12
E Maria e tsu naia u uapi i mouna e Iesu
(Matiu 26:6-13, Mak 14:3-9)
U tönomo u lan i mam tara kannouna turu Paska e Iesu e lauama i Betani tara han te kaia e Lasarus, a katuun te hatakei poutseien tara tou mate i tanen. Ba u katuun e kato berien a kannou. E Marta e hitaguhu ia te sösöata menaien a kannou be Lasarus na palair u katuun i gum gono meia e Iesu turu tebol. Ba e Maria e luena a botolo uapi a soka hanigantöa a hihol i tanen te la sei koruna, ti kuiei u ka te ngöri u nat. Ba nonei e kis nanen i mouna e Iesu me sahe nei a mounen a hulunen. A luma e saputi a sokan masina turu uapi. 4-5 Kaba e Judas Iskariot, a töa has a katunun tsitsilo tere Iesu na nonei has tena haröto nanou e Iesu turu pakö i tanen, e poeiena, “U uapi teka e antunana tara 300 denarius. E gi mala haholin bate lue ri ta moni egi hala rai u katuun ti möa ta moni.” E Judas e ma taatagiri u katuun ti möa ta moni. Nonei e mar ranga uu teka, taraha nonei a kopkop. Nonei a katuun te taratara kapiin a moni turu katunun tsitsilo tere Iesu, na nonei e roron kop ia i tanen. Be Iesu e poeiena, “Hakei! Nonei e hol sile meien egomi haputu sileien u lan tegina hongo menai lia tara kiou. U katuun ti möa ta moni e ka gono nitöa mera riou limiou. Kaba alia ema ka gono nitöa mera goi limiou.”
A pal kapan turu Jiu i korupaköni e Lasarus
Pöata ti atei silei u Jiu e Iesu e kaia i Betani ba nori e la ruma. Nori ima la sil peise mei e Iesu, kaba nori emi katsin tara hasi e Lasarus, a katuun ti hatakei poutseia e Iesu tara tou mate i tanen. 10-11 Ba u Pris pan e koru pakö has ner tegi atung hamate menaien e Lasarus, taraha, tara nitöatöa i tanen ba para koru turu Jiu te la halhal ba raren bate hamana uar tere Iesu.
E Iesu e tasu herei a king tara han i Jerusalem
(Matiu 21:1-11, Mak 11:1-11, Luk 19:28-40)
12 Turu tanu lan a katuun e gono te la uama tara kannouna turu Paska turu Jiu nori i hengoein te la uama e Iesu i Jerusalem. 13 Ba nori e luer a man kalan kikia me lar tegina tupala menaien e Iesu me ku hapan lala lila me poeier,
“Hosana! (Soloseiam a Tsunono)
E Sunahan e kalalena a katuun te la menama a nitsunono i tanen!
Soloseiam a Kingina i Israel!”
14-15 Be Iesu e luena a töa tunan rongki me osana i tanen. Nonei e markato uu te ranga uana u Buku u Göagono e poeiena:
“Alimiou u katunura i Saion e möa tu matout iam.
Tara, a King i tamilimiou e la hamanasa nama
nonei e osana tara tunan rongki.”
16 U katunun tsitsilo ima atei silei a ka teka nonei tara pöata. Kaba i murina te takei pouts ia e Iesu, ba nori te töan hakats pouts ner a manka teka i koloto beien turu Buku u Göagono, na man ranga i tanen e butu hamana. 17-18 U katuun u para tika tara pöata te ku hatakei poutseien e Lasarus tara kioun mate me kato hatöatöa poutse nen i habulungana noahasin u mirakol teka. U katuun ina ngilin tara has mei e Iesu, Taraha, nori i hengoein nonei e kati a ka teka. 19 Ba u Parasi e hiararangar me poeier, “Ara ema antunan kato nari taka. Taraiam, u katuun hoboto e kukutie ren!”
A palair u Grik i ngilin tari e Iesu
20 E ka has mei a palair u katunura i Grik i gusura u katuun ti la uu tara kannouna turu Paska tina hatsunono menaien e Sunahan. 21 Ba nori e la uar tere Pilip, a toun Betsaida i Galili, ba nori e poeier i tanen, “A tsi tsunono, alam e ngilin tara nem e Iesu.” 22 Be Pilip ena hateiena e Endru. Bere Endru mere Pilip ena hateier e Iesu. 23 Be Iesu e poeiena i taren, “A pöata e butu hakapa te kato hapan poutse noa e Sunahan alia, Alia tu butun Katunuma. 24 Alia e hatei hamana koru ragou limiou. Tema lebe ria a ngalin kannou, nonei e marka tuun las uanou teka. Kaba tena lebe roien ba nonei tena hua haparpara nou romana. 25 U katuun te ngil korueier a nitöatöa taren na i puta ena mate riou. Kaba u katuun tema ngileri a nitöatöa na i puta ena lueriou a nitöatöa te ka nitöana. 26 A katuun te ngilin kato nena a toukui i tar ega kukutie iou lia. Na katuun te katoena a toukui i tar ena ka noua tena ka has goua lia, e Tamar te kato hapane nouen.”
