Timoteo I.
1
O KA EPISETOLE
NA Paulo ka lunaolelo a Iesu Kristo, ma ke kauoha ana mai o ke Akua, ko kakou Ola, a o ka Haku o Iesu Kristo, ko kakou mauaolana;
Ia Timoteo i ko keiki ponoi ma ka manaoio; ke aloha, ke ahonui, a me ka maluhia, mai ke Akua mai o ko kakou Makua, a me Iesu Kristo ko kakou Haku.
 
Me a'u i nonoi aku ai ia oe e noho oe ma Epeso, i kuu hele ana ku i Makedonia, i kauoha oe i kekahi poe, i ao ole aku lakou i ka olelo e,
Aole hoi e malama i na olelo hakuwaleia, a me na kuauhau hope ole, ona mea i hoomahuahua'e i ka hoopaapaa ana, aole i ka pono o ke Akua, ma ka manao oiaio.
O ka hope o ke kauoha, o ke aloha ia, mai loko mai o ka naau maemae, a me ka manao maikai, a me ka paulele oiaio.
Aka, na kapae kekahi poe mai ia mea aku, a ua huli ae hoi ma ka hoopaapaa lapuwale;
E makemake ana e lilo i mau kumu ao kanawai; aole hoi i ike pono i ka lakou mea i olelo ai, aole noi i ka lakou mea i hooiaio ai.
Aka, ua ike kakou i ke kanawai, he mea maikai ia, ke malama pono ia oia e ke kanaka;
Me ka ike hoi, aole i kauia ke kanawai no ke kanaka hoopono, aka, no ka poe pono ole, ka poe hoolohe ole, ka poe aia, ka poe hewa, ka poe haihaia, ka poe hoino, ka poe pepehi makuakane, ka poe pepehi makuwahine, ka poe pepehi kanaka,
10 Ka poe hookamakama, ka poe moe aikane, ka poe aihue kanaka, ka poe hoopunipuni, ka poe hoohiki wahahee, a me na mea e ae i ku e mai i ka pono oiaio,
11 Mamuli o ka euanelio nani, a ke Akua pomaikai, i kauohaia mai ai ia'u.
 
12 He aloha ko'u ia Kristo Iesu i ko kakou Haku i ka mea i hooikaika mai ia'u, no ka mea, ua manao mai oia e ku paa ana au, a ua hoolilo mai ia'u no keia oihana;
13 I ka mea hoino wale mamua, me ka hoomaau, a me ka hooluhi hewa aku; aka, ua alohaia mai la au, no ka mea, ua hana au ia mea me ka naaupo, a me ka manaoio ole.
14 A ua mahuahua nui mai la ke aloha wale mai o ko kakou Haku me ka manaoio, a me ke aloha aku iloko o Kristo Iesu.
15 Eia hoi ka olelo oiaio, e pono e malama nui ia mai, ua hele mai o Kristo Iesu i ke ao nei, e hoola i ka poe hewa; owau no ko lakou mea oi.
16 A ua alohaia mai hoi au, i hoike mai ai o Iesu Kristo ma o'u nei la mua, i ke ahonui a pau, i kumu no ka poe e paulele ana ia ia ma ia hope aku, i ola mau loa ai.
17 I ke Alii mua loa, make ole, ike maka ole ia, ke Akua akamai hookahi wale no, ka mahalo, a me ka hoonaniia, a mau loa aku. Amene.
 
18 O keia kauoha ka'u e kauoha aku nei ia oe, e ke keiki Timoteo, e like me na wanana i hai mua ia mai nou, e kaua aku oe no ia mau mea, i ke kaua maikai;
19 E hoomau ana i ka paulele a me ka manao maikai, i ka mea a kekahi poe i haalele ai, a ili iho la nabaha ka manaoio;
20 O Humenaio, a me Alekanedero, kekahi o ua poe la; o laua ka'u i haawi aku ai ia Satana, i aoia'i laua e hoino hou ole aku.