16
Be Iesu e ranga noana me poeiena, “Alia e hatei ragu lei limiou u raranga teka, taraha alimiou e namots hapolase moulia te butuna romana a pöata a omi. Nori ena hapiou ba raroui limiou a man luman lotu, na nori e kato hamate has rariou a palai i tamilimiou bate poeier, ‘Alam u kato mei a ka teka tegi solosei menai e Sunahan.’ Nori e katoe riou a manka man omi teka, taraha nori ema atei sile roi lia ne Tamar has. Alia e hatei ragi limiou a manka teka ba tara pöata te butu nouen, ba limiou te hakats kap namou u raranga tu hala mam ra ii lia alimiou.”
A toukui turu Namnamei u Göagono
Be Iesu e pei lelena, “Alia uma hatei mam railimiou a manka teka, taraha alia u ngilin gamon ka gono meraiou limiou. Kaba lia e la pouts uagou tere Tamar te hala namou lia, na limiou ema rangata hase milia, ‘Ime te la uamölö?’ Kaba limiou e taatagi namou u raranga te hatei ragu lei lia limiou. Kaba lia e hatei hamana ragou limiou, a tou la pouts i tar, a niniganiga i tamilimiou. Kaba tema la pouts goi lia, a katunun hihitaguhu ema antunan la namei romana i tamilimiou. Kaba te la pouts goua lia, ba lia te hala nagu men romana i tamilimiou. Na pöata te la namen romana, ba nonei temi haröto ranei u katuun te ka mer u hakatsina i puta a mouna a markato a omi, na mouna a markato a niga, na mouna u kout tere Sunahan. Nori e hahamana nariou lia, na ka teka a mouna a markato a omi. 10 Na lia e la pouts uagou tere Tamar, ba limiou tema tara lele moi lia. A ka teka e haröto nena alia a mouna a markato a niga na u raranga i tar e manana. 11 Na e Sunahan e ona ranou u katunura i puta, taraha nonei e hopö kap hakapein a nihahuna tara katuun te panna tara han i puta teka, nonei e Satan.
12 “Alia e ka megu u raranga u parpara te ka noana, kaba alimiou ema antunan söata namien. 13 A pöata te la nama romana u Namnamei u Göagono na tara nimana, nonei emi haröto ranoui limiou a mamanaka te manana. Taraha, nonei ema la mena mei romana u raranga i tanen. E möa. Nonei e hatei nanou a man raranga te hengoe nen tere Tamar. Na nonei u Namnamei u Göagono e hatei ranoui limiou a manka tena butu nou romana i murimuri. 14 Nonei e söata seie nou romana lia, taraha nonei e luenou a manka i tar bate haröto ranoien limiou. 15 A mamanaka hoboto tere Tamar, a mamanaka hoboto has i tar. Nonei te pei begu lei lia, ‘Nonei e lue nou a manka i tar bate haröto ranoien limiou.’ ”
A nitaatagi e butun nisasaala nou
16 Be Iesu e ranga lenina me poeiena, “A pöata e sukusuku hakapa ba limiou tema tara lele moi lia. Ba tema lehana lel noi ba limiou te tara poutse mou* lia.” 17 Ba palair u katunun tsitsilo i tanen e hiararangar me poeier, “Ime temar mouna uana u raranga teka? Nonei e pei lala, ‘A tsitabubun pöata ba limiou tema tare moi lia, ba tsitabubun pöata lel ba limiou te tara poutse moulia.’ Na nonei e pei hase lala, ‘Alia e la pouts uagou tere Tamar.’ 18 Ime te mouna uana u ranga te pei lalen, ‘A tsitabubun pöata’? Ara ema atei sile rei a ka te ranga nanen.”
19 E Iesu e atei sil nori i ngilin rangata naien, ba nonei e poeiena i taren, “Alimiou e hiarangrangata namiou ime temar mouna uana u ranga te hagou ranga nagula lia? 20 U mana koru alia e ranga hamana mera goulimiou, alimiou e tabe mou bate har mou, kaba u katuun te ka mer u hakatsina i puta e sasaala riou. Alimiou e sagohe mou a kamits, kaba kamits i tamilimiou ena habirits ua nou tara nisasaala. 21 Pöata te katsin poseiena a tahol a pien, nonei e sagohena a kamits, taraha a tou posa i tanen e sukusukuna. Kaba pöata te butu hakapa lala a pien, nonei e solopalena a kamits, taraha nonei e sasaala koru mena te posa mela leien a pien. 22 Na e kato has uana iesana i tamilimiou. Alimiou e taatagi has mou, kaba alia e tara pouts ragou limiou. Ba limiou te töan sasaala koru mou, na e möa ta katuun tega antunan luban a nisasaala teka i tamilimiou. 23 Nonei tara pöata, alimiou ema rangata lele moi lia ta ka. U mana koru alia e ranga hamana koru mera goulimiou, te singo sile mia limiou ta ka tere Tamar tara solor nonei e hala ranoien limiou. 24 I manasa na te la noa hasina i romana alimiou uma singo silemi ta ka tere Tamar tara solor. Singoiam ba limiou te lue mouen, ba nisasaala i tamilimiou te onoto hakapa nitöa nou.”
E Iesu e la karasa hakapi a markatona i puta
25 Be Iesu e ranga noana me poeiena, “Alia e rangan haharuei tuun gula i tamilimiou. Kaba i murimuri alia ema haharuei lel goi. E möa. Alia e ranga halesala tuun nagou e Tamar. 26 Nonei tara pöata teka, alimiou e singo sila moa tara solor tere Sunahan. Alia ema pei gi alia e singo be ragou limiou tere Tamar. 27 Taraha, e Tamar e ngil has ranou limiou, te ngil has menami limiou alia na limiou e hamana hase miou alia u lama tere Sunahan. 28 Alia u la ma tere Tamar me la uaguma i puta teka. Na lia e laba negu a han i puta bate la pouts uagou tere Tamar.”
29 Ba u katunun tsitsilo i tanen e poeier, “Alö e ranga halesala talam batema haharuei lelmi. 30 Alam e atei talam alö e atei silem a mamanaka hoboto, ba tema ngile mi tegi rangata lel mei lö ta ka. Tara markato teka alam e hamanem alö u lama tere Sunahan.” 31 Be Iesu e hohou rangatana me poeiena i taren, “Alimiou e hamana talamiou? 32 A pöata e sukusuku hakapa, na e butu hakapa noahas ba nori te kute rariou limiou ba limiou hoboto te bus kalakala pouts uamou turu luma i tamilimiou ba lia te ka pepeisa gou. Kaba lia ema ka pepeisa koru goi, taraha e Tamar e ka gono menou lia. 33 Alia e mar ranga uagula teka ba masalohana i tar te tatei ka gono mera nou limiou. E manana, a markatona i puta teka e habute nou romana u nikamits i tamilimiou, kaba limiou go tagalaiam, taraha alia u la karasa hakapi a markatona i puta.”
* 16:16 E poeiena, E Iesu e mate nou bate töatöa poutsina.