23
EIA na olelo hope a Davida. I aku la o Davida ke keiki a Iese, ke kanaka i hookiekieia'e iluna, ka mea poni a ke Akua o Iakoba, a me ka mea haku mele maikai no ka Iseraela,
Ua olelo aku ka Uhane o Iehova ma o'u nei, a ma ko'u alelo kana olelo.
I mai la ke Akua no ka Iseraela, olelo mai la ka Pohaku no ka Iseraela ia'u, O ka mea e alii ana maluna o kanaka, e hoopono oia, e alii ana me ka makau i ke Akua.
A e like ia me ka malamalama o ke kakahiaka i ka puka ana o ka la, me ke kakahiaka i uhi ole ia e ke ao; a e like hoi me ka mauu opiopio mailoko mai o ka honua, e kupu ana ma ka malamalama aiai mahope iho o ka ua.
Ina aole pela ka'u ohana imua o ke Akua; ua hookau mai hoi oia i berita mau loa me au, i hoonohonoho pono ia ma na mea a pau, a i malamaia: no ka mea, oia kuu mea e ola'i a pau, a me kuu makemake a pau, ke ole paha ia e hooulu ae ia.
 
Aka, e pau no ka poe Beliala i ke kiolaia'ku e like me ka nahele ooi; no ka mea, aole e hiki ke hoopaia'ku e na lima.
A o ke kanaka nana lakou e hoopa aku, e pono ia ia ke uhiia i na mea hao, a me ke au o ka ihe, a e pau lakou i ka puhiia maloko o ke ahi ma ia wahi no.
 
Eia na inoa o na kanaka ikaika no Davida; o ko Takemoni ka i noho ma ka noho, ka luna o na mea akolu, oia ka mea i hoaka i ka ihe i ku e i na haneri kanaka ewalu, a pepehi aku la i ka manawa hookahi.
Mahope iho ona o Eleazara ke keiki a Dodo ke keiki a Ahohi, kekahi o na kanaka ikaika ekolu me Davida, ia lakou i ku e i ka poe Pilisetia i kahi i hoakoakoaia'e lakou e kaua, a na naholo aku na kanaka o ka Iseraela.
10 Ku ae la ia, a pepehi aku la i ko Pilisetia, a luhi iho la kona lima, a pipili iho la kona lima i ka pahikaua: na Iehova i haawi mai i ka lanakila nui ia la, a hoi hou mai la na kanaka mahope ona a lawe waiwai pio wale no.
 
11 Mahope iho ona o Sama ke keiki a Agee no ka aina mauna. Ua akoakoa ae ko Pilisetia i poe kaua hookahi ma kahi e paapu ana na papapa: a naholo aku la na kanaka mai ko Pilisetia aku.
12 Aka, ku ae la oia mawaena konu o ia wahi, a malama aku ia, a pepehi iho la i ko Pilisetia: a haawi mai la o Iehova i ka lanakila nui.
 
13 Iho aku la na mea ekolu o ka poe luna he kanakolu, a hiki aku la io Davida la i ke ana o Adulama i ka wa e ohi ai i ka ai, a hoomoana iho la ko Pilisetia ma ke awawa i Repaima.
14 Ilaila o Davida iloko o ka wahi paa, a ma Betelehema ka pakaua o ke Pilisetia ia manawa.
15 A makewai iho la o Davida, i iho la, Nani ino kuu makemake e haawi mai kekahi i wai e inu no ka luawai ma Betelehema ma ka ipuka!
16 Wahi ae la ua mau kanaka ikaika la ekolu i ke Pilisetia, a huki ae la i ka wai mai loko ae o ka lua ma Betelehema ma ka ipuka, lalau iho la a lawe ae la ia io Davida la: aka, aole ia i manao e inu, a ninini aku no ia mea no Iehova.
17 I aku la ia, E Iehova, aole loa au e hana ia mea; aole anei keia ke koko o na kanaka, o ka poe i hele a kokoke i ka make? Nolaila aole ia i make inu ia. Pela i hana'i ia mau kanaka ikaika ekolu.
 
18 A o Abisai ke kaikaina o Ioaba, ke keiki a Zeruia, oia ka luna o kekahi poe ekolu. Hoaka ae la ia i kana ihe e ku e i na kanaka ekolu haneri, a pepehi iho la ia lakou: a loaa ia ia ka inoa iwaena o ua mau kanaka ikaika la ekolu.
19 Aole anei oia ka mea koikoi loa o ka poe ekolu? nolaila oia ko lakou luna: aole hoi i hiki aku kona e like me ko ka poe mua ekolu.
 
20 O Benaia hoi ke keiki a Iehoiada, ke keiki a kekahi kanaka ikaika, no Kabezeela, he nui kana hana kupanaha: pepehi iho la ia i na kanaka liona elua o ka Moaba: iho iho la hoi ia iloko o ka lua, a pepehi iho la i ka liona i ka manawa hau.
21 Pepehi iho la hoi oia i kekahi kanaka no Aigupita, he mea helehelena maikai: he ihe no ma ka lima o ke kanaka no Aigupita, a hele aku la kela io na la me ke kookoo, a kaili ae la i ka ihe mai loko ae o ka lima o ke kanaka Aigupita, a pepehi iho la ia ia me kana ihe.
22 O na mea keia a Benaia a ke keiki a Iehoiada i hana'i, a loaa ia ia ka inoa iwaena o ka poe kanaka ikaika ekolu.
23 Ua oi aku kona koikoi i ko ka poe kanakolu, aole hoi i hiki aku kona i ko ka poe mua ekolu. A hoonoho aku la o Davida ia ia i kuhina nona.
 
24 O Asahela ke kaikaina o Ioaba kekahi o ka poe kanakolu; a o Elehanana ke keiki a Dodo no Betelehema,
25 O Sama no Haroda, a o Elika no Haroda,
26 O Heleza no Paleti, o Ira ke keiki a Ikesa no Tekoa,
27 O Abiezera no Anetota, o Mebunai no Husata,
28 O Zalemona no Ahota, o Maharai no Netopati,
29 O Heleba ke keiki a Baana no Netopati, o Itai ke keiki a Ribai no Gibea, no na mamo a Beniamina,
30 O Benaia no Piratona, o Hidai no na awawa o Gaasa,
31 O Abialebona no Areba, o Azemaveta no Barehuma,
32 O Eliaba no Saalebo, o Ionatana no na keikikane a Iasehena,
33 O Sama no Harara, Ahiama ke keiki a Sarara no Harara,
34 O Elipaleta ke keiki a Ahasabai, ke keiki a ka Maaka, o Eliama ke keiki a Ahitopela no Gilo,
35 O Hezerai no Karemela, o Paarai no Areba,
36 O Igala ke keiki a Natana no Zoba, o Bani no Gada,
37 O Zeleka no ka Amona, o Nahari no Beerota, nana i halihali i na mea kaua no Ioaba ke keiki a Zeruia.
38 O Ira no Itera, o Gareba no Itera,
39 O Uria ka Heta, he kanakolu kumamahiku lakou a pau.