Tito
1
O KA EPISETOLE
NA Paulo ke kauwa a ke Akua, he lunaolelo hoi na Iesu Kristo ma ka manaoio o ka poe i waeia mai e ke Akua, a ma ka hooiaio ana'ku i ka olelo oiaio mamuli o ka malama i ke Akua;
Me ka manaolana i ke ola mau loa a ke Akua hoopunipuni ole i olelo mua mai ai mamua loa aku o keia ao;
A i kona manawa pono hoi, ua hoike i kana olelo, ma ka haiolelo ana, i kauohaia mai ia'u ma ke kauoha a ko kakou Ola a ke Akua:
Ia Tito i ke keiki ponoi ma ka manaoio kuikahi; o ke aloha, o ke ahonui a me ka maluhia mai ke Akua ka Makua mai, a me ka Haku o Iesu Kristo o ko kakou Ola.
 
Eia ka'u mea i waiho aku ai ia oe ma Kerete, i hooponopono oe i na mea hemahema, a e kukulu hoi i na lunakahiko iloko o na kulanakauhale a pau e like me ka'u i kanoha ai ia oe;
Ina i hala ole kekahi, he kane hoi na ka wahine hookahi, he mau keiki manaoio kana, aole i oleloia no ka uhauha, aole hoi he kolohe.
No ka mea, e pono e hala ole ka luna kiai, he puuku la hoi ia no ko Akua; aole hookuli, aole huhu, aole lilo i ka waina, aole mokomoko, aole puui i ka waiwai ino:
Aka, he hookipa, he makemake i ka pono, he kuoo, he hoopono, he hemolele, me ka hoomanawanui;
E hoopaa ana i ka olelo oiaio, me ia i aoia'i, i hiki ia ia ma ke ao pono ana'ku ke paipai aku a me ka hoopaa aku i ka poe e hoole mai ana.
 
10 No ka mea, he nui no ka poe hookuli, e olelo lapuwale ana, me ka hoopunipuni, no ke okipoepoe ka nui.
11 E pono ke hoopaaia ko lakou mau waha, ko ka poe i hookahuli i ko na hale okoa, me ke ao ana'ku i na mea e pono ole ai ia lakou ke ao, no ka waiwai ino.
12 O kekahi o lakou, he kaula no lakou iho no, ka i olelo iho, He hoopunipuni mau ko Kerete, he poe holoholona hihiu hewa opu heha.
13 He oiaio keia hoike ana la; nolaila e papa ikaika aku oe ia lakou, i ku pono lakou ma ka manaoio;
14 Aole e malama ana i ko ka Iudaio manao lapuwale, aole hoi i na kauoha a kanaka a ka poe i hookabuli i ka olelo oiaio.
15 I ka poe maemae, ua maemae na mea a pau; aka, i ka poe haumia a me ka hoomaloka, aohe i mea maemae ia lakou; ua haumia nae ko lakou naau a me ko lakou lunamanao.
16 Ua hooiaio ko lakou waha i ko lakou ike ana i ke Akua; aka, ma ka hana ana ua hoole lakou, he poe e hoowahawahaia, he hoolohe ole, he ku ole i na hana maikai a pau.