Timoteo II.
1
O KA EPISETOLE
NA Paulo, he lunaolelo na Iesu Kristo ma ka makemake o ke Akua, mamuli o ka olelo mua no ke ola iloko o Kristo Iesu,
Ia Timoteo, ke keiki punahele; ke aloha, a me ke ahonui, a me ka maluhia, mai ke Akua mai, o ka Makua, a me Kristo Iesu, ko kakou Haku.
 
Ke aloha aku nei au i ke Akua, i ka'u mea e malama nei mai o'u mau kupuna mai, me ka manao maemae, i ko'u hoomanao mau ana aku ia oe i ka'u pule ana i ka po a me ke ao;
E ake ana e ike ia oe, e manao ana hoi i kou waimaka, i hoopihaia'i hoi au i ka olioli;
I ko'u hoomanao ana hoi i ka paulele hookamani ole iloko ou, i ka mea i noho mua'i iloko o kou kupuna wahine o Loisa, a me kou makuwahine o Eunike; a ke manao nei hoi au iloko ou kekahi.
Nolaila hoi ke paipai aku nei au ia oe, e hoomahuahua i ka haawina a ke Akua, i ka mea iloko ou ma ke kau ana o ko'u mau lima.
No ka mea, aole ke Akua i haawi mai ia kakou i ka manao makau; aka, o ka wiwo ole, a me ke aloha, a me ka naauao.
Mai noho oe a hilahila i ka mea a ko kakou Haku i hoike mai ai, aole hoi ia'u i kana pio nei; aka, e lawe pu oe i ka ehaeha ana no ka euanelio, mamuli o ka mana o ke Akua:
O ka mea nana kakou i hoola, a i wae mai hoi me ka wae hoano; aole hoi mamuli o ka kakou hana ana; aka, mamuli no o kona manao iho a me ka pono i haawiia mai ia kakou iloko o Kristo Iesu mamua loa aku o keia ao;
10 A ua hoakakaia mai ia i keia manawa ma ka ikea ana mai o ko kakou ola o Iesu Kristo, ka mea i kinai i ka make, a i hoomoakaka mai hoi i ke ola a me ka make ole, ma ka euanelio;
11 Nona wau i hookaawaleia'i i kahunahai, i lunaolelo, i kumu ao hoi no na lahuikanaka.
12 Nolaila hoi au i loohia'i i keia mau mea. Aka, aole au i hilahila; no ka mea, ua ike au i ka mea a'u i hilinai aku ai, ke manaoio nei hoi au, e hiki no ia ia ke malama i ka'u mea i haawi aku ai ia ia a hiki wale aku i kela la.
13 E hoopaa oe i ke kumu o na olelo kupono, au i lohe mai ai ia'u, ma ka manaoio a me ke aloha iloko o Kristo Iesu.
14 O ka mea maikai i kaurohaia aku ia oe, o kau ia e malama ai ma o ka Uhane Hemolele la, ka mea e noho ana iloko o kakou.
 
15 Ua ike oe i keia mea, ua haalele mai ia'u ko Asia poe a pau; o Pugelo, a me Heremogene kekahi o ua poe la.
16 E haawi mai ka Haku i ke aloha i ko Onesiporo hale; no ka mea, ua hooluolu pinepine mai oia ia'u, aole hoi oia i hilahila i ko'u kaulahao.
17 Aka, ia ia ma Roma nei, ua huli ikaika oia ia'u a loaa.
18 E haawi mai ka Haku ia ia, e loaa mai ia ia ke alohaia mai e ka Haku i kela la. Ua ike paka oe i na mea he nui ana i malama mai ai ia'u ma Epeso.