4
KE a kauoha aku nei au imua o ke alo o ke Akua a me ka Haku, o Iesu Kristo, o ka mea e hookolokolo ana i ka poe ola a me ka poe make i kona hiki ana mai, a i kona aupuni;
E hai aku oe i ka olelo; e hooikaika i kela manawa a i keia manawa; e hoakaka aku, e papa aku, e paipai aku, me ke ahonui wale, a me ke ao ana'ku.
No ka mea, e hiki mai ana ka manawa e hoolohe ole ai lakou i ka olelo pono; aka, me ka pepeiao maneo e hapuku lakou i na kumuao na lakou mamuli o ko lakou kuko iho.
A e haliu ae lakou i na pepeiao mai ka olelo oiaio aku, a e hoohuliia'ku hoi ma na olelo lapuwale.
Aka, e kiai oe ma na mea a pau, e hoomanawanui i ka popilikia, e hana i ka oihana a ke kahuna hai euanelio, a e hooiaio loa aku i kau oihana.
No ka mea, ua makaukau au no ka nininiia'ku, a ua kokoke mai nei ka manawa o'u e hele aku ai.
Ua paio aku au i ka paio maikai, ua hoopau ae nei au i ka holo ana, ua hoopaa no hoi au i ka manaoio:
Ma keia hope aku, e waiho mai ana no'u he lei o ka pono, ka mea a ka Haku a ka Lunakanawai hoopono e haawi mai ai ia'u i kela la; aole hoi ia'u wale no, aka, i ka poe a pau i makemake i kona ikea ana mai.
 
E hooikaika oe e hele koke mai io'u nei.
10 No ka mea, ua haalele o Dema ia'u, ua makemake ia i ke ao nei, a ua hele aku la ia i Tesalonike, o Keresena hoi i Galatia, o Tito hoi i Dalematia.
11 O Luka wale no hookahi me au. E kono oe ia Mareko e hele pu mai me oe; no ka mea, he mea ia e pono ai no'u ma ka oihana kahuna.
12 O Tukiko hoi ka'u i hoouna aka ai i Epeso.
13 O ka aahu a'u i waiho aku ai ma Teroa ia Karepo, o kau ia e lawe pu mai i kou hele ana mai, a me na buke, a me na ilipalapala hoi.
14 O Alekanedero ka hanakeleawe, ua hooili mai ia'u i na hewa ho nui; e hoopai mai ka Haku ia ia e like me kana hana.
15 E ao hoi oe ia oe iho ia ia; no ka mea, ua hoole ikaika mai oia i ka kakou mau olelo.
16 I ka'u hoike pono mua ana, aohe mea i ku pu mai me au aka, ua pau na kanaka i ka haalele mai ia'u: mai hoopaiia mai lakou ia mea.
17 Aka hoi, o ka Haku ka i ku mai me a'u; a ua kokua mai hoi ia'u, i hooiaio nui ia'ku ma o'u la ka hai ana'ku o kana olelo, i lohe mai no hoi na lahuikanaka a pau; a ua hoopakeleia mai hoi au i ka waha o ka liona.
18 A e hoopakele mai ana no ka Haku ia'u i na hana hewa a pau, a e malama mai hoi a hiki i kona aupuni i ka lani; nona hoi ka hoonani mau loa ia'ku. Amene.
 
19 E aloha aku ia Pariseka, a me Akuila, a me ko ka hale o Onesiporo.
20 Ua noho no o Eraseto ma Korineto: a ua waiho aku au ia Teropimo ma Mileto, e mai ana.
21 E hooikaika oe e hele mai mamua o ka hooilo. Ke aloha aku nei o Eubulo ia oe, a o Ponde, a o Lino, a o Kelaudia, a o ka poe hoahanau a pau.
 
22 O ka Haku pu kekahi o Iesu Kristo me kou uhane, E alohaia mai oukou. Amene.