19
A MAHOPE iho o keiamau mea, lohe aku la au i ka leo nui o ke anaina nui loa ma ka lani, e olelo ana, Haleluia; ke ola a me ka hanohano a me ka nani a me ka mana, i ka Haku ko kakou Akua.
No ka mea, he oiaio a he pono kana hoopai ana; no ka mea, ua hoahewa oia i ka wahine hookamakama nui, nana i hoohaumia i ka honua, i kona hookamakama ana, a ua hoopai hoi i ke koko o kana poe kauwa ma kona lima.
Olelo hou iho la lakou, Haleluia. A pii mau aku la kona uahi iluna ia ao aku, ia ao aku.
Moe iho la na lunakahiko, he iwakaluakumamaha, a me na mea ola eha, a hoomana aku la i ke Akua, i ka mea e noho ana maluna o ka nohoalii, i ae la, Amene; Haleluia.
A puka mai la ka leo, mai ka nohoalii mai, i mai la, E hoonani oukou i ko kakou Akua, e na kauwa ana a pau, a me ka poe e makau ia ia, o ka poe liilii, a me ka poe nui.
A lohe aku la au i ka leo o kekahi poe nui loa, a ua like hoi me ka halulu ana o na wai he nui, a me ka halulu ana o na hekili ikaika loa, i ae la, Haleluia; no ka mea, ke hoomalu nei ka Haku ko kakou Akua mana loa i ke aupuni.
E olioli kakou, a e hauoli hoi, a e hoonani aku ia ia; no ka mea, ua hiki mai ka mare ana o ke Keikihipa, a ua hoomakaukau kana wahine ia ia iho.
A ua haawiia mai nona e aahu i ka lole nani, keokeo aiai; no ka mea, o ka lole nani, oia ka pono o ka poe haipule.
I mai la kela ia'u, E palapala oe penei, Pomaikai ka poe i heaia i ka ahaaina mare a ke Keikihipa. I mai la kela ia'u, oia no na olelo oiaio a ke Akua.
10 A moe iho la au ilalo i kona wawae e hoomana ia ia. I mai kela ia'u, Uoki kau: owau no kou hoakauwa, kekahi o kou poe heahanau e hoike ana ia Iesu; e hoomana i ke Akua: no ka mea, o ka Uhane ia ia ka wanana, oia ka i hoike ia Iesu.
 
11 Ike aku la au i ka lani e hamama ana, a aia hoi, he lio keokeo; a o ka mea e noho ana maluna iho ona, ua kapaia, o Hoopono, a o Oiaio, a ma ka pono oia e hoopai aku ai, a e kaua aku ai hoi.
12 A ua like kona mau maka me ka lapalapa o ke ahi, a ua nui loa na leialii maluna o kona poo; a ua palapalaia kona inoa, aole hoi he mea ike, oia wale iho no.
13 Ua aahuia hoi oia i ka aahu i hooluuia i ke koko; a ua kapaia kona inoa, o Ka Logou a ke Akua.
14 Hahai mai la ia ia ka poe kaua o ka lani ma na lio keokeo, a ua aahuia i ka lole nani keokeo aiai.
15 A puka mai la, mailoko mai o kona waha, he pahikaua oi, i mea e hahau ai i ko na aina; a e hoomalu oia ia lakou me ke kookoo hao. A nana no e hahi i ka lua waina o ka ukiuki o ka inaina o ke Akua mana loa.
16 A ma kona aahu a ma kona uha ua palapalaia ka inoa, KE ALII O NA'LII, A ME KA HAKU O NA HAKU.
 
17 A ike aku la au i kekahi anela e ku ana ma ka la, a hea mai la ia me ka leo nui, i mai la i na manu a pau e lele ana ma ka lewa, E hele mai, e akoakoa oukou i ka ahaaina a ke Akua nui;
18 I ai oukou i ka io o na'lii, a me ka io o na lunatausani, a me ka io o ka poe ikaika, a me ka io o na lio, a me ko ka poe i noho iluna iho o lakou, a me ka io o na mea a pau, o na haku, a me ko na kauwa, a me ko ka poe liilii, a me ko ka poe nui.
 
19 A ike aku la au i ka holoholona, a me na'lii o ka honua, a me ko lakou poe kaua i akoakoa, e kaua aku i ka mea e noho ana maluna o ka lio a me kona puali kaua.
20 A paa iho la ka holoholona, a me ke kaula wahahee pu me ia, ka mea hana i na mea kupanaha imua ona, a pela ia i hoowalewale ai i ka poe i loaa ka hoailona o ka holoholona, a me ka poe i hoomana aku i kona kii. A ua kiola ola ia aku laua a elua iloko o ka loko ahi e aa ana i ka luaipele.
21 A pepehiia iho la ke koena i ka pahikaua o ka mea e noho ana i ka lio, i ka mea i puka aku mailoko aku o kona waha. A maona iho la na manu a pau i ko lakou io.