2
A KA, e olelo aku oe i na mea i ku i ke ao pono ana'ku;
I makaala na kanaka kahiko, i hanohano, i kuoo, i ku pono i ka manaoio, a me ke aloha, a me ke abonui.
A i ku hoi ka noho ana o na luwahine i ka pono o na haipule, aole niania wale, aole lilo i ka waina nui, i mau kumuao lakou i ka pono;
I ao aku lakou i na wahine hou e noho naauao, e aloha aku i ka lakou mau kane, a me ka lakou mau keiki,
E noonoo pono hoi, e kolohe ole, e noho ma ka hale, i maikai hoi, e hoolohe ana i ka lakou mau kane ponoi, i olelo ino ole ia ka olelo a ke Akua.
A hooikaika aku hoi oe i na kanaka hou e hoouaaupono.
Ma na mea a pau e hoike aku oe ia oe iho he kumuhoohalike no na bana maikai; a ma ke ao ana'ku hoi, he wahahee ole, he hanohano, a he oiaio;
E hoike i ka olelo pono, aole e hiki ke hoahewaia mai; i hilahila ai ka mea e hoookoa ana, no ka loaa ole ia ia ka hala e olelo ino mai ai no oukou.
E ao aku i na kauwa e hoolohe lakou i ko lakou mau haku iho, a e hooluolu lea aku hoi ma ua mea a pau, aole pakike aku;
10 Aole lawe wale, aka, e hoike ana i ke ku pono loa, i hoomaikai aku ai lakou i ka olelo a ko kakou Ola a ke Akua ma na mea a pau.
11 No ka mea, ua ikea mai ko ke Akua aloha e ola'i e na kanaka a pau,
12 E ao mai ana ia kakou e pale aku i ka haihaia, a me na kuko hewa o keia ao, a e noho kakou ma ka uhauha ole, a ma ka pono, a ma ka haipule iloko o ke ao nei:
13 E kiai ana hoi i ka manaolana e pomaikai ai, a me ka ikea nani ana mai o ke Akua nui a o ko kakou Ola o Iesu Kristo;
14 O ka mea i haawi mai ia ia iho no kakou, e hoopakele ia kakou i ka hewa a pau, a e huikala mai nona i lahui ponoi e hooikaika ana i na hana maikai.
 
15 O keia mau mea kau e olelo aku ai, me ke ao aku, a me ka papa aku ma ko ka luna pono a pau. Mai hoowahawaha mai kekahi ia oe.