14
E Iesu nonei a maroro tere Tamanen
“Alimiou goma tokumi. Hamana uaiam tere Sunahan na i tar. A makum e gono tara luma tere Tamar, na lia e la silegu tegona hamatskö mam menai a man makum i tamilimiou. Te goma mana uaien ba lia tema antunan hatei ragilimiou tegona kato taatago mei lia a man makum i tamilimiou. Alia e la silegu tegona hamatskö mam menai a man makum i tamilimiou, ba lia tena la pouts guma romana batemi lu ragou limiou bara tena ka gono ria tara makum tena ka goua lia. Na limiou e atei silemiou a maroro tara han te la uagou lia.”
Be Tomas e poeiena i tanen, “O Tsunono, alam ema atei silemi te la uamou lö. Ime temar atei sil mena moi lam a maroro?” Be Iesu e poeiena i tanen, “Alia a maroro, na lia a nimana, na lia a nitöatöa. E möa ta taiana ta maroro tego la u tere Tamar. Alia puku a maroro tere Tamar. Te atei sile mia limiou alia, alimiou e atei sil hasemiou e Tamar. Te taniana i romana alimiou e atei sil tale men na limiou u tara hakape men.”
Be Pilip e poeiena i tanen, “O Tsunono, haröto ramei lam e Tamamölö, ba lam te sasaala mou.” Be Iesu e poeiena i tanen, “Alia u solon ka gono meraiou limiou. Ba lö, o Pilip, tema atei sil noahase milia? A katuun te tare noulia e tara hasena e Tamar. Aha te pei sile milö, ‘Haröto ramei lam e Tamamölö?’ 10 Alimiou ema hamanami te ka uagu lia tere Tamar ne Tamar e ka has na i tar? U ranga te hatei ragi lia limiou ema la peisa nameia i tar. Kaba e Tamar te ka gono menoulia te katoena a man toukui peisa i tanen. 11 Hamanaiam te ka uagu lia tere Tamar na te ka has uana e Tamar i tar. Kaba tema hamana mia limiou, hamana sila tala namia lia tara man hiharöto ti kati lia. 12 U mana koru alia e hatei ragou limiou, a katuun te hamana uana i tar ena katoe nou a man toukui te katoe gulia. Na man toukui i tanen e la sei na nou a man toukui teka, taraha alia e la uagu tere Tamar. 13 Alia e katoe gou a ka te rangata sila namoa limiou tara solor, te kato uanen teka ba solona e Tamar te solosei sila naroua i tar. 14 Te rangata namoua limiou ta töa ta ka tara solor, alia te katoe gouen.”
E Iesu e hatein te la uanama romana u Namnamei u Göagono
15 Be Iesu e pei lelena, “Te ngile mia limiou alia, hengoeiam u raranga i tar. 16 Ba lia tena rangate gou e Tamar ba nonei te hala ranei limiou a tana Hihitaguhu, u Namnamei tara nimana tegomi ka gono nitöa meraiou limiou. 17 U katunura i puta teka ema antunan lueri u Namnamei u Göagono teka, taraha nori ema tare rien na ema atei sil hase rien. Kaba limiou e atei sile men, taraha nonei e ka gono mera noulimiou na nonei e ka has noua i torimilimiou.
18 “Alia ema antunan laba ragoui limiou ba limiou te here moi u binai. E möa. Alia ena la pouts guma romana. 19 Ema lehana noi ba u katunura i puta tema tara lele roi lia, kaba limiou e tare moulia. Taraha, alia ena töatöa pouts gou romana ba limiou te töatöa has mou. 20 A pöata e butu nama romana ba limiou tena atei sile mou alia e ka gia tere Tamar na limiou e ka has mia i tar na lia e ka has gia i tamilimiou. 21 A katuun te hengoena u raranga i tar bate kukutie nen, nonei a katuun teka te ngile noulia. Be Tamar te ngil hase nou a katuun te ngile noulia, na lia has e ngile gouen ba lia te hatare goien a peisar.”
22 Be Judas (ema Judas Iskariot nei) e poeiena tere Iesu, “O Tsunono, ime temar hatara pepeisa mena moilö a peisamölö i tamulam batema hatara rami a palair u katuun?” 23 Be Iesu e ranga palisenen me poeiena, “Ere si te ngile riou lia te hengoe riou u raranga i tar, be Tamar te ngil has ranouen, na lam ena la has muma romana batemi kui luma mia i taren. 24 Kaba u katuun tema ngileri lia ema hengo haseri u raranga i tar, na u raranga te hengoe milimiou ema la nameia i tar, kaba e la nama tere Tamar te tula namou lia.
25 “Alia e hatei ragi limiou a manka teka te ka gono noa mera gilia limiou. 26 E Tamar e hala sila nenama romana a katunun hihitaguhu, u Namnamei u Göagono, tara solor batemi hatuts ranei limiou a manka hoboto, batemi hahatei pouts ranei limiou a mamanaka hoboto tu hatei rai lia limiou.
27 “Alia e laba meragi limiou a masalohana, a masalohana i tar alia e hala ragien limiou. Alia ema mar hala uagi temar hala uar u katunura i puta. Kaba a masalohana i tar e niga bala nena a masalohana i taren. A torimilimiou egoma toku ii na egoma matout has ii. 28 Alimiou e hengoe mula alia e pei gula i tamilimiou, ‘Alia e lagou, kaba lia e la pouts has guma romana i tamilimiou.’ Te ngile mia limiou alia, alimiou go sasaala meiam te la uagu lia tere Tamar, taraha e Tamar te pan bala nanou lia. 29 Alia e hatei mam tala ragi limiou a ka teka, ba pöata te butu nouen ba limiou te hamane mouen. 30 Alia ema antunan raranga pala lel gia i tamilimiou, taraha a kapan tara han i puta teka e la nama. A nitagala i tanen ema antuna neia i tar. 31 Kaba alia e katoegu a mamanaka te ranga memei lia e Tamar tego kati lia, ba u katuun hoboto te atei siler alia e ngil koruegu e Tamar.
“Takeiam, bara te lara.”