike aku la au i ka poe make, i ka poe unku a me ka poe nui, e ku ana imua o ke Akua, a weheia iho la ua buke: a weheia no hoi kehahi buke hou, oia hoi ka buke o ke ola. Ua hookolokoloia ka poe make ma na mea i palapalaia iloko o na buke, mamuli o ka lakou hana ana.
13 Haawi mai la ke kai i ka poe make maloko ona; a haawi mai ka make a me ka po i ka poe make iloko o laua; a hoopaiia kela mea keia mea o lakou, e like me ka lakou hana ana.
14 Kiolaia'ku la ka make a me ka po, iloko o ka loko o ke ahi; oia ka make alua.
15 A i ole i palapalaia kekahi iloko o ka buke o ke ola, kiolaia'ku la oia i ka loko ahi.