3
E I A hoi kau mea e ike ai; a i na la mahope e hiki mai ana na manawa popilikia.
No ka mea, e lilo ana na kanaka i poe makemake ia lakou iho, puni kala, hooioi, hookano, hoino wale, hoolohe ole i na makua, aloha ole, huikala ole,
Aole aloha maoli, pale berita, niania wale, kuko umi ole, huhu, hoowahawaha i na mea pono,
Kumakaia, paakiki, naau kiekie, makemake i ka lealea, aole makemake i ke Akua.
Hookokohu manao i ke Akua, aka, e hoole ana i ka mana o ia mea: e hookaawale ae oe mai ia poe ae.
O kekahi o ua poe la, na mea i komo iloko o na hale, e alakai pio ana i na wahine lapuwale i kaumaha i ka hewa, a i alakai e ia'e hoi e kela kuko a e keia kuko,
E ao mau ana hoi, aka, aole loa e hiki ia lakou ko ike i ka oiaio.
A, me ka Iane, a me ka Iamebore i ka e mai ai ia Mose, pela hoi ua poe la i ku e mai i ka olelo oiaio; na kanaka naau ino, a ma ka manaoio ua hoohewaia lakou.
Aka, aole lakou e hiki i ke kau wahi hou aku; no ka mea, e akaka ana no i na kanaka a pau ko lakou lapuwale e like me ke akaka ana o ko laua la.
10 Aka, ua ike paka oe i ka'u ao ana, noho ana, manao ana, paulele ana, hoomanawanui ana, aloha ana, ahonui ana,
11 A me ka hoomaauia a me ka ehaeha, me ia i loaa ia'u ma Anetioka, ma Ikonio, ma Lusetera, na hoomaau ana a'u i hoomanawanui ai; aka, ua hoola mai ka Haku ia'u mai loko mai o ua mau mea la a pau.
12 Oiaio hoi, o ka poe a pau e noho haipule ana iloko o Kristo Iesu, e hoomaauia'na hoi lakou.
13 Aka, o kanaka hewa, a me ka poe hoopunipuni, e mahuahua ana ko lakou hewa, e hoopunipuni aku ana me ka hoopunipuniia mai.
14 Aka hoi, e noho paa oe ma na mea au i ao iho ai, a i manaoio ai hoi, me ka ike aku i ka mea nana oe i ao mai.
15 A, mai kou wa kamalii uuku mai, ua ike oe i ka palapala hemolele, i ka mea e hiki ia ia ke hoonaauao ia oe e ola'i, ma ka manaoio iloko o Kristo Iesu.
16 O ka palapala hemolele a pau, na haawiia mai ia e ka Uhane o ke Akua, he mea ia e pono ai, no ke ao ana, no ka papa ana, no ka hoopololei ana, no ka hoonaauao ana ma ka pono;
17 I hemolele ai ke kanaka o ke Akua, i makaukau lea ai hoi i na hana maikai a pau.