22
OLELO aku la o Davida ia Iehova i na huaolelo o keia mele, i ka la a Iehova i hoopakele ae ia ia mai ka lima aku o kona poe enemi a pau, a mai ka lima aku hoi o Saula.
I aku la ia,
O Iehova no kuu pohaku, kuu pakaua, a me kuu hoola;
O ke Akua o ko'u pohaku, e paulele aku au maluna ona;
Oia ko'u palekaua, a me ka pepeiaohao o ko'u ola;
Oia ko'u halekiai kiekie, o kuu puuhonua, a me kuu hoola;
Ke hoola mai nei oe ia'u, i ke koloheia.
E hea aku no wau ia Iehova, ka mea pono ke hoonaniia'ku:
Pela no wau e hoopakeleia mai ai i ko'u poe enemi.
Hoopuni mai la na ale o ka make ia'u,
Hooweliweli mai la ka waikahe o ka poe aia ia'u;
Ua puni au i ko ka po mea e paa ai,
A hoohei mai la ia'u na upena o ka make.
I ko'u popilikia, kahea aku la au ia Iehova.
Uwe aku la hoi au i ko'u Akua;
A lohe mai la kela i ko'u leo mai kona luakini mai,
A komo aku la hoi ko'u kahea ana iloko o kona mau pepeiao.
Alaila nauwe iho la ka honua me ka haalulu;
Nee aku la na kumu o na lani,
A nauwewe ae la hoi no kona inaina.
Pukoa ae la ka uahi mailoko ae o kona mau pukaihu,
Mai loko aku o kona waha i ai aku ai ke ahi:
Ua kukuniia na lanahu e ia.
10 Hoohaahaa iho la oia i na lani, a iho mai la,
Malalo ae o kona mau wawae ka pouli.
11 Holo ae la kela maluna o kekahi keruba, a lele ae la no hoi ia;
Ua ikea no hoi oia maluna o na eheu o ka makani.
12 O ka pouli i puni mai ia ia, oia kana i hoolilo ai i wahi noho nona,
O na wai akoakoa i na ao eleele o ka lani.
13 Noloko o ka olinolino imua ona, ua kuniia na lanahu ahi.
14 Hoohekili mai la o Iehova mai ka lani mai,
A hoopoha mai la hoi ka Mea kiekie loa i kona leo.
15 Pana mai la ia i na pua, a hoopuehu ia lakou,
I na uila hoi a hooauhee aku la ia lakou.
16 Alaila ua ikea na kaha o ke kai,
Ua hoikeia mai no hoi na kumu o ka honua,
I ka papa ana mai o Iehova,
I ka nou ana mai o ka hanu o kona mau puka ihu.
17 Kii mai la oia mai luna mai, lalau mai la ia'u;
Unuhi ae la hoi ia'u mailoko mai o na wai nui:
18 Hoopakele ae hoi oia ia'u i ko'u enemi ikaika,
A me ka poe i inaina mai ia'u:
No ka mea, ua oi aku ko lakou ikaika i ko'u.
19 Haule mai la lakou maluna o'u i ko'u la popilikia,
Aka, ua kokua mai o Iehova ia'u.
20 Lawe ae la hoi oia ia'u i kahi akea;
Hoopakele ae la ia ia'u, no kona makemake mai ia'u.
21 Uku mai la o Iehova ia'u e like me ko'u pono:
Ua hoihoi mai oia ia'u e like me ka maemae o ko'u mau lima.
22 No ka mea, ua malama aku au i na aoao o Iehova,
Aole hoi au i hele hewa aku mai ko'u Akua aku.
23 Mamua hoi o'u kana mau olelo hoopono a pau;
Aole hoi au i haalele aku i kana mau kauoha.
24 Ua kupono hoi au imua ona,
A ua malama au ia'u iho i kuu hewa.
25 Nolaila i uku mai ai o Iehova ia'u e like me ko'u pono;
E like me ko'u maemae ana imua o kona mau maka.
26 I ka mea lokomaikai e hoike mai no oe ia oe iho he lokomaikai;
I ke kanaka hoopono e hoike mai no oe ia oe iho he pono.
27 I ka mea maemae e hoike mai no oe ia oe iho he maemae;
A i ka mea hookekee e hoike mai no oe ia oe iho he oluolu ole.
28 E hoola auanei oe i ka poe i hooluhiia;
Aka, ke nana mai nei kou mau maka i ka poe hookiekie, e
hoohaahaa iho ai.
29 No ka mea, o oe no ko'u kukui, e Iehova:
A e hoomalamalama mai no o Iehova i ko'u pouli.
30 Ma ou la wau i wahi ae i ka poe kaua;
Ma ko'u Akua wau i lehai aku ai maluna o ka pa pohaku.
31 A o ke Akua, ua hemolele kona aoao;
Ua maemae ka olelo a Iehova;
He palekaua ia no ka poe a pau e paulele maluna ona.
32 Owai la ke Akua ke ole o Iehova?
Owai hoi ka pohaku ke ole ko kakou Akua?
33 O ke Akua no ko'u ikaika a me ko'u mana;
Ke hoopololei nei oia i ko'u alanui.
34 Ke hoomama nei oia i ko'u mau wawae e like me na wawae dia;
Me ka hoonoho ia'u ma ko'u mau wahi kiekie.
35 Ke ao mai nei oia i kuu mau lima e kaua;
I uhaiia'i e ko'u lima ke kakaka keleawe.
36 Ua haawi mai hoi oe i kou paku e ola'i;
A o kou ahonui ka i hoonui mai ia'u.
37 Ua hooakea oe i ko'u mau kapuwai malalo iho o'u:
Aole hoi i pahee ko'u mau wawae.
38 Ua alualu aku au i ko'u poe enemi,
A ua luku aku au ia lakou;
Aole au i hoi mai a pau e lakou ia'u i ka make.
39 Hoopau aku la au ia lakou, me ka pepehi iho;
Aole i hiki ia lakou ke ku ae:
Aia, ua hina lakou malalo iho o ko'u mau wawae.
40 Ua kakoo mai oe ia'u i ka ikaika e kaua ai;
Ua hookulou iho oe malalo o'u i ka poe i ku e mai ia'u.
41 Ua haawi mai oe ia'u i na a-i o ko'u poe enemi,
I luku aku ai au i ka poe inaina mai ia'u.
42 Leha ae lakou, aohe hoi mea e ola'i;
Ia Iehova hoi, aole nae ia i hoolohe mai.
43 Alaila pakuikui aku au ia lakou a okaoka me he lepo la o ka
honua.
A hehi iho la au ia lakou a like me ka nenelu o ke alanui;
A hoopepe iho la au ia lakou.
44 Ua hoopakele mai hoi oe ia'u i ka paio ana o ko'u poe kanaka,
Ua malama mai oe ia'u i poo no na kanaka e:
E hookauwa mai na'u ka lahuikanaka a'u i ike ole ai.
45 E hoolohe mai no auanei ia'u na kanaka e,
I ka lohe o ka pepeiao, e malama koke mai no lakou ia'u.
46 E mae aku no na kanaka e,
E makau hoi lakou ma ko lakou wahi paa.
47 Ke ola nei o Iehova, e hoomaikaiia ko'u pohaku;
E hapaiia'ku hoi ke Akua o kuu pohaku e ola'i.
48 O ke Akua ke hoopai aku no'u,
Me ka hoolilo i na kanaka malalo iho o'u.
49 Oia ke hoopakele ia'u i ko'u poe enemi:
Oia hoi ka i hookiekie ae ia'u maluna o ka poe i ku e mai ia'u;
Ua hoola mai oe ia'u i ke kanaka hoino.
50 Nolaila au e hoalohaloha aku ai ia oe, e Iehova, mawaena o na
kanaka e.
E mele hoomaikai aku au i kou inoa.
51 Oia ka halekiai no kana alii:
Ua aloha mai ia i kana mea poni,
Ia Davida me kana poe mamo, a mau loa aku.