6
E PONO i na kauwa a pau malalo iho o ka auamo, ke manao i ko lakou mau haku, he pono ke hoomaikai nui ia'ku, i ole ai e hoino wale ia ka inoa o ke Akua a me kana olelo.
A o ka poe nona na haku manaoio, mai hoowahawaha aku lakou no ko lakou hoahanau ana; aka, e lawelawe aku no lakou, no ka mea, he poe paulele lakou a he poe alohaia e lawe pu ana i ka pono. Ma ia mau mea e ao aku ai oe me ka hooikaika aku.
 
A ina he okoa ka kekahi ao ana aku, me ka ae ole mai i na huaolelo pono, i na olelo a ko kakou Haku a Iesn Kristo, a me ke ao ana aku mamuli o ka manao maikai i ke Akua;
He hookano ia, he naaupo loa, a e kuko wale ana i na ninau a me na huaolelo hooakamai, kahi e ulu ai ka huwa, ka paio, ka nuku, ka hoohuoi ino,
A me ka hoopaapaa huhu ana a na kanaka naau ino, me ka lako ole i ka olelo oiaio, e manao ana hoi, o ka waiwai ka manao i ke Akua; e hoookoa oe ia oe iho ia lakou.
Aka, o ka manao i ke Akua, me ka oluolu io, oia ka waiwai nui.
No ka mea, aohe a kakou mea i lawe mai ai iloko o keia ao, he oiaio hoi aohe a kakou mea e hiki ke lawe pu aku iwaho.
A ina, ia kakou ka ai a me ke kapa, malaila kakou e oluolu ai.
Aka, o ka poe e makemake ana i ka waiwai nui, ua haule lakou iloko o ka hoowalewaleia a me ka pahele, a iloko o kela kuko lapuwale keia kuko lapuwale e pono ole ai, na mea e paholo ai na kanaka i ka poino, a me ka make.
10 No ka mea, o ka puni kala o ka mole no ia o ka hewa a pau; ua kuko nui ia ia e kekahi poe, a ua haalele lakou i ka manaoio, a ua houhou lakou ia lakou iho i na ehaeha he nui.
 
11 Aka, o oe, e ke kanaka o ke Akua, e haalele ia mau mea; a e hahai mamuli o ka pono, o ka manao i ke Akua, o ka manaoio, o ke aloha, o ke ahonui, a me ke akahai.
12 E paio aku i ka paio maikai o ka manaoio, e hoopaa aku i ke ola mau loa, i kou mea i kohoia mai ai, a e hooia aku ai i ka hooiaio maikai imua o ke alo o na hoike he lehulehu.
13 Ke kauoha aku nei au ia oe imua i ke alo o ke Akua, ka mea i hoola i na mea a pau, a o Kristo Iesu hoi, ka mea i hoike imua o Ponetio Pilato i ka hooiaio maikai;
14 E malama oe i keia kauoha i kina ole, me ka hala ole, a hiki wale aku i ka ikea ana mai o ko kakou Haku o Iesu Kristo;
15 I ka mea i na manawa ona iho, o hoike mai ai oia, o ka Moi pomaikai hookahi, o ke Alii o na alii, o ka Haku o na haku;
16 Nona wale no ka make ole, e noho mau ana iloko o ka malamalama kahi e hiki ole aku ai ke kanaka; aole ikeia e ke kanaka, aole hoi e hiki ia ia ke nana aku; ia ia mau loa hoi ka mahalo a me ka mana. Amene.
 
17 E kauoha aku oe i ka poe waiwai i keia ao, mai hookiekie ko lakou naau, mai hilinai i ka waiwai oiaio ole, aka, i ke Akua ola, nana na mea a pau i haawi lokomaikai mai ia kakou e oluolu ai.
18 E hana maikai hoi lakou, i lako hoi lakou i na hana maikai, i makaukau hoi i ka haawi wale aku me ka lokomaikai;
19 E hoahu ana i kumu maikai na lakou iho, no ka manawa e hiki mai ana, i paa aku ai lakou i ke ola mau loa.
 
20 E Timoteo, e malama oe i ka mea i kauohaia'ku ia oe, e pale ana i ka wawa lapuwale, a me ke ku ee ana o ka mea i kapa hewa ia he naauao:
21 O ka mea a kekahi poe i hooia ai, ua haalele hoi i ka manaoio. Ia oe ke alohaia mai. Amene.