E Iesu e hatein a nimate i tanen
27 Be Iesu e pei lelena, “A torir e tiama koru talana. Kaba alia go pei aha, ‘O Tamar, alö go luban a pöata a omi te butu nama i tar?’ E möa. Taraha, nonei a ka tu la silema lia. 28 O Tamar, alö go hapani a peisa mölö.” Ba u töa u ranga e ling nama i Kolö me poeiena, “Alia u kato hapan hakapi a peisar na lia e kato lel hase gouen.” 29 Ba u katuun ti ka hasukusuku e hengoeir a ka teka me poeier, u gururu! Ba palai e poeier, “A töa angelo te ranga gono mela len!” 30 Be Iesu e poeiena i taren, “U raranga te butu lala e la sil rena moulimiou, ema la sile namei lia. 31 A pöata turu kout tere Sunahan e butu hakapa. Nonei e katsin tsuga ba tala nena e Satan. 32 A pöata te haka seie rouen lia tara kuruse, alia e las meragumei romana u katuun hoboto i tar.” 33 E Iesu e mar ranga uu teka taraha e hateini tega mar mate uaien romana. 34 Ba u katuun e poeier i tanen, “U Buku u Göagono e poeiena, e Mesaia te hopö kapiin e Sunahan tega butun katuun uen, e töatöa nitöana romana. E hana balö te poeiem, ‘E si te butun katunuma egi na hakuteia tara kuruse’? E si nonei te butun katunuma?” 35 Be Iesu e poeiena i taren, “Ualesala e gamon ka halehana gono mera noulimiou. Tataala iam te ka noa uana ualesala. U kuhil ena mots la karasa ba ranou limiou. Te tataala mia lö turu kuhil, alö ma atei sile mi te sila mia lö. 36 Pöata te ka memia lö u hamana turu ualesala balö te ka here moua a pien turu ualesala.”
U Jiu i hahamana
E Iesu e mar ranga hakapa uu teka ba nonei ena mous ba ranen. 37 Nonei e mastein katoi u mirakol u parpara i mataren, kaba nori i hahamana noahas naien. 38 A manka teka e butu sili tego hakapa menaien u raranga tere Aisaia, a propetina i manasa e mar ranga uu teka:
“O Tsunono, u katuun ema hamaneri u raranga i tamulam.
E Sunahan e harötein a nitagala i tanen tara man töa man katuun.”
39 Kaba nori ima hamana tala mei, taraha e Aisaia e pei hasi,
40 “E Sunahan e kato hakuhilenou u hakhakats i taren temar kuhil uana a katuun a matakiou.
Nonei e kato hatupu hasi a bakuren.
Ba mataren tema antunan tara lele nei a ka te manana,
na u hakats i taren ema antunan atei sil lel hase nei u raranga u mana.
Na nori ema antunan habirits pouts lel uari i tar ba lia te kato haniga pouts ragen. E möa.”
41 E Aisaia e mar ranga uu teka, taraha nonei e tara mami tega pan uu e Kristo me hatei nanen. 42 Kaba a para a katuun pan turu Jiu i hamana noa hasia tere Iesu. Kaba nori ima ranga naien i matar u katuun, taraha nori i matoutir u Parasi ena mots tsuga ba rarien a luman lotu. 43 Taraha! Nori i ngil koru tegi haniga meraien u katuun. Nori ima ngil korui tego haniga meraien e Sunahan.
U ranga tere Iesu e kout rena romana u katuun
44 Be Iesu e ranga hapanina me poeiena, “A katuun te hamana uana i tar e hamana has uana tere Sunahan te hala na moulia. 45 Na katuun te tare noulia e here nei e tara hasena e Sunahan te hala na moulia. 46 Alia u la here mei ualesala i puta ba u katuun te hamana uar i tar tema ka nitöa roi turu kuhil. 47 Te hengo papalena a katuun u ranga i tar batema kukutie neien, alia ema tatei one gien. Taraha, alia u la silema tegomi lu pouts merai u katuun i puta. Alia uma la sile mei tegomi ona meraien lia. E möa. 48 A katuun te tori tsuga nanou lia na te rama nena u raranga i tar, nonei ena butu noa has noua tara tsonun ona turu raranga tara kapakapana pöata. Na u raranga te katoe gulia nonei tena ona pouts hase nouen. 49 Alia ema ranga nagi u raranga peisa i tar. E möa. E Tamar te hale moulia te hatei nelia a ka tego rangein lia. 50 Na lia e atei silegu u raranga i tanen te hala nena a nitöatöa te ka nitöana. Na mamanaka hoboto te ranga negu lia e Sunahan e hateien lia.”