3
A UWE ka mea e kipi ana, a me ka mea haumia, Ke kulanakauhale hookoikoi.
Aole ia i hoolohe i ka leo, aole hoi i ae aku i ke aoia mai; Aole hoi ia i paulele ia Iehova, Aole ia i hookokoke aku i kona Akua.
O na'lii iloko ona, he poe liona uwo lakou; O na lunakanawai ona, he poe iliohae o ke ahiahi; Aole lakou e hookoe a hiki i ke kakahiaka.
He poe haaheo na kaula ona, na kanaka hoopunipuni; Ua hoohaumia na kahuna ona i ke keenakapu, Ua haihai lakou i ke kanawai.
Iwaenakonu o lakou o Iehova ka mea hoopono, Aole ia e hana i ka pono ole; E hoakaka mai ana ia i kona pono ia kakahiaka ae, ia kakahiaka ae, aole haule; Aka, o ka mea hana hewa, aole ia i hoomaopopo i ka hilahila,
Ua hooki iho au i na lahuikanaka; Ua hoohioloia na pakaua o lakou; Ua hooneoneo au i ko lakou mau alanui, i maalo ole ae kekahi ilaila; Ua hoohinaia na kulanakauhale o lakou, a koe ole kekahi, Aole hoi e noho ana kekahi kanaka iloko.
Olelo iho la au, Ina oe e makau mai ia'u, a e ae mai i ke aoia, I hooki ole ia'i kona noho ana, e like me na mea a'ue olelo mua ai nona: Aka, ua ala lakou i ka wanaao, e hoohaumia i ka lakou hana a pau.
 
No ia mea, e kali oukou ia'u, wahi a Iehova, A hiki i ka la a'u e ku ae ai i ka waiwai pio: No ka mea, o kuu manao no e houluulu i na lahuikanaka, e hoakoakoa i ko na aupuni, E ninini iho i kuu inaina maluna o lakou, i ka wela a pau o ko'u huhu; No ka mea, e pau auanei ka honua a pau i ke ahi o kuu lili.
Alaila au e haawi aku ai i na kanaka i ka Iehelehe maikai, I kahea aku ai lakou a pau i ka inoa o Iehova, A e hookauwa aku ai nana me ka poohiwi hookahi.
10 Mai na aina mai o ka muliwai o Aitiopa, E lawe mai ana ko'u poe haipule, o ke kaikamahine o ko'u poe hele liilii, i alana na'u.
11 Ia la no, aole oe e hilahila i kau hana ana a pau, I na mea au i lawehala ai ia'u: No ka mea, alaila au e lawe aku ai mai ou aku la i kou poe e olioli i ka hookiekie; I ole ai oe e hookiekie hou aku ma kuu mauna hoano.
12 A e hoolilo au i na kanaka i koe iwaena o oukou i poe haahaa, a me ka ilihune, A e paulele auanei lakou i ka inoa o Iehova.
13 Aole e hana ino ke koena o ka Iseraela, Aole hoi e olelo hoopunipuni lakou; Aole no hoi e loaa ka elelo wahahee iloko o ko lakou waha; Aka, e ai auanei iakou, a e moe iho, aole kekahi mea e hooweliweli ana ia lakou.
 
14 E mele oe, e ke kaikamahine o Ziona, E hooho aku, e ka Iseraela, e olioli, E hauoli hoi me kou naau a pau, e ke kaikamahine o Ierusalema,
15 Ua lawe aku la o Iehova i kou hoohewaia ana, Ua kipaku aku la i kou poe enemi; O Iehova ke alii o ka Iseraela, oia no iwaena ou; Aole hoi oe e ike hou i ka hewa.
16 Ia la la, e oleloia auanei ia Ierusalema, Mai makau oe: E Ziona, Mai hoonawaliwali i kou mau lima.
17 O Iehova o kou Akua iwaena ou, He mana kona, e hoola mai ana oia; E olioli auanei oia nou me ka hauoli, E noho malie oia i kona aloha, E hauoli oia nou me ka mele ana.
18 E houluulu ana au i ka poe e u ana no kau mau ahaaina, i lilo ai lakou nou, Ka poe kaumaha i ka hoinoia nona.
19 Aia hoi, e hoauhee auanei au i ka poe a pau i hoopilikia ia oe ia manawa; A e malama no au i ka mea oopa, a e hoihoi mai ana no au I ka mea i kipakuia'ku; A e haawi au ia lakou i ka hoomaikaiia, a me ka inoa kaulana, Ma na aina a pau i hoohilahilaia'i lakou.
20 Ia manawa no na'u oukou e alakai mai, I ka manawa a'u e houluulu ai ia oukou: A e hookaulana au i ko oukou inoa no ka hoomaikaiia iwaena o na kanaka a pau o ka honua, I kuu wa e hoihoi mai ai i ko oukou pio ana, imua o ko oukou mau maka, wahi a Iehova.