15
E Iesu nonei u ruein grep hamana u niga
Be Iesu e ranga lenina me poeiena, “Alia u ruein grep hamana, ne Tamar a katuun terena kuin grep. Nonei e luba nena a man hikalanin grep i tar tema hua nei. A mamana hikalan te huana nonei e kato hagogoso sile neien tego hua hapara lel uen. Alimiou i kato hagogoso hakapa raia ti hengo haniga mena milimiou u raranga ti hatei rai lia limiou. Alimiou go ka gono memou lia ba lia te ka gono has mera goulimiou. A hikalan ema antunan hua pepeisa nei. Nonei ega rokoto noa hasia i tuenreina u ruei bate töan huana. Na e markato has uana iesana i tamilimiou. Alimiou ema antunan katoemi ta markato ta niga tegoma ka gono mena milimiou alia.
“Alia u ruei na limiou u hikalan. A hikalan e töatöa sila na te ka uanen turu ruei, ba nonei te töan hua haparana. Na e markato has uana iesana i tamilimiou. Te ka gono memia limiou alia balia teka gono has mera goulimiou, ba limiou te töan kato hanigemiou a manka te ngilena e Sunahan. Kaba te laba namia limiou alia, ba limiou tema antunan kato nami ta töa ta ka te ngilena e Sunahan. A katuun tema ka gono menei lia e ba nariou. Nonei e here nei a hikalanin ruei te langona. A man hikalan teka e gono raier bate lapo raria turu tula bate haats raier. Te ka gono memia limiou alia na te hengo hanige mia limiou u ranga i tar, rangata naiam ta ka te ngile milimiou ba limiou te lue moien. Pöata te katoe mia limiou a markato a niga ba man markato teka te soloseiena e Tamar, ba limiou te haröto has namiou alimiou u katunun tsitsilo hamana i tar.
“Alia e ngil koru ragou limiou temar ngil koru has menanei lia e Tamar. Na limiou go ka gonon töa has memou lia ba lia te ngil nitöa ragou limiou. 10 Te hengon töa namoua limiou u raranga i tar ba lia te ngil koru noahas ragou limiou, tu mar hengo has mei lia u raranga tere Tamar, be Tamar te ngil koru hase noulia. 11 Alia e hatei ragu lei limiou u ranga teka ba nisasaala i tar te kauana i tamilimiou ba nisasaala i tamilimiou te onoto hakapa nitöana. 12 Alia e hatei ragou limiou: hiangilngil uaiam temar ngil has mera gilia limiou. 13 E möa tu ngil tega antunaia turu ngil te mate sil menanei a töa katuun u katuun i tanen, nonei e haröto nena nonei e ngil koru ranen. E möa noahas tu ngil tega antunaia turu mar ngil teka. 14 Na te hengo hanige mia limiou u raranga i tar, alimiou u katuun i tar. 15 Alia ema ngö lel ragi limiou u katunun kui, taraha a katunun kui ema atei sile nei a ka te katoena a katuun te hakuie nen. Kaba alia e ngö tala ragi limiou u katuun hamatskö i tar, taraha alia u hatei hakapa railimiou a man raranga hoboto te hateia lia e Tamar. 16 Alimiou uma hopö kap nami lia kaba alia tu hopö kap raiou limiou. Na lia u tus raiou limiou tego tataala uaiam limiou bate katoe miou u ngil tere Sunahan. Be Tamar te hala ranoui limiou a manka te singo sile moua limiou tara solor i tanen. 17 Na lia e hatei ragi limiou u raranga teka ba limiou te hia ngilngil miou.”
U katunura i puta ema ngil rari limiou
18 E Iesu e ranga lel me poeiena, “Te raharaha raria limiou u katuun te ka mer u hakatsina i puta, atei sil haseiam nori i raharaha mameiou lia ba nori e töan raharaha rariou limiou. 19 Sanena tego katuun uami limiou i puta, u katuunur i puta sane ngil rariou limiou. Kaba e moa tala. Nori ema ngil rari limiou, taraha alimiou ema katuun lel uami i puta. Alia u luba hakapa raia limiou tara markatona i puta, nonei te raharaha be rari limiou u katunura i puta. 20 Alimiou go hakats pouts naiam u raranga ti hala ra ii lia alimiou: a katunun kui ema pan nanei a tsunono i tanen. Nori u katuun ti kato homia i tar e kato homi has rariou limiou romana, na u katuun te hengo hanigeier u raranga i tar e hengo haniga has rariou limiou. 21 Kaba nori e kato sila naroua a manka teka tara solor te söate milimiou, taraha nori ema atei sileri e Sunahan te tula na moulia. 22 Sanena lia tuma la mei batemi hatei ragien a man raranga i tar, ba nori te tatei peier, ‘Alam ema kato homi mi.’ Kaba tu la hamana ma lia batemi hatei ragien u raranga i tar, e möa tala tegi mar mous uaien. 23 A katuun te omie noulia e omi hasena e Tamar. 24 Sanena alia tuma katoei a man mirakol teka, tema katoei ta taina ta katuun i gusu ren, ba nori te tatei poeier, ‘Alam ema kato homi mi.’ Kaba nori i tara hakapa talei a man toukui i tar, ba nori e omie riou lia ne Tamar has. 25 Nori e markato uar teka ba u raranga ti koloto naia turu Buku u Göagono te manana te poeiena, ‘Alia uma katoi taka ta omi, kaba nori i omi noa haseiou lia.’
26 “Kaba lia ena hala na guma a katunun hihitaguhu i tamilimiou, ba nonei temi hatei nanou lia, nonei u Namnamei na tara nimana te hala na nama e Tamar. 27 Na limiou has te hatei namou lia, taraha alimiou tu ka gono memou lia tu tanian kui mam ma lia te antunana i romana.”