13
E Iesu e galus a mour u katunun tsitsilo i tanen
A pöata tara kannouna turu Paska turu Jiu e butu hakapa tala, be Iesu e atei silena a pöata e sukusuku koru hamanasa tego laba menaien a han i puta teka bate la pouts uana tere Tamanen. Nonei e ngil korur u katuun i tanen i puta teka e antunaia te mateien. A ka e lahi hakapa ba nori e nour, kaba e Satan e haka hakapeia u hakhakats tere Judas Iskariot a pien tere Saimon tego haröto menaien e Iesu turu katuun ti paköe ien. Na e Iesu e atei sil e Tamanen e kato hapaneien tara mamanaka hoboto, na nonei e atei sil hasi nonei e lama tere Sunahan na nonei ega la pouts has uu tere Sunahan. Ba nonei e takeina be luba nena u hasobö u ngahangaha i tanen me hapouseiena u tol. Ba nonei e hakis nena u ramun tara diis me tanian galusena a man mour u katunun tsitsilo i tanen me sahi hapalaka raneien u tol te pouseien.
Pöata temi butuia e Iesu tere Saimon Pita, be Pita e poeiena i tanen, “O Tsunono, alö ema antunan galusemi a man mour!” Be Iesu e poeiena i tanen, “Alö ema atei silemi a ka te kate gulia teka, kaba lö na atei moto mou.” Be Pita e poeiena, “E möa koru tego galus menai lö a man mour!” Be Iesu e poeiena, “Tema galuse goi lia a moumölö, alö ema toun katuun uamoi i tar.” Be Saimon Pita e poeiena i tanen, “O Tsunono, te markato uanen teka, ba lö te galusem a man mour na man limar na bakur na peisar hoboto!” 10 Be Iesu e poeiena i tanen, “A katuun te totobu hakapa lala, a peisanen e gogoso hobotona. A torimilimiou e gogosona, kaba töa puku tema gogoso nei.” 11 E Iesu e atei sil esi tena haröto nanouen turu pakö i tanen. Nonei te pei beien, “A töa i tamilimiou tema gogoso nei.”
12 E Iesu e galus hakapi a man mouren me hasei poutsena u hasobö u ngahangaha i tanen mena gum poutsuna. Ba nonei e poeiena i taren, “Alimiou e atei sil hasemiou a ka te katoe gula lia i tamilimiou? 13 Alimiou e ngöe milia a Tson Hihatuts, na limiou e ngö hase milia a Tsunono. Alimiou e ranga hamatskömiou, taraha alia a Tsunono i tamilimiou na Tson Hihatuts has i tamilimiou. 14 Te galuse gula lia a man moumilimiou—alia a Tson Hihatuts na Tsunono has i tamilimiou—bara, alimiou ena galus hasemou a man mour a palai. 15 Taraha! Alia e kato megu lei a ka teka tegona markato has uamou limiou iesana. 16 U mana koru alia e ranga hamana mera goulimiou, a katunun kui ema pan nanei a katuun pan i tanen. Na tson hibus ema pan has nanei a katuun te hale neien u ranga. 17 Te atei silemia limiou a ka teka, alimiou e kalala rariou tego kukute nenamen limiou.
18 “U raranga teka ema la uanei i tamilimiou hoboto. E möa. Alia e atei silegu u katuun tu hopö kapir lia. Na u ranga turu Buku u Göagono e butu hamana nou te poeiena, ‘A katuun te nou gono meiou lia ena haröto nanoua lia turu katuun te paköe riou lia.’ 19 Alia e hatei mam ragi limiou a ka teka, ba pöata te butu hamana nouen ba limiou te hamane mou nonei alia e Kristo. 20 U mana koru alia e ranga hamana mera goulimiou, esi te toulena a katuun te tula negulia e toul hase noulia. Na pöata te lue mia limiou alia, alimiou e lu hasemiou e Tamar te hale moulia.”
E Iesu e hatei mamin esi tena haröto nanouen turu katuun ti paköeien
(Matiu 26:20-25, Mak 14:17-21, Luk 22:21-23)
21 E Iesu e ranga hakapa las uu teka ba peisanen te tiama koru hamanasana, ba nonei e ranga hapanina me poeiena, “U mana koru alia e ranga hamana mera goulimiou, a töa i tamilimiou ena haröto nanoua lia turu katuun te paköe riou lia.” 22 Ba u katunun tsitsilo i tanen e hiataratarar. Nori ima atei silei esi te ranga naien. 23 A aposol te ngil korui e Iesu e gum ia i rehina e Iesu turu tebol. 24 Be Saimon Pita e tara uana nonei tara aposol teka me poeiena, “Alö go rangateien, esi nonei te ranga nanen.” 25 Ba nonei a aposol e habere uana tere Iesu me poeiena, “O Tsunono, esi nonei?” 26 Be Iesu e poeiena, “Alia e habue go a tsi taposen beret bate hale goien a katuun teka.” Ba nonei e habuena a tsi taposen beret me hale neien e Judas, a pien tere Saimon Iskariot. 27 Pöata te lu hakapeia e Judas a tsi makumun beret, be Satan e seina i tanen. Be Iesu e poeiena i tanen, “Kato borobori a ka te katsin katoe mölö.” 28 E möa ta töa turu tebol ti gum hahiseien ega atei sili aha te kato silei e Iesu u raranga teka tere Judas. 29 E Judas e roron pepeito kapiin a man moni turu katunun tsitsilo, ba palai e poeier e Iesu e ranga mei e Judas tegona hol menaien a man kana tara kannou, ba palai te poeier nonei e gana hala toumin ta tsi moni turu katuun ti möa ta moni. 30 E Judas e lu hakapa lasi a tsi makumun beret teka ba nonei te lakasana. A ka e bong hakapa.
U pan nen u raranga u tsimus
31 Pöata te lakasa hakapaia e Judas be Iesu e poeiena, “Alia tu butun Katunuma e solo sei tale riou. Ba lia te söata sei hasegou a solona e Sunahan. 32 Te hala seie goua lia a solona e Sunahan be Sunahan te hala sei boroboro hase nou a solor. 33 A matsi galapien, alia e ka gono mera goulimiou tara tsitabubun pöata patu, ba lia te töan laba ragou limiou. Alimiou e sakie moulia, kaba lia u mar ranga uu tara pal kapan turu Jiu teka, temar ranga has uagu lia i tamilimiou, ‘Te la uagu lia alimiou ema antunan la mumei.’ 34 Alia e hala ragi limiou u raranga u tsimus, alimiou go hiangilngil iam. Ti mar ngil has merai lia limiou. 35 Te hiangilngil moua limiou, ba u katuun hoboto te atei sile riou alimiou u katunun tsitsilo i tar.”
E Iesu e hatei mamin tega holis menaien e Pita
(Matiu 26:31-35, Mak 14:27-31, Luk 22:31-34)
36 Be Saimon Pita e poeiena tere Iesu, “O Tsunono, ime te la uamou lö?” Be Iesu e ranga palise nen me poeiena, “Alö ema antunan kukute namoi lia tara pöata teka tara han te la uagou lia, kaba lö e kukute moto mou.” 37 Be Pita e poeiena, “O Tsunono, e hana ba lia tema antunan kukute nagi lö tara pöata teka? Alia e antunan mate beie goulö.” 38 Be Iesu e hohou rangata uana i tanen me poeiena, “Alö e antunan mate hamana bemou lia? U mana koru alia e ranga megou lö, tara bong teka, i mam te kekeretskö noua a keriou a tson, alö e holis namou tego atei sil menai lö alia a topisa a pöata!”