2
O OE hoi, e ka'u keiki, e hooikaika ma ka pono iloko o Kristo Iesu.
A o na mea au i lohe mai ai ia'u ma na mea hoike he lehulehu, oia kau e kauoha aku ai i na kanaka kupaa, i ka poe makaukau hoi i ke ao aku ia hai.
E hoomanawanui hoi oe me he koa maikai la no Iesu Kristo.
Aole ke kanaka kaua e hoohihia ia ia iho i na mea o keia ola ana; i hiki hoi ia ia ke hooluola i ka mea nana ia i kuka e lilo i koa.
Ina e paio kekahi i lanakila, aole ia e hooleiia i ka lei, ke paio ole mamuli o ke kanawai.
He pono no ka mahiai e hana ia mamua o ka loaa ana o ka hua.
E noonoo oe i ka'u e olelo nei; a e haawi mai ka Haku ia oe i ka naauao ma na mea a pau.
E hoomanao hoi oe ia Iesu Kristo ka mamo a Davida, ua hoala hou ia mai ka make mai, e like me ka'u euanelio;
E a mea a'u i loohia'i i ka ino a me ka paa ana, me he kanaka hewa la; aka, aole i hoopeaia ka olelo a ke Akua.
10 Nolaila au e hoomanawanui nei i na mea a pau e pono ai ka poe i alobaia, i loaa hoi ia lakou ke ola iloko o Kristo Iesu, mo ka nani mau loa.
11 He olelo oiaio keia; Ina i make pu kakou, e ola pu no hoi kakou.
12 Ina e hoomanawanui pu kakou, e noho pu no hoi kakou i ke aupuni; a ina e hoole aku kakou ia ia, oia kekahi e hoole mai ia kakou.
13 A ina o kupaa ole kakou, oia nae ke kupaa mau; aole e hiki ia ia ke hoole ia ia iho.
 
14 O keia mau mea kau e paipai aku ai ia lakou, me ke kauoha aku imua i ke alo o ka Haku, e hoopaapaa ole Lakou i na huaolelo waiwai ole, e hookahuli ana i ka poe lohe mai.
15 E hooikaika nui oe e hoike ia oe iho imua o ke alo o ke Akua me ka hoaponoia mai, i paahana hoi aole e pono ke hilahila, e puunaue pono aku ana i ka olelo oiaio.
16 E pale ae hoi i ka wawa hewa ana me ka lapuwale; e ulu ana no ia e mahuahua ai ka haihaia.
17 E aai ana hoi ka lakou olelo me he mai aai la: o Humenaio a me Pileto kekahi o lakou.
18 A no ka olelo oiaio, ua lalau hewa laua, e olelo ana ua hala e ke alahouana; a ke hoohiolo nei i ka manaoio o kekahi poe.
19 Oiaio hoi, ke kupaa mau nei ke kumu a ke Akua mai, me keia hoailona ona; Ua ike mai no ka Haku i kona poe ponoi; a, O ka mea i hoohiki i ka inoa o Kristo e haalele loa aku ia i ka hewa.
20 A iloko o ka hale nui, aole o na ipu gula a me ke kala wale no, aka, o ka laau, a me ka lepo kekahi; no ka hanohano kekahi, no ka hanohano ole kekahi.
21 A ina i hoomaemae ke kanaka ia ia iho ia lakou, e lilo no ia i ipu hanohano, i hoomaemaeia e pono ai ka Haku, a makaukau hoi no na hana maikai a pau.
22 E haalele hoi i na kuko o ka wa opiopio; a e hahai mamuli o ka pono, o ka manaoio, o ke aloha, a me ka maluhia; me ka poe i kahea aku i ka Haku mai loko aku o ka naau maemae.
23 A o na niele lapuwale a me ka naaupo, o kau ia e pale aku, me ka ike e aku ua hooulu lakou i ka hakaka.
24 Aole hoi e pono i ke kanwa a ka Haku e hakaka; aka, e akahai i na mea a pau, e akamai hoi i ke ao aku, e ahonui i ke ino:
25 E ao hoohaahaa aku ana i ka poe i ku e mai; i haawi mai paha ke Akua ia lakou i ka mihi a me ka hooiaio ana i ka olelo oiaio;
26 A i hoohemo lakou ia lakou iho mai loko ae o ka upena a ka diabolo, ka poe i lawe pio ia e ia ma kona makemake